Bencés zsolozsma L A U D E Sszombat

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Világot bölcsen alkotó!
Küzdelmünk, harcunk, jöjj segítsd,
Hogy Krisztus áldott szent nevét
Hirdesse tiszta életünk!
 
2. Hatalmas Úr vagy, szent, erős,
Hogy néked éljünk, te adod,
Törvényt te szabsz, a jó úton
Követni téged megtaníts!
 
3. Utunkon les ránk sok veszély,
Lábunk ha botlik, adj erőt,
Járásunk így lesz biztosabb,
S gyorsabbra fogjuk lépteink.
 
4. Ó boldog cél, hol béke már,
S valódi nyugvás vár reánk,
S örömnek égi kútfején
Hívőid szomja elcsitul.
 
5. Háromság, minden földi szív
Epedve szomjan érted ég,
Kiket megváltott nagy kegyed,
Nem múló kincsed hadd vegyék!
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
18. zsoltár • A teremtő Isten nagysága
Meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, ... hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. – Lk 1,78.79
 
Az ég hirdeti Isten nagyságát, * a mennybolt zengi keze műveit.
 
♦ Ezt harsogja nappal a nappalnak, * erre tanítja éj az éjszakát.
 
Nem szóval, nem beszéddel, * hangjuk sem hallható.
 
Mégis végigszárnyal szavuk a földön, * elhat szózatuk a világ végéig.
 
A nap is ott vert sátrat, * mint vőlegény jön ki házából.
 
Ujjong akár a bajnok, * pályáját úgy futja végig.
 
Fölkel az ég egyik szélén, † s körüljár a másik széléig, * melegétől semmi el nem bújhat.
 
Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászüli, * az Úr tanúsága megbízható, az oktalant bölccsé teszi.
 
Az Úr parancsai egyenesek, a szívet örömmel töltik el, * az Úr rendelkezése tiszta, fényt gyújt a szemnek.
 
Az Úr félelme szent és örökké megmarad, * az Úr ítéletei igazak és mind jogosak.
 
Értékesebbek az aranynál, a színtiszta aranynál, * édesebbek a méznél, a csorgatott méznél.
 
Szolgád is ügyel rájuk, * ha megtartja őket, jutalma bőséges.
 
De tévedését ki veszi észre? * Azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én!
 
A kevélységtől is tartsd vissza szolgád, * hogy erőt rajtam ne vegyen!
 
Akkor tiszta leszek minden bűntől, * és mentes maradok a súlyos vétektől.
 
Kedves legyen előtted ajkam beszéde, szívem szándéka, * Uram, Megváltóm és menedékem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
Ószövetségi ének (Bölcs 9,1-12) • Salamon imája
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni. – Lk 21,15
 
Atyáink Istene, irgalom Ura, * ki szavaddal teremtettél mindeneket.
 
Megalkottad az embert bölcsességgel, * hogy uralkodjék a teremtményeken, melyeket alkottál,
 
Hogy igazgassa a földkerekséget szentségben és igazságban, * és igazságot tegyen egyenes szívvel.
 
Add meg nekem bölcsességed, mely ott áll trónodon, * és gyermekeid közül ne zárj ki engem!
 
Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, † törékeny ember és rövid életű, * gyenge az igazság és a törvény értésére.
 
Legyen bár valaki még oly tökéletes az emberek fiai között, * bölcsességed nélkül semmit sem ér.
 
Nálad a bölcsesség, mely ismeri műveid, * jelen volt, mikor a földkerekséget teremtetted.
 
Tudja, mi kedves szemedben, * és mi felel meg parancsaidnak.
 
Szent egedből küldd el bölcsességed, * dicsőséged trónusától,
 
Hogy velem legyen, és velem munkálkodjék, * és megtudjam, mi kedves néked.
 
Mert tud és ért mindent, † tetteimben józanul vezet majd, * és megoltalmaz hatalmával.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
96. zsoltár • Isten dicsőségesen ítélkezik
Ez a zsoltár a világ megváltását jelzi és minden nép hitét Istenben. – Szent Atanáz
 
Király az Úr: ujjongjon a föld, * vigadozzanak a szigetek.
 
Felleg és homály veszi őt körül, * igazság és jog trónjának támasza.
 
Előtte tűz lobog, * és fölégeti ellenségeit köröskörül.
 
Villámai megvilágítják a föld kerekségét, * látja a föld és megremeg.
 
A hegyek szétfolynak, mint a viasz az Úr színe előtt, * a világ urának tekintete előtt.
 
Az egek hirdetik igazságát, * nagyságát látják minden nemzetek.
 
Megszégyenülnek mind a bálványimádók, † s akik faragott képeket tisztelnek. * Leborulnak előtte mind az istenek.
 
Hallja ezt és örvend Sion, † Júda városai ujjonganak, * ítéleteid miatt, Uram.
 
Mert nagy vagy, Uram, az egész föld felett, * fölségesebb, mint minden istenek.
 
Szereti az Úr azokat, akik gyűlölik a rosszat, † megőrzi szentjei lelkét, * s megmenti őket a gonoszok kezétől.
 
Fényesség kél az igaz emberre, * a tisztaszívűeket öröm tölti el.
 
Vigadjatok az Úrban, igazak, * szent nevére áldást mondjatok!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
Olvasmány IV. hét 2Pét 3,13-14
Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.
 
Válaszos ének Zsolt 85,11
Taníts meg, Uram, utadra, * hogy igaz ösvényeden járjak.
Irányítsd úgy a szívem, hogy szent nevedet féljem. * hogy igaz ...
Dicsőség az Atyának ... Taníts meg, Uram ...
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 15,12-17) • A szeretet parancsa
 
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, * amint én szerettelek benneteket.
 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, * aki barátaiért életét adja.
 
Ti barátaim vagytok, * ha megteszitek, amit meghagyok nektek.
 
Már nem mondalak titeket szolgáknak, * mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
 
Barátaimnak mondalak titeket, * mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam.
 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, * s arra rendeltelek, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok.
 
Akkor mindent megad nektek az Atya, * amit nevemben kértek tőle.
 
Szeressétek egymást! * Ez az én parancsom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Könyörgések IV. hét
Istenünket, aki Fia által reményt és életet adott a világnak, imádjuk és alázatosan kérjük:
     Urunk és Istenünk, hallgass meg minket!
 
Urunk, mindenek Atyja, te vezettél el bennünket az új nap reggelére;
– add, hogy Krisztussal dicsőítésedre éljünk!
Te öntötted a hitet, a reményt és a szeretetet szívünkbe;
– engedd, hogy ezek az erények mindig ott maradjanak bennünk!
Fordítsd el tőlünk a gonoszság minden csábítását és kísértését;
– védd meg a megbotlástól minden lépésünk!
Add, hogy szemünk mindig rajtad legyen, Urunk,
– hogy (a névnapját ünneplő N. testvérünk és mi) mindannyian mindig készek legyünk hívó szavadra!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Mindenható, örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosítsd meg lelkünket, mert eljöveteled villámként hasít bele a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás IV. hét
Gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R Aszombat

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
52. zsoltár • A tévelygő emberiség
Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. – Róm 3,23
 
Így szól szívében az esztelen: „Nincsen Isten.” † Romlottak és utálatosak tetteik, * senki sincs, aki jót tesz.
 
Letekint az Úr az emberekre a mennyből: * van-e értelmes ember, aki Istent keresi?
 
Elpártoltak tőle és megromlottak mindnyájan, * nincs, aki jót tenne, nincsen senki sem.
 
Nem térnek észre, akik gonoszat tesznek? * Emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik.
 
Nem hívják segítségül az Istent; † akkor majd rettegés tölti el őket, * amilyen rettegés még nem volt sohasem.
 
Szétszórta az Úr azok csontjait, akik hűtlenek lettek, * megszégyenültek, mert Isten szétszórta őket.
 
Ki ad Sionból üdvösséget Izraelnek? † Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát, * ujjong Jákob és örvend Izrael.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
79. zsoltár • Látogasd meg szőlődet, Uram!
Jöjj el, Uram, Jézus! – Jel 22,20
 
Hallgass meg, Izrael pásztora, * aki terelgeted Józsefet mint egy nyájat!
 
Ki a kerubok felett trónolsz, * ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt!
 
Éleszd fel hatalmadat és jöjj el, * hogy üdvözíts minket!
 
Újíts meg bennünket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Meddig haragszol még, Seregek Ura, * hiszen néped hozzád könyörög?
 
Könnyek kenyerével etettél, * könnyek árjával itattál bennünket.
 
Kiszolgáltattál minket szomszédainknak, hogy harcoljanak ellenünk, * és ellenségeink gúnyolnak bennünket.
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtőkét, * népeket űztél el, azt pedig helyükre ültetted.
 
Előkészítetted a talajt néki, * gyökeret vert és ellepte földjét.
 
Árnyékával befödte a hegyeket, * ágaival Isten cédrusfáit.
 
A tengerig nyújtotta vesszeit, * hajtásait a nagy folyam vizéig.
 
Miért romboltad le falait? * Azok szedik le, akik az úton járnak.
 
Az erdei vadkan pusztítja, * a mezők vadjai legelnek benne.
 
Térj vissza, seregek Istene, * tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt!
 
Oltalmazd, amit jobbod ültetett, * s az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Haragvó tekinteted pusztítsa el azokat, * akik letarolták és elégették, mint a szemetet!
 
Kezed védje a férfit, aki ott áll jobbodon, * az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Többé nem hagyunk el téged, * tarts életben minket, és segítségül hívjuk nevedet!
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
Olvasmány II. hét Gal 6,9-10
Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.
 
V Az Úr megjutalmaz igaz voltomért,
R Kezem tisztasága szerint megfizet nekem.    Zsolt 17,21
 
Zárókönyörgés
Irgalmas Istenünk, add meg nekünk, hogy akik megsértettük isteni parancsaidat, és így elveszítettük a paradicsom boldogságát, rendelkezéseid megtartása által visszatérhessünk arra az útra, amely az örök boldogságra vezet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SAdvent 1. vasárnapja

Esti ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Jön már a várva várt idő,
Mint elrendelte Istenünk,
És annyi sóvár év után
A fényes nap feltündököl.
 
2. Mert vétkezett a büszke ős,
Sok sebtől vérzett gyermeke:
Az emberfajt a zord halál
Sötétlő árnya fedte be.
 
3. E vészes romlás kárait
Ki hozza helyre, mily kezek
Nyújthatnak üdvös gyógyulást,
S kötik be azt a mély sebet?
 
4. Te Krisztus, csak te egyedül,
Ki trónról szállsz le, s jössz közénk,
Színt, formát adni csak te tudsz
Bukott képmásodnak, nekünk.
 
5. Egek, ti harmatozzatok,
Te föld, foganjon szűz öled,
S az üdvözítő Igazat
A dúlt világnak szülje meg.
 
6. Üdvünkre testté lett Ige,
Most téged áld, dicsér szavunk,
S Atyának, Léleknek veled
Áldás, dicsőség, tisztelet. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
127. zsoltár • Áldás a hívőre
Krisztus szerette az Egyházat, és föláldozta magát érte, hogy szent és szeplőtlen legyen. – Ef 5,26-27
 
Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő ösvényein halad.
 
Kezed munkáját élvezed, * boldog leszel és jó lesz sorod.
 
Feleséged olyan házadban, * mint a termő szőlőtő;
 
Gyermekeid asztalod körül, * mint a hajtások az olajfán.
 
Ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
 
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján!
 
Lásd meg fiaidnak fiait! * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
143. zsoltár • Ének Isten áldásairól
Isten Krisztussal együtt maga mellé ültetett a mennyben, hogy az eljövendő korokban megmutassa kegyelmének túláradó bőségét. – Ef 2,7
 
K1 Áldott legyen az Úr, az én sziklám! † ő tanította kezemet harcra, * ujjaimat viadalra.
 
K2 Irgalmam, erős váram, menedékem, † szabadítóm és pajzsom, benne remélek, * aki népeket hódoltat előttem.
 
K Uram, mi az ember, hogy gondját viseled, * az ember fia, hogy törődsz vele?
 
M Olyan az ember, mint a fuvallat, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
K Hajlítsd meg egedet, Uram, és szállj le, * érintsd meg a hegyeket, hogy füstöt ontsanak!
 
M Villogtasd villámaidat, szórd a földre, * lődd ki nyilaidat, röpítsd szét őket!
 
K Nyújtsd ki kezed a magasból, † ments ki a hatalmas vizekből, * szabadíts ki az idegenek kezéből!
 
M Mert hazugságot beszél szájuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K1 Ám én új éneket énekelek neked, Istenem, * tízhúrú hárfán játszom színed előtt.
 
K2 A királyoknak te adsz győzelmet, * te mented meg szolgádat, Dávidot.
 
K1 Ments meg engem a végzetes kardtól, * szabadíts meg az idegenek kezéből.
 
K2 Mert hazugságot beszél szájuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K Mint a fiatal fák, viruljanak fiaink, * ifjúságukban erőtől duzzadók!
 
M Lányaink legyenek ékesek, * mint a palotákhoz faragott oszlopok!
 
K Teljenek meg csűreink gazdagon, * bőven legyen bennük minden gyümölcs!
 
M Sokasodjanak juhaink a mezőkön, * barmaink legyenek kövérek!
 
K Ne dőljenek romba falaink, * és utcáinkat ne töltse be jajszó!
 
M Boldog az a nép, melynek ez az osztályrésze, * boldog az a nép, melynek az Úr az Istene!
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Újszövetségi ének (Jel 21,3b-5. 6b-7) • Új ég és új föld
 
Íme, Isten hajléka az emberek között, * velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek.
 
Maga az Isten lesz velük: * letöröl szemükről minden könnyet.
 
Halál nem lesz többé, † sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, * mert ami eddig volt, elmúlt.
 
A trónon ülő így szólt: † „Íme, újjáalkotok mindent!” * Ezek a szavak igazak és hitelre méltók.
 
„Én vagyok az Alfa és az Omega, * a kezdet és a vég.
 
A szomjazónak az élő vizek forrásából ingyen adok. † Ez lesz a győztes örökrésze: * Istene leszek, és ő a fiam lesz.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Olvasmány Jer 23,5-6
Így szól az Úr: Igen, jönnek napok, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban. Az ő napjaiban megszabadul Júda és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: Az Úr, a mi igazságunk.
 
Válaszos ének Zsolt 101,14
Kelj föl és könyörülj a népen, * irgalmazz, Uram, Sionnak! Itt az ideje, hogy megkegyelmezz néki, valóban itt az óra. * irgalmazz, Uram,… Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek.
 
4. antifóna Iz 40,9
Emeld föl hangod erősen, * ki jó hírt viszel Sion hegyének; emeld föl szavad s mondd Júdának: Íme jön már Urad és Istened.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Iz 40,9
Emeld föl hangod erősen, * ki jó hírt viszel Sion hegyének; emeld föl szavad s mondd Júdának: Íme jön már Urad és Istened.
 
Könyörgések
1. és 3. vasárnap
Imádságunkban kérjük Krisztust, a rá várók örömét és boldogságát:
     Jöjj el, Urunk, ne késsél!
 
Örvendezve várjuk eljöveteledet;
– jöjj el, Urunk, Jézus.
Te öröktől fogva létezel;
– jöjj és üdvözíts minket.
Te teremtetted a világot s a benne élőket;
– jöjj és váltsd meg kezed alkotását.
Te nem riadtál vissza halandó természetünktől;
– jöjj, ragadj ki bennünket a halál hatalmából.
Te azért jöttél, hogy bőséges életünk legyen;
– jöjj és add nekünk örök életedet.
Te azt akarod, hogy minden ember együtt legyen országodban;
– jöjj, gyűjtsd össze mindazokat, akik látni szeretnék arcodat.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Kérünk, mindenható Istenünk, add meg híveidnek azt a lelkületet, hogy igaz cselekedetekkel siessenek az érkező Megváltó elé, s jobbján állva elnyerjék a mennyek országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Legyetek tiszták és kifogástalanok Krisztus napjára, és bővelkedjetek az igaz élet gyümölcseiben Isten dicsőségére!
 
vagy
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak! Alleluja, alleluja.
Istennek legyen hála! Alleluja, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."