38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz elmélkedés

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Jegyezzétek meg leányaim, hogy az elmélkedés és az ajakima közti
  különbség nem azon fordul meg, vajon az ember csukva tartja-e a
  száját, vagy sem; mert ha én ajakima közben teljesen felfogom és
  belátom, hogy Istennel beszélek, akkor ezt az ajakimát elmélkedéssel
  kísérem. Ezt mindenkinek meg kell engednie, ha csak azt nem akarja
  állítani, hogy Istennel beszél, amikor a Miatyánkot imádkozva az esze
  egészen másutt jár. Mert aki így gondolkozik, azzal én nem vitatkozom.
  Ha tehát az imádság Istennel való beszélgetés -- amint hogy az --
  akkor legelsôsorban jól meg kell fontolnotok, hogy ki az, akivel
  beszéltek és kik vagytok ti magatok, mert csak így fogtok Ôvele illô
  módon beszélni. Hogy is tudnátok beszélni a királlyal és ôt illendôen
  felséges-uramozni, vagy pedig az illemszabályoknak megfelelôen
  tárgyalni valamely fôúrral, ha nem éritek föl ésszel, hogy milyen az ô
  állása és milyen a tiétek. Mert ezen a rangkülönbségen múlik az, hogy
  miképpen kell viselkednetek, de meg a szokáson is; tehát ez utóbbit is
  ismernetek kell, mert különben, mint afféle együgyű embereket,
  utatokra küldenek s nem fogtok semmit sem elérni. Ha pedig nem vagytok
  otthonosak ezekben az illemszabályokban, akkor elôzôleg tanácsot kell
  kérnetek s ahhoz kell magatokat tartanotok, amire benneteket
  kioktattak. Ez velem is megtörtént. Nem voltam hozzászokva a fejedelmi
  társasághoz s mégis, valami fontos okból érintkezésbe kellett lépnem
  egy úriasszonnyal, akit az a megszólítás illetett meg, hogy
  ,,hercegséged''. Igaz, hogy erre jól kioktattak, de amilyen feledékeny
  vagyok, meg a szokatlan helyzet következtében is, mikor megjelentem
  elôtte, egészen kiment a fejembôl ez a dolog s én alaposan felsültem.
  Mit csináljak? Fogtam magam s mosolyogva megvallottam neki, hogy én
  bizony elfelejtettem, miként kell ôt címezni s megkértem, engedje meg,
  hogy ,,Kegyelmes asszonyom''-nak szólíthassam; s úgy is tettem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaErôs elhatározás kell a belsô imához

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Azért is, nôvéreim, vessétek el egyszer s mindenkorra az ilyen
  félelmet és ne törôdjetek ilyen dolgokban a nagy tömeg nézetével. Nem
  olyan idôket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek; ne higgyetek ti
  másnak, mint az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi
  vissza. Tartsátok tisztán lelkiismereteteket; vessétek meg az összes
  világi javakat és higgyétek erôs hittel az Anyaszentegyház tanítását:
  akkor egész biztosan a jó úton vagytok. Mint mondom, ne ijedezzetek
  ott, ahol semmi veszedelem sincsen. Ha valaki titeket ijesztgetni
  találna, magyarázzátok meg neki egészen alázatosan a belsô ima útját;
  mondjátok meg neki, hogy a rendi szabály benneteket állandó imára
  kötelez -- aminthogy tényleg úgy is van -- s hogy nektek ezt a
  szabályt meg kell tartanotok. Ha erre azt mondanák, hogy ezt ajakimára
  kell érteni, kérdezzétek meg, vajon oda kell-e figyelnetek arra, amit
  imádkoztok? Ha azt felelik, hogy igen -- már pedig nem felelhetnek
  mást -- akkor, látjátok, ôk maguk vallják meg, hogy az ember kénytelen-
  kelletlen elmélkedik, sôt -- ha az Úristen ajakima közben akarja
  megadni -- még a szemlélôdés színvonalára is felemelkedik. Áldott
  legyen az Úr neve mindörökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaErôs elhatározás kell a belsô imához

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Ó, én jó Uram, állj helyt önmagadért! Nézd, mily fonákul értik a
  Te szavaidat! Ne tűrj meg ekkora gyarlóságot a Te szolgáidban!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."