38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Katolikus napi szent

  Katolikus napi szent
  Változó frissítés

  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, katolikus.hu honlapon olvasható napi szent, melyet az MKPK Sajtószolgálatának munkatársai állítanak össze. 

  Sokak baráti segítségének és együttműködésének eredménye, akiknek önzetlenségét ezúton is tisztelettel köszönjük.

  Napi szentBOLDOG GIZELLA

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07
  Napi szent BOLDOG GIZELLA

  BOLDOG GIZELLA Bajorországban, Regensburgban született a 980-as évek elején, Veszekedő (Civódó) Henrik bajor herceg-fejedelem lányaként. Kiváló nevelésben részesült, a család lelki vezetője Szent Wolfgang (Farkas) püspök volt.

  Testvérei közül II. Henrik tette naggyá az uralkodóházat, Brúnó regensburgi püspök volt, Brigitta nővére pedig a regensburgi kolostor feje volt. Regensburg után Gandersheimben tanult tovább. Kitűnően megtanult latinul.

  996-ban a magyar Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára Gizella kezét. Gizellának más álmai voltak ugyan, de engedve a rábeszélésnek, végül is igent mondott. István herceget meghívták Bajorországba, itt találkozott először Gizellával. Scheyern várában a német császári család jelenlétében világra szóló mennyegzőt tartottak. Gizella ezután népes kisérettel (lovagok, papok, mesteremberek) a magyar fejedelmi udvarba, Esztergomba költözött, és 1000-ben, Géza halála után István is megkapta a magyar koronát és Gizella is királynévá lett koronázva.

  Egész életét a királyi család szolgálatára szentelte. Veszprém városát, királynéi városát felfejlesztette. Sajnos nem tudjuk, hogy hány gyermeket szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre Szent Imre példája is ékes bizonyíték. Veszprémben női szerzetes kolostort alapított. Egyházi felszereléseket készítettek. A koronázási paláston, valamint a XVIII. János pápának ajándékozott miseruhán valószínűleg személyesen is dolgozott.

  István halála után az utódok nem sokra becsülték az özvegy királynét, előbb Veszprémben tartották fogva, és csak III. Henrik seregei tudták 1045-ben az országból kiszabadítani. Passauban élt ezután, és állítólag 1060-ban (más forrás szerint 115 éves korában, tehát 1110-ben) halt meg. Hazai hagyomány úgy tudja, hogy Veszprémben hunyt el. Halála után nemsokára már szentként tisztelték, 1911-ben kezdődött azonban csak el a szentté avatási eljárás. Passaui sírja a magyarok zarándokhelye. Lázas betegségekben, bőrbetegségekben szokták segítségét kérni.

  Jézus feltámadása értelmet és célt adott az ember életének, még küzdelmeinek, szenvedéseinek is. A feltámadás ténye nem csak örömmel tölt el, hanem ember testvéreink iránti felkelősséggel is.
  Példája:
  Ha több hivatást is felismersz magadban, a magasabbrendűt válaszd!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0507.html

  Könyörgés
  Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk és egykor beléphessünk a megígért országba.A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

  Választható olvasmányok

  Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31
  Az asszony igazi ékessége az, hogy istenfélő

  Mt 13, 44-46
  Isten országa többet ér minden földi kincsnél

  Egyetemes könyörgésekTestvéreim, magyar népünk megtérítését Isten a szentek sokaságával segítette. Boldog Gizella királyné közbenjárásával imádkozzunk közösen új apostoli lelkületű szentekért.

  1. Add, Urunk, hogy Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, az első szent magyar család eszmény legyen a magyar családok előtt.
  2. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy a felnövekvő nemzedéknek az élet minden területén jó példát mutassanak.
  3. Add, Urunk, hogy Boldog Gizella példájára mi is szeressük és értékeljük a csendet és a magányt.
  4. Növeld bennünk az imádság szeretetét, hogy lelkünk szorosan kapcsolódjon hozzád.
  5. A mennybe felvett Szent Szűz és nemzetünk szentjeinek közbenjárására fogadd, Urunk, az égi hazába elhunyt testvéreinket.

  Urunk, Jézus Krisztus, népünk megtérítésének apostoli munkájában Boldog Gizellát adtad Szent István királyunknak segítőtársul. Add, kérünk, hogy közbenjárására a magyar édesanyák és leányok a vallásos hit mélységeit és az imádságos csendet megszeressék és osztatlan szívvel ragaszkodjanak hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04
  Napi szent SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ

  SZENT FLÓRIÁN egy régi legenda szerint még gyermekkorában az imádságával megmentett egy házat a tűzvésztől.Felső-Ausztriában, a Duna jobb partján szolgált, Lorch-ban (Laureacumban), mint egy csapat parancsnoka.

  304-ben Diocletianus császár parancsára kegyetlen keresztényüldözés tört ki. Noricum tartomány székhelyén, Laureacumban is a kormányzó ítélőszéke elé állították a keresztényeket. Az elsők közt, önként jelentkezett Flórián.

  Megpróbált segíteni a hívőkön, de a kormányzó hajthatatlan volt. Flóriánt malomkővel a nyakában a mai Enns folyóba vetették. Holttestét egy Valéria nevű asszony emelte ki a folyóból, ő temette el nagy tisztelettel. Ereklyéi részben Rómába, részben (III. Lucius pápa adományozásából) Krakkóba kerültek.

  Flóriánt a lengyelek és a tűzoltók védőszentjükként tisztelik. Régebben szokás volt a házakra a szent szobrát állítani, amint egy égő házra sajtárból önti a vizet.

  kép: Dionysius Stanetti: Szent Flórián, 1764, aranyozott hársfa, magasság 248 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

  Példája:
  Segíts a kiszolgáltatottakon, küzdj az emberi jogokért!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0504.html

  Könyörgés
  Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

  Választható olvasmányok

  Jel 12, 10-12a
  A vértanúk nem kínélték életüket mindhalálig, Krisztusért.

  Jn 15, 18-21
  Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

  Egyetemes könyörgések
  Testvéreim, a felebaráti szeretet, amit Jézus oly sokszor hangsúlyozott, az örök életet szerzi meg. Ehhez kérünk most közös imával erőt és kegyelmet.

  1. Növeld, Urunk, bennünk az őszinte felebaráti szeretetet.
  2. Adj világos látást, hogy minden embert értékeljünk és becsüljünk.
  3. Add kegyelmedet, hogy minden embertársunk iránt türelmet és megértést tanúsítsunk.
  4. Tégy készségessé bennünket, hogy Szent Flórián példájára mindig készen álljunk a szeretetszolgálatra.
  5. Add, hogy az ítéletkor jobbodon kaphassunk helyet.

  Urunk, Jézus Krisztus, te megtanítottál minket arra, hogy a szeretet szolgálata kedvessé tesz bennünket a mennyei atya előtt. Add, kérünk, hogy Szent Flórián vértanú példáját követve, teljesítsük a szeretet parancsát és közbenjárására eljuthassunk a mennyei hazába. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03
  Napi szent SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK

  Mutasd meg nekünk az Atyát! – kérjük mi is Jézustól, mert bennünk van az Isten látás vágya. A világot, és benne kezed műveit szemlélve már sejtjük hatalmadat, Urunk. Tetteidet látva már érezzük közelségedet. Járj velünk az úton, Urunk, amely az Atyához vezet, és taníts minket az egyetlen igazságra, amely az örök életet jelenti!

  Fülöp és Jakab, a két apostol, Jézus feltámadásának tanúja, akik szavaikkal és életükkel tanúsították Jézus feltámadását, az Atya szeretetét. Példájuk minket is arra indít, hogy tanúságot tegyünk Húsvét öröméről.

  Fülöp Betszaidában született. Eredetileg Keresztelő Szent János tanítványa volt. Az elsők között hívta meg őt Jézus apostollá. Az apostolok felsorolásában mindig az ötödik helyen említi őt a Szentírás. Vértanúhalált szenvedett: Hieropoliszban keresztre feszítették.

  Jakab az Úr unokatestvére, Alfeus fia. Ő az egyik szentírási úgynevezett "katolikus levél" szerzője. Jeruzsálem első püspöke, aki az apostoli zsinaton a pogányságból megtért keresztények érdekeit képviselte. Kemény életet élt, és sok zsidót térített a hitre. 62-ben szenvedett vértanúságot.

  Fülöp példája:
  Hivatásunk van, mindenkinek van, köteles követni!

  Jakab példája:
  Taníts szóval és tettel! Erre kötelez a keresztségben kapott küldetésed!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0503.html

  A szentmise olvasmányai

  1Kor 15, 1-8
  Az Úr feltámadása után megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak.

  Jn 14, 6-14
  Oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem?

  Egyetemes könyörgések (Bárdosy Éva)

  1. Amikor az első tanítványokért és a magunk tanítvány-mivoltáért hálát adunk neked, hallgass meg, Urunk!
  2. Köszönjük, hogy ilyen türelmes Mesterünk vagy! Hogy szavaidban és tetteidben meglássuk és fölismerjük Atyádat, aki hozzánk küldött, hallgass meg Urunk!
  3. Vezesd püspökeinket és papjainkat az örömteli szolgálat útján! Óvd meg őket is, minket is a fennhéjázó kiválasztottság-tudattól! Hallgass meg, Urunk!
  4. Óvd meg a mi egyházi vezetőinket a féltékenység, hiúság, hatalomvágy minden kísértésétől! Hogy egymást szeretettel hordozzák és támogassák a közös munka során, hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy mindaz, amit ma teszünk, gondolunk vagy mondunk, kiállja egészen a világosság próbáját! Őrizz minket ma is minden bűntől! Hallgass meg, Urunk!
  6. Nevelj belőlünk jó testvéreket, akik csak a szolgálatban, a többiek boldogításában akarják egymást túlszárnyalni! Hallgass meg, Urunk!
  7. Hogy minden megkeresztelt felnőtt valóban Krisztus-követővé váljék a napi imádság, a szentségek vétele és az embertársak szolgálata által! Hogy kereszténységünk középpontjában Jézus Krisztus álljon, hallgass meg, Urunk!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT ATANÁZ

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02
  Napi szent SZENT ATANÁZ

  ALEXANDRIAI SZENT ATANÁZ (görögösen Athanasziosz), 295-ben született Alexandriában, keresztény szülők gyermekeként. Ifjúkoráról nem sokat tudunk, nem tudjuk, kiknél tanult.

  Írja, hogy néhány tanítója az üldöztetésben vesztette életét. Csak több éves pusztai remetesége ismert. Itt Remete Szent Antal vezetése alatt alakult ki kemény jelleme. Élt-halt a tudományért, az egész szentírást fejből tudta.

  Tudása miatt Sándor pátriárka 319-ben diakónussá szentelte. Mint diakónus részt vett a niceai zsinaton 325-ben, püspöke segítője volt Áriusz püspök ellen. A zsinat 318 püspöke ünnepélyesen elitélte Áriusz tévedését, és ebben óriási része volt Atanáznak.

  328-ban egyhangú felkiáltással alexandriai püspök lett. A niceai egyetemes zsinat ugyan őt igazolta, de a szellemi győzelem ellenére továbbra is politikai üldözéseknek volt kitéve. Igaztalan vádakkal zsinat elé idézték, és hiába bizonyult be a vádak tarthatatlansága, az öregedő Konstantin császárt meggyőzték az ellenfelek, hogy Atanáz békétlenséget szít. Trierbe száműzték.

  50 éven keresztül, öt császár alatt küzdött az arianizmus ellen. Emiatt öt alkalommal kellett száműzetésbe mennie, ott összesen 17 évet töltött el. A száműzetést arra használta, hogy ott is hirdette az isteni igazságot. Megírta Remete Szent Antal életrajzát, híveit, akik mindvégig hűségesen kitartottak mellette levelekkel kormányozta.

  Az üldöztetések nem vették erejét, idős korában is töretlen erővel tevékenykedett. A sok üldöztetés sem tette keserűvé és megtorlóvá. Az igaz hit védelmének egyik legnagyobb alakja volt. 373-ban hunyt el. Ereklyéi 750 körül Konstantinápolyba kerültek, majd 1453-ban (Konstantinápoly török kézre kerülésekor) Velencébe, a Szentkereszt-templomba.

  A fejfájás ellen szokták segítségét kérni.
  (Forrás: 
  Rieth József: Szentjeink 1998)

  Példája:
  A nehézségeket fogadd úgy, hogy megedzzenek!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0502.html

  Választható olvasmányok

  1Jn 5,1-5
  Aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, legyőzi a világot!

  Mt 10,22-25a
  Amikor egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba.

  Egyetemes könyörgések (Bárdosy Éva)

  1. Amikor hálát adunk, dicsérünk és kérlelünk Téged, közös imádságunk egy szívvel, lélekkel szóljon Hozzád, hallgass meg, Urunk!
  2. Járja át a Szentlélek szabadon fújó szele Egyházunkat! Hogy Titokzatos Tested tagjaiként mindnyájan naponta újjászülessünk a Lélekben! Hallgass meg, Urunk!
  3. Jézusunk, személyed titka, istenséged és emberséged egysége nem először okozott szakadást egyházadban. Adj alázatos hitet, amely elfogadtatja velünk, hogy a titok mindig meghaladja emberi korlátainkat, de attól az igazság igaz marad! Hallgass meg, Urunk!
  4. Adj bölcsességet a hit és az élő víz őrzőinek, hogy amikor a tévedéseket elítélik, a tévedésért felelős embert mégse ítéljék el! Hogy irgalmasok legyenek, mint Te vagy! Hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy a sokféleségben megvalósuló egység láthatóvá véljék az egyházban is a te tanításod fényében! Hallgass meg, Urunk!
  6. Hogy a kényelmetlenséget, a meg nem értést, a kitaszítottságot, még a száműzetést is bátran elviseljük a Te barátságodért! Hallgass meg, Urunk!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentMUNKÁS SZENT JÓZSEF

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01
  Napi szent MUNKÁS SZENT JÓZSEF

  A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.

  Példája:
  Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus mögött, segíts Józsefnek!

  Jézus feltámadása feltámadásunk biztosítéka. A föltámadt Krisztus hitet követel tőlünk, és a hit cselekedetei a természetfeletti életet szilárdítják meg bennünk. A természetfeletti élet teljes meghalást jelent a bűnnek, és Krisztussal egyesült életet ad.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0319.html

  Választható olvasmányok

  Ter 1,26-2,3
  Töltsétek be a Földet és hajtsátok uralmatok alá!

  vagy

  Kol 3,14-15.17.23-24
  Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek.

  Mt 13,54-58
  Nemde az ács fia ez?

  Egyetemes könyörgések (Bárdosy Éva)

  1. Jézusunk, téged sokszor az "ács fiának" neveztek! Segíts nekünk visszaállítani a munka becsületét! Hallgass meg, Urunk!
  2. Legyen áldásod mindennapi munkánkon, elsősorban a senkinek föl nem tűnő, alábecsült szolgálatokon! Hallgass meg, Urunk!
  3. Köszönjük a munkát, amely munkatársaiddá avat minket! Hogy minden munkában örömöt is találjunk! Hallgass meg, Urunk!
  4. Szent Józseffel együtt kérünk, segíts a munkanélküliek kilátástalan helyzetén! Ki ne aludjon a reményük, adj nekik találékonyságot, rátalálni újra az alkotás esélyére, az értelmes élet boldogságára! Hallgass meg, Urunk!
  5. Szítsd föl a társadalom lelkiismeretét, hogy emberközpontú és családszerető legyen! Hallgass meg, Urunk!
  6. Termékenyítsd meg a munkásokért, különösen a fiatal munkásokért dolgozó keresztény szervezetek működését! Hogy ebbe a reménytelennek látszó munkába bele ne fáradjanak vezetőik! Hallgass meg, Urunk
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT V. PIUS PÁPA

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30
  Napi szent SZENT V. PIUS PÁPA

  Ghislieri Mihály volt a neve, és a piemonti Soscoban született 1504. január 17-én. Mint dominikánus szerzetes 17 évig a rend teológia-tanára volt.

  Közben 3 évig kolostorának priorja is. 1550-ben a pápai inkvizíció általános biztosává, 1559-ben bíborossá, majd nagyinkvizítorrá nevezték ki Rómában. Ő követte IV. Piust Szent Péter székében.

  Működését két fő törekvés határozta meg: Az Egyház belső reformját a tridenti egyetemes zsinat szellemében keresztülvinni, és az Egyház érdekeit védeni. A belső megújulás érdekében megkívánta környezetétől és az egész papságtól az egyszerűséget, tiltotta a fényűzést, erélyesen lépett fel az erkölcstelenséggel szemben, letörte az uzsorát és a rablásokat. Kiadta a katekizmust, megreformálta a misekönyvet és a breviáriumot. A missziók ügyét támogatta.

  Az ő ösztönzésére egyesült Genova és Velence, akik fényes győzelmet arattak Lepantónál a törökök felett.
  forrás: Hankovszky Miklós

  A feltámadt üdvözítő hirtelen megjelenik a damaszkuszi úton. Pál egész lénye egy pillanat alatt átformálódik. Ki vagy te, Uram, aki ma is megjelensz életutamon? Jelenléted és szavaid képesek gyökeresen átformálni az életemet. Hiszek-e ebben a nagyszerű lehetőségben?

  http://www.katolikus.hu/szentek/0430.html

  Választható miseszövegek

  A Zsoltáros szavával mondjuk a szentmise Kezdőénekében:
  Rábízta Isten a béke szövetségét, népe fejedelmévé tette őt, örök főpapi méltóságban részesítette.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Szüntelenül hangzik felénk is a kérdés: Szeretsz-e engem? Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szeretet-vallomásunk őszinte és igaz lehessen.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki Péterre bíztad Egyházadat:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki őszinte szeretet-vallomást kívánsz a Benned hívőktől:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki meghívtál minket is, hogy kövessünk Téged:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 1 Kor 4, 1-5
  Nem szabad ítélkeznünk sem a Gondviselés dolgairól, sem önmagunkról, sem másokról. Az ítélet egészen az Úré. A mi feladatunk, hogy hűségesen betöltsük szolgálatunkat. A többiről majd a Gondviselés gondoskodik.

  EVANGÉLIUM Jn 21, 15-17
  Jézus, mikor már közel volt az idő amikor vissza kellett térnie Atyjához, gondoskodni akart apostolairól és mindazokról, akik az apostolok szavára hinni fognak Benne. Azért a a teljes szeretet-vallomás után a főhatalmat rábízta Péterre.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Az Anyaszentegyház életét a szentek erősítik, és irányítják a teljesség felé. Az életszentség ajándékáért imádkozzunk közösen.

  1. Küldd el, Urunk, Szentlelkedet, hogy irányítsa és megszentelje életünket.
  2. Szólíts ifjakat, akik életüket tudják áldozni a nagyobb tökéletességért.
  3. Ajándékozz Egyházadnak szentéletű, bölcs és tudós papokat és főpapokat.
  4. Engedd, hogy akiket az oltár szolgálatára hívtál, szentül töltsék be hivatásukat.
  5. Add, hogy a szentek példája Országodba vezessen minket.

  Urunk, Jézus Krisztus! A történelem folyamán szent papokkal, főpapokkal és pápákkal szabtál új irányt a korszakoknak. Kérünk, hogy Szent V. Pius pápa imájára és közbenjárására megtörjön a hitetlenség ereje, és új korszak virradjon Egyházadra. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szent SZIÉNAI SZENT KATALIN EGYHÁZTANÍTÓEURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29
  Napi szent SZIÉNAI SZENT KATALIN EGYHÁZTANÍTÓ EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE

  1347. március 25-én született mint anyjának 25. gyermeke. Hét éves korában szüzességi fogadalmat tett. nyolc éves korában kapta első látomását.

  Szent Domonkos rendjébe lépett. Rendkívüli aszkéta, és egyben tevékeny életet élt: kongregációkat szervezett, betegeket ápolt, szegényeket segített, bűnösöket térített. Fejedelmekkel, püspökökkel, sőt a pápával is levelezett. Rábírta XI. Gergely pápát, hogy visszatérjen Avignonból. Levelezését és "Dialogus" című munkáját a Krisztussal való szoros kapcsolat hatotta át. Testén Krisztus sebhelyeit viselte. VI. Orbán pápa Rómába hívta, és Szent Katalin ott halt meg 33 éves korában, 1380. április 29-én.

  kép: Fray Juan Bautista Maino: Sziénai Szent Katalin, XVII. sz. Villanovai Múzeum

  Domonkos harmadrendiként írásaival és tanácsaival a vallásos élet megújítását és a béke ügyét mozdította elő. Európa társ védőszentjeként kérjük közbenjárását, hogy Európában megújuljon és megerősödjön az Istenbe vetett hit, és a világban a béke ügyét tudjuk szolgálni.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0429.html

  Méltán alkalmazható rá a szentmise Kezdőénekében a Szentírás szava:
  Íme, a bölcs szűz, az okos szüzek közül való. aki égő lámpával ment Krisztus elé. Alleluja.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Isten bölcsessége csak a tisztaszívűeknek nyilatkozik meg. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult szívvel befogadhassuk Isten teremtetlen örök Bölcsességét.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki nem tekintetted az ember méltóságát, csak szíve tisztaságát:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki példát adtál nekünk, mert szelíd vagy és alázatos szívű:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki a kevélyeknek ellenállsz, de az alázatosakat felemeled:
  Uram, irgalmazz!

  DICSŐSÉG

  SZENTLECKE 1Jn 1,5 - 2,2
  Ádám átkos öröksége: a bűn. Ha személyes bűn nem is árnyékolná be lelkünket, az eredeti bűn átka elfordít Istentől. Jézus Krisztus Vére megtisztít minden bűntől. Akik Jézusért ontják vérüket, szorosan egybenőnek az értünk szenvedő és váltságunkért Vérét ontó Krisztussal.

  EVANGÉLIUM Mt 11,25-30
  Isten mindent átadott a Fiúnak: Övé a világ fölötti uralom. De hatalmát nem az önkény jellemzi, hanem a szelídség és az alázatos szívűség. Így bátran mehetünk Hozzá, és tanulhatunk Tőle, mert példája életet ad a világnak.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Kérjük, Testvéreim a szüzesség kedvelőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy ajándékozzon Egyházának bölcs és önfeláldozó szüzeket, akik életüket engesztelésül ajánlják.

  1. Adj, Urunk, hogy a szentek példáját követve mi is eljussunk a tökéletes szeretetre.
  2. Add, hogy gondolatainkat áthassa tanításod, és üdvöt hozó szenvedésed.
  3. Add, hogy naponként gondoljunk és imádkozzunk Egyházad egységéért.
  4. Add, Urunk, hogy minden szavunk sugározza Evangéliumod bölcsességét.
  5. Add, hogy szentjeid közbenjárásával eljussunk az élet teljességére.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te Sziénai Szent Katalinban egész Egyházadnak példaképet, és isteni bölcsességtől ihletett tanítót adtál. Kérünk, add hogy közbenjárására és tanítása nyomán napról napra növekedjünk ismeretedben és szeretetedben, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentCHANEL SZENT PÉTER VÉRTANÚ

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28
  Napi szent CHANEL SZENT PÉTER VÉRTANÚ

  Franciaországban született 1803-ban. A Mária társaságba lépett, és mint misszionárius Polinéziába ment. Sok nehézséggel kellett megküzdenie, de sokakat vezetett a Krisztus-hit igazságára.

  1841 április 28-án Futuna szigetén vértanúhalált halt. Kiömlő vére pedig a hit magva lett a misszióban, számára pedig Krisztus országát nyitotta meg.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0428.html

  Ezt tanúsítja a szentmise Kezdőéneke:
  Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted. Övék a boldog örökkévalóság.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! A vértanúk életüket adák Krisztus iránti szeretetből. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy egész szeretettel szolgáljuk Urunkat a szentmise áldozatban.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki jó hírt hoztál az emberiségnek:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki Véredben szabadulást szereztél:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki mindig azt hirdetted, amit a mennyei Atya bízott Reád:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 1 Kor 1, 18-25
  Az igazi Bölcsességet Istenben lehet megtalálni. Ez a Bölcsesség Krisztusban jelent meg közöttünk, és az Ő keresztje nyilvánvalóvá tette, hogy Isten "gyengesége" erősebb az embereknél, és az Ő "oktalansága" bölcsebb az embereknél.

  EVANGÉLIUM Mk 1, 14-20
  Jézus teljesítette küldetését, amit a mennyei Atya bízott Reá: körüljárt, gyógyított testi-lelki betegségeket és hirdette: Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. - Ezt a küldetést bízta követőire is.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! A kereszténység magva a vértanúk vére. Kérjük a vértanúk Urát, Jézus Krisztust, terjessze ki Egyházát az egész világra. Imádkozzunk közösen:

  1. Urunk! A vértanúk bátor hitvallása erősítse meg a mi hitünket.
  2. Adj, Urunk, új papi és szerzetesi hivatásokat, akik vinni tudják evangéliumod örömhírét az emberek közé.
  3. Olts szívünkbe missziós lelkületet, hogy az evangélium terjesztését imánkkal és áldozatainkkal segítsük.
  4. Add, hogy a vértanúk erejével tegyünk mi is tanúságot Rólad.
  5. Engedd, hogy helyet kapjunk mi is vértanúid és szentjeid mellett Országodban.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te megadtad, hogy megváltó szenvedésedből részt vállalhassunk. Kérünk, Szent Péter közbenjárására erősöítsd hitünket, szilárdítsd akaratunkat, növeld szeretetünket, hogy Téged mindenek felett szeressünk, és bátran megvalljunk az emberek között. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT MÁRK EVANGÉLISTA

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  25
  Napi szent SZENT MÁRK EVANGÉLISTA

  Zsidó papi családból származott. Zsidó neve: János. Az Úr szenvedése idején még ifjú volt.

  Szent Pál első apostoli útján elindult rokonával, Barnabással, de Pergéből visszafordult. Ezért a második apostoli úton már nem vett részt, hanem Barnabással együtt Ciprus szigetére ment. Később Péter apostollal együtt Rómában tartózkodott, és ott tolmácsolta Szent Péter prédikációit. Ezeket írta le evangéliumában.

  Az Apostol-fejedelmek vértanúsága után Alexandria püspöke lett, és ott szenvedett vértanúságot. Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: "A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!"

  http://www.katolikus.hu/szentek/0425.html

  Az evangélium megírásával betöltötte az Úr parancsát, amiről a szentmise Kezdőéneke emlékezik:
  Menjetek el az egész világra: hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Alleluja!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! A sátán, mint ordító oroszlán körüljár, és keresi, kit nyeljen el. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy erősen tudjunk ellenállni minden kísértésnek.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki emberekre bíztad evangéliumod hirdetését:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki megparancsoltad, hogy minden teremtménynek hirdessük az Evangéliumot:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki együttműködsz azokkal, akik az igehirdetésben fáradoznak:
  Uram, irgalmazz!

  DICSŐSÉG

  SZENTLECKE 1Pét 5,5b-14
  Szent Márk hűséges kísérője volt Szent Péter apostolnak, és mellette tanulta meg Krisztus szeretetét. Hűségesen lejegyezte mindazt, amit Krisztus földi helytartója, az Egyház látható feje mint keresztény tanítást adott. A messzi idők távlatából hangzik felénk köszöntése.

  EVANGÉLIUM Mk 16,15-20
  Mennybemenetele előtt Jézus parancsot adott az apostoloknak, hogy menjenek el az egész világra. A missziós küldetés minden teremtményhez szól. Jézus megígérte, és valóban együttműködött az igét hirdetőkkel.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Imádkozzunk, Testvéreim, hogy Urunk, Jézus Krisztus erősítse az evangélium tanításának igazságait, és Szent Márk közbenjárására növelje hitünket.

  1. Adj, Urunk, Egyházadnak igehirdetőket, hogy egyre jobban megismerjük az evangélium tanítását.
  2. Engedd, Urunk, hogy a pogány népek is meghallják az evangélium üzenetét.
  3. Növeld, Urunk, hitünket, hogy általunk is terjedjen Országod örömhíre.
  4. Áldd meg mindazok munkáját, akik parancsod szerint a missziókban tevékenykednek.
  5. Add, hogy az evangélium ismerete elvezessen minket a megdicsőült Egyházba.

  Urunk, Jézus Krisztus, mérhetetlen ember-szeretetedben Szent Márk evangélistát tanításod hírnökévé tetted. Kérünk, add, hogy közbenjárására mi is megerősödjünk a hitben, és betöltve parancsodat, általunk is terjedjen evangélumod. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT GYÖRGY VÉRTANÚ

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  24
  Napi szent SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ

  Tisztelete valószínűleg a palesztinai Liddából ered. Rengeteg legenda tanúsítja, hogy nagyon népszerű szent a keleti és nyugati Egyházban.

  A történelem azt őrizte meg róla, hogy Diokleciánusz császár katonája volt, a kisázsiai, kappadóciai seregek vezére. Krisztus tanításának követéséért elfogták, börtönbe vetették és súlyos kínzások után, 303-ban kivégezték.

  Szent György a középkorban sem kizárólag a lovagi és nemesi rend szentje, hanem egyúttal az egész népé is mint segítőszent. Amennyivel csökkent a lovagi párviadalok megszűntével a népszerűsége, ugyanannyival növekedett is a sárkányölő motívumra épülő misztériumjátékok születésével. Egyszerre volt védőszentje a parasztoknak, lovaiknak és állatállományuknak. A naptárban elfoglalt helye adta neki azt a feladatkört, hogy a tavaszkezdet számos ősi népszokását "megkeresztelje". György pártfogását keresték továbbá a zsoldoskatonák és fegyverszállítóik, a puskaművesek és a páncélkovácsok is. Mint olyan szentnek, aki oltalmába fogadott lovagokat, katonákat és parasztokat egyaránt, el kellett tűrnie, hogy nemcsak a harcos hit -- vagy amit annak tartottak -- veszedelmeiben kérték közbenjárását és segítségét, hanem olyan emberi bajokban is, amilyen a szifilisz, a kígyómarás, a pestis és a lepra.

  kép: Sárkányölő Szent György Kolozsvári Márton és György 1373-ban alkotott szobrának a másolata a Halászbástya lépcsősorának alján, jobb oldalt látható.
  A bronzból viaszkiolvasztásos eljárással egy darabban öntött lovas szobor az egyetemes gótika kimagasló értéke.
  Az eredeti szobor Prágában van, valószínűleg Nagy Lajos magyar király adományozta leendő sógorának, IV. Károly német-római császárnak.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0424.html

  Vértanúsága nemcsak népszerűvé tette, hanem megnyitotta neki Krisztus Országát, amiről a szentmise Kezdőéneke szól:
  Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted. Övék a boldog örökkévalóság.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Ha a vértanúságban nem is, Krisztus iránti szeretetében követnünk kell a mai nap szentjét. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megújult szeretettel várjuk Jézust a szentmise áldozatban.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Akit a kereszthordozással kell követnünk:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki a hitvallókat magadénak vallod mennyei Atyád előtt:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki megadod a szabadulást a Téged szeretőknek:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE Jel 21, 5-7
  Isten Jézus Krisztusban újjáalkotott mindent. Megtörte a sátán hatalmát, elvette a világ bűneit, végképp legyőzte a halált. Azoknak, akik Vele küzdenek és győznek, jutalma az Isten lesz.

  EVANGÉLIUM Lk 9, 23-26
  Keresztény hivatásunk, hogy hasonlóvá váljunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Hasonlóvá válni Hozzá csak a kereszt készséges vállalásával lehet: mert csak úgy lehet követni Őt.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Szent Györgyöt az Úr megerősítette, és bátor hitvallóvá, vértanúvá tette. Kérjük Urunk erősítő kegyelmét közös imával:

  1. Gyújtsd lángra szívünket, Urunk, hogy az életünknél is jobban szeressünk Téged.
  2. Növeld hitünket, hogy hittel vállaljuk a megpróbáltatásokat és szenvedéseket.
  3. Űzd el lelkünkből a félelmet, hogy bátran megvalljunk Téged az emberek előtt.
  4. Add, hogy az irgalmas szeretetet és a könnyes vértanúságot: a türelmet sugározzuk testvéreink között.
  5. Add, hogy Szent György példájára mi is győztesen vívjuk meg életünk harcát.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te Szent Györgyöt kegyelmeddel a katonai élet fegyelméből a vértanúság önátadó szeretetére vezetted. Kérünk, növeld szeretetünket, hogy napról napra fokozódjék önátadásunk Irántad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSIGMARINGENI SZENT FIDÉL PAP, VÉRTANÚ

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  24
  Napi szent SIGMARINGENI SZENT FIDÉL PAP, VÉRTANÚ

  Jogot és teológiát tanult. Az egyetemi évek diákmulatságait elkerülte, inkább imádságra fordította szabad idejét.

  A doktori fokozat elnyerése előtt egy főúri fiatalokból álló társaság vezetőjeként hat év alatt bejárta Németország, Franciaország, Itália és Spanyolország jórészét. Tudósokkal ismerkedett, nyelveket tanult, de a szegényeken is mindég igyekezett segíteni. Keresett ügyvédként Einsisheimben a "szegények ügyvédje" volt, híres a nagyon tiszteletteljes és nyugodt tárgyalási módjáról.

  Előkelő svájci családból származott. Előbb ügyvéd volt, majd pappá szenteltette magát, és a kapucinus rendbe lépett. Róma Svájcba küldte hithirdetőnek, ahol mint a Hittérítő Kongregáció első vértanúja fejezte be életét Seewies-ben. A protestánsok a templomban agyonverték 1622 április 24-én. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1746-ban.
  forrás: Hankovszky Miklós

  Példája:
  Aki közületek a legnagyobb, az legyen a többiek szolgája!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0424-54.html

  Vértanúságát magasztaljuk a szentmise Kezdőénekében:
  Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted. Övék a boldog örökkévalóság.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Keresztény életünk teljes elkötelezettséget kíván. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy testünket és lelkünket egészen átadhassuk Urunk szolgálatára.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki részt adtál nekünk szenvedéseidből:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki reánk bíztad a kinyilatkoztatás teljességét:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki az önfeláldozó szeretetet adtad az Újszövetség parancsául:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE Kol 1, 24-29
  Jézus Krisztus a teremtés középpontja, Aki Által és Akiért lett minden. Isten úgy akarta, hogy benne jussunk el a megdicsőülésre. Ehhez nem csak ragaszkodni kell Jézushoz, hanem Vele egyesülni a szenvedéseinkkel, hogy egyesülhessünk Vele a megdicsőülésben is.

  EVANGÉLIUM Jn 15, 9-17
  Urunk, Jézus Krisztus új szövetséget kötött az egész emberiséggel. A szövetség egyetlen parancsául a szeretet parancsát adta. Mindazok, akik egybenőttek Vele, a szeretet parancsának teljesítésével nyerik el a mennyei Atya Országát.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy küldjön Egyházának bátor hithirdetőket, akik ha kell, vérüket sem kímélik Isten Országának terjedéséért. Imádkozzunk közösen:

  1. Hívj, Urunk, ifjakat szolgálatodra, akik mindent elhagyva követnek Téged.
  2. Add, Urunk, hogy püspökeink és papjaink a vértanúk hitével és bátorságával hirdessék evangéliumodat.
  3. Erősíts minket, Urunk, hogy mi is hűségesek maradjunk hitünkhöz és Egyházadhoz.
  4. Vonzz minket is magadhoz, hogy szent Tested vételével a vértanúk erejét kapjuk.
  5. Add, hogy a szentek példája és közbenjárása az életszentségre vezessen minket is.

  Urunk, Jézus Krisztus! A vértanúk vére nemcsak a bátor hitvallás bizonysága, hanem a küzdő Egyház ereje, és új kegyelmek forrása. Kérünk, Szent Fidél közbenjárására adj Egyházadnak új hivatásokat, akik a vértanúk bátorságával és hitével egyre közelebb vezetnek Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT ADALBERT PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  23
  Napi szent SZENT ADALBERT PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Előkelő családból származott, és a keresztségben a Woytech nevet kapta. Magdeburgban nevelkedett. 982-ben Ditmár prágai püspök szentelte pappá, és nem sokkal később utóda lett a püspöki székben.

  Szigorú életmódjáért és hajlíthatatlan jelleméért nem sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd 992-ben visszatért Magyarországon keresztül a püspöki székébe. Mivel az ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-ben Magyarországra jött, és egy esztendős itt-tartózkodása alatt keresztelte és bérmálta meg Vajkot, első királyunkat: Szent Istvánt. A pápa parancsára 996-ban megpróbált visszatérni Prágába, de mivel ott nem fogadták be, előbb Lengyelországban térített, majd Poroszországba ment, ahol 997 április 23-án vértanúságot szenvedett.

  kép: Benczúr Gyula (1844-1920): Vajk megkeresztelése 1875 Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

  http://www.katolikus.hu/szentek/0423.html

  Isten kiválasztó jóságát és végtelen kegyelmét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted, övék a boldog örökkévalóság.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! A szentek készek voltak életüket is odaadni Jézusért, mert mindenek fölött szerették Őt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lelkünk legyen kifejezője Iránta való szeretetünknek.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki jó Pásztornak nevezed Magad:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki életedet adtad nyájadért:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki az apostolokra és apostol utódokra bíztad művedet:
  Uram, irgalmazz!

  OLVASMÁNY Sir 51,1-12
  Isten a legnagyobb megpróbáltatásban sem hagyja el a benne bízókat.

  vagy (ahol főünnep ott mindkettő)

  SZENTLECKE Jak 1,2-4;12
  Szent Jakab intése szól felénk: Tartsátok nagy örömnek, testvéreim, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket! A hit megpróbáltatása állhatatosságot eredményez! De ha a hitünk elakad, elveszíti életünk szilárd tartását: Ide-oda sodródunk, összezavarodunk.

  EVANGÉLIUM Jn 15,18-21
  Azok, akik Krisztushoz tartoznak, részesülnek az Ő sorsából. Ha üldözték őt, üldözni fogják a követőit is. De nem csak a megaláztatásból és üldöztetésből részesülnek, hanem a megdicsőülésből is, mert az Atya szeret minket, és mint gyermekeit, meg is akar jutalmazni bennünket.

  (HITVALLÁS)

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy küldjön századunknak vértanú lelkületű apostolokat, akik az új pogányságból az igazi keresztény életre nevelnek minket.

  1. Add, Urunk, hogy szentjeid példája és közbenjárása megváltoztassa életünket.
  2. Add, hogy Szent Adalbert tiszteletével megerősödjön bennünk keresztény hivatásunk.
  3. Add, hogy a hit, amit Szent Adalbert közvetített, egész nemzetünket átjárja.
  4. Add, Urunk, hogy századunkban is legyenek vértanú lelkületű szent papjaink és főpapjaink.
  5. Add, hogy Szent Adalbert közbenjárására eljuthassunk Országod dicsőségébe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Az egyedül üdvözítő hitet Szent Adalbert munkássága által ültetted el pogány magyarságunkban. Kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy megnövekedjen köztünk az elültetett kegyelem, és példája nyomán népünk kereszténnyé, papjaink pedig szentté váljanak. Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."