38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Jn 15,9-17)Húsvét 6. vasárnapja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Bevezető

  A szentmise gyakran foglalkozik a szeretettel. A mai szentmise minden olvasmánya a szeretet dicsérete. Nem ok nélkül. Igaz ugyan, hogy a világ szépsége, a természet törvényei sok tudóst vezettek már el Istenhez, de a legtöbb embert a szeretet szava és gyakorlása vezetett el a hithez. Mindez arra vezethető vissza, hogy Isten szeret bennünket. Elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. A szeretet legtöbb esetben azzal kezdődik, hogy mi is elfogadjuk egymást, elfogadjuk, hogy különbözőek vagyunk. A szeretet szempontjából tartsunk ma lelkiismeret-vizsgálatot.

  Hívek könyörgése

  Az Úr Jézus példát adott nekünk a szeretetre, és állandóan arra buzdít, hogy szeressük egymást. Kérjük segítségét, hogy mi is őszintén tudjuk megvalósítani a szeretet parancsát!

  1.   Könyörögjünk a népek, fajok és vallások közötti megbékélésért, hogy minden ellenségeskedés megszűnjön a földön.

  2.   Áldd meg Urunk szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy a Szentlélek erejével hirdessék Isten szeretetét.

  3.   Könyörögjünk a gyengékért és elesettekért, hogy együttérzést és segítséget kapjanak tőlünk.

  4.   Könyörögjünk, hogy egyházközségünk tagjai megbecsüljék egymásban a krisztusi embert.

  5.   Add meg Urunk megholtjainknak a soha meg nem szűnő békét.

  Urunk Jézus Krisztus, aki legyőztél minden bűnt, és legyőzted a halált, köszönjük, hogy a szeretet által széppé teszed a mi szegényes, egyhangú életünket. Köszönjük a ragyogó példát neked, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 15,1-8)Húsvét 5. vasárnapja

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Bevezető

  A szőlőművelés nagyon munkaigényes, folyamatosan éber gondosságot, odafigyelést kíván. Az Úr Jézus, amint a mai evangéliumban hallani fogjuk, szőlőskerthez hasonlítja az Egyházat, amelyben ő a szőlőtőke, és mi vagyunk a szőlővesszők. A szőlősgazda tudja, a jó termésnek fontos feltétele az, hogy a tőke és a vesszők között éltető kapcsolat legyen. Lelkünk is akkor gazdagodik, erősödik, akkor hoz jó termést, ha jó kapcsolatunk van az Úr Jézussal. Ennek a jó kapcsolatnak az ápolásában nagy szerepe van a szentmisének. A szentmisében az isteni tanítás értelmünköz szól és hitünket erősíti, az eucharisztia pedig szívünket táplálja és akaratunkat edzi. Helyezzük magunkat ma is Isten jelenlétébe és engedjük közel magunkhoz az Úr Jézust.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus a mi szőlőtőkénk, aki életerőt ad nekünk. Nélküle semmi jót nem tehetünk. Ezért imádkozzunk ma is hozzá!

  1.   Add Urunk, hogy mindazok, akik szolgálatodban állnak, téged egyre jobban megismerjenek.

  2.   Adj bátorságot mindazoknak, akik evangéliumodat hirdetik, hogy semmitől se riadjanak vissza, miközben nevedben szólnak.

  3.   Világosítsd meg értelmünket, hogy megértsük és másokkal is megértessük a szeretetben való élet fontosságát, amely elvezet a beléd vetett hithez.

  4.   Tartsd meg az igazságban szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szőlőtőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket.

  Urunk, Istenünk! Köszönjük neked, hogy szőlővesszők módjára Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz tartozhatunk, és belőle élhetünk ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 10,11-18)Húsvét 4. vasárnapja

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  24

  Bevezető

  Emberi természetünk velejárója, hogy mindnyájan melegségre és biztonságra vágyunk. Arra törekszünk, hogy érzelmileg és anyagilag is biztonságban legyünk. Különösen is akarjuk lelkünk biztonságát, amit őszinte vallásos élettel törekszünk elérni. Az Úr Jézus ebben akar bennünket segíteni, amikor úgy mutatkozik be nekünk, mint a nyáj pásztora, aki törődik velünk, szeret minket és bizalmat ébreszt bennünk. Ugyanakkor felhívja figyelmünket arra, hogy az emberiségnek szüksége van lelkipásztorokra, akik Krisztus lelkületével gondoskodnak a hívek üdvösségéről. Ezért imádkozunk ma papi hivatásokért.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Jézus Krisztus által ismertük fel, mennyire szeret bennünket Isten. Ezt a szeretetet akarja láthatóvá tenni az Egyház papjai és hívei által. Ezért így imádkozzunk!

  1.   Segíts Urunk minden férfinak és nőnek, akikre Egyházadban feladatot bíztál, hogy szeretetedet hihetően, életközeli módon hirdessék.

  2.   Ajándékozd meg Egyházad papjait azzal az erővel, hogy a társadalomban a bizalom oázisai legyenek.

  3.   Adj Egyházadnak áldozatos lelkű lelkipászotorokat, akik készek egész életüket a hívek szolgálatára áldozni.

  4.   Korunk bizonytalanságai közepette óvj meg mindnyájunkat a félelemtől, szorongástól, amely minket embertelenné, életidegenné és kishitűvé tehet.

  5.   Add, hogy a népek Egyházad igehirdetése által meghallják a jó pásztor szavát, és egy akol legyen és egy pásztor.

  Köszönjük Urunk, hogy jó pásztorunk lettél. Maradj velünk ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Lk 24,35-48)Húsvét 3. vasárnapja

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17

  Bevezető

  Az egész húsvéti idő azt akarja tudatosítani bennünk, hogy az Úr Jézus nemcsak egy kiemelkedő történelmi személy, hanem a mi feltámadt, élő Üdvözítőnk, aki életünk középpontja lett. Teljesen eggyé akar lenni velünk áldó szavaival és a testévé vált kenyérrel. Egyúttal sürgeti, hogy húsvéti jó hírének legyünk tanúi, bátor hirdetői a világban. Helyezzük most magunkat jelenlétébe.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Isten nagy szeretete az Úr Jézus által nyilvánul meg számunkra. Ezért ma is általa terjesszük eléje kéréseinket!

  1.   Urunk, bátorítsd Egyházadat, hogy az evangélium valódi jó hírként érkezzen minden emberhez.

  2.   Áldj meg minden férfit és nőt, minden fiatalt és öreget, akik nevedben küldetést vállalnak a családokban, és hivatásuknak érzik az evangélium igazságainak továbbadását.

  3.   Nyisd meg értelmünket és érzékeinket evangéliumod számára, hogy kovászként járja át egész életünket.

  4.   Segíts, hogy legyen bennünk kellő érzékenység és éberség, amikor alapvető emberi jogokat kell megvédenünk.

  5.   Add, hogy elhunytjaink az örökkévalóságban megnyugvásra leljenek.

  Mindezt Szent Fiad, Jézus Krisztus által kérjük, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-31)Húsvét 2. vasárnapja

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10

  Bevezető

  Szent Tamás apostol kételkedéséről értesít a mai evangélium. A kételkedést és a hitet mi is sokszor átéljük. Amikor kételkedünk, nyílt lelkünk ablakai bezárulnak, amikor pedig hiszünk, megnyílnak. Amikor kitárulnak lelkünk ablakai, a remény éltető friss fuvallatával telnek meg lelkünk vitorlái. Az Úr Jézus el akar jönni hozzánk a legnagyobb zárkózottságunkban is, akár kételkedésből, akár kétségbeesésből származik az. Megérint bennünket jóságos szavával és életadó kenyerével. Hívjuk őt közénk, személyes életünkbe, hogy szeretete leheletével megszabadítsa lelkünket minden elzárkózástól.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus megváltott bennünket. A megváltottság hitével kérjük őt bizalommal!

  1.   Bátorítsd Urunk Egyházadat, hogy nyitott szemmel nézze a ma világát, és segítsd, hogy békét hirdető szavadat érthető módon, világos szavakkal tudja hirdetni.

  2.   Áldd meg mindazokat, akik türelemmel, megértő módon gondoskodnak a kétségbeesett, meghasonlott, csalódott emberekről.

  3.   Jöjj be Urunk az ingadozó, beszűkült lelkek elzárt világába, hogy Szentlelked gyógyítsa és tágítsa szűk világukat.

  4.   Add, hogy mi keresztények áldássá váljunk mindazok számára, akik hozzánk fordulnak, és minket igényelnek.

  Feltámadt Üdvözítőnk, aki békét akarsz ajándékozni nekünk és általunk, teljesítsd jóságosán kéréseinket ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 20,1-9)Húsvétvasárnap

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Bevezető

  Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A feltámadás titkát a fizikai törvények ismeretének fényénél nem tudjuk ugyan megérteni, de az igazság győzelmét ujjongó érzésssel tudjuk ünnepelni. Mert amilyen égbekiáltó igazságtalanság volt az Úrnak halálra ítélése koholt vádak alapján, olyan igazságos volt a mennyei Atya igazságtétele Szent Fia feltámasztásával. Örülünk annak, hogy győzött az igazság! Mert mindig is így volt a történelemben, hogy az igazságot lehet ugyan ideig-óráig elnyomni, de végleg legyőzni nem lehet! Efölötti örömünkben tartsunk most lelkiismeret-vizsgálatot arról, hogyan érvényesül az igazság szelleme mindennapi életünkben.

  Hívek könyörgése

  Krisztus feltámadásában megnyílt előttünk az Istenhez vezető út. Annak tudatában, hogy őszinte keresztény életünkkel jó úton járunk, terjesszük kéréseinket bizalommal Üdvözítőnk elé!

  1.   Nyisd meg Urunk lelki szemeinket: szívünket, értelmünket és érzékeinket, hogy a húsvét misztériumát méltón tudjuk magunkévá tenni.

  2.   Segítsd Egyházadat, hogy ismerje fel az idők jeleit, és húsvéti reménységgel közelítse meg a ma emberét.

  3.   Vezesd Urunk tartós békéhez a népeket, akik békétlenkednek és háborúznak egymással. Add meg nekik a megbékélés szellemét.

  4.   Feltámasztó erőddel légy támasza a betegeknek és a szenvedőknek, önts beléjük bizalmat és reményt.

  5.   Segíts nekünk keresztényeknek, hogy húsvéti lélekkel tudjuk és merjük alakítani azt a társadalmat, amelyben élünk.

  Erre kérünk örök Isten, aki minket Szent Fiad által megváltottál, és a Szentlélek szellemében az örök életre szántál. Bízunk abban, hogy jó úton vezetsz minket ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 13,1-15)Nagycsütörtök

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Bevezető

  A mai estén minden templom az utolsó vacsora termét idézi. A megváltás nagy eseményeire emlékezve fel akarjuk szítani magunkban azt a lelkületet, amely az Úr Jézusban is megvolt. Egyrészt emlékezünk az Ő szolgáló szeretetére, amellyel megmosta tanítványai lábát. Másrészt átérezzük azt a nagy szeretetét, amellyel megalapította az Oltáriszentsé-get, és ezzel a saját testét és vérét hagyta ránk lelki táplálékul. Ugyanakkor megalapítja a papságot, és rájuk bízza a megváltás értékes gyümölcseit. Ezekkel a gondolatokkal vegyünk részt ma este az Úr Jézus áldozatában.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Kérjük alázatos lélekkel az Úr Jézust, akit az Atya a Szentlélekkel szentelt fel örök főpappá, hogy könyörüljön rajtunk!

  1.   Urunk! Te felmentél Jeruzsálembe, hogy vállald értünk a szenvedést, és így juss a feltámadás dicsőségébe. Vezesd el Egyházadat az örök húsvétra!

  2.   Urunk! Te keresztfádat az élet fájává tetted. Add gyümölcseit bőkezűen azoknak, akik a keresztségben újjászületnek.

  3.   Te a keresztfán függve irgalmaztál a bűnbánó gonosztevőnek. Kérünk, bocsáss meg nekünk is, bűnös szolgáidnak.

  4.   Urunk! Te a keresztfán is imádkoztál ellenségeidért. Segíts minket is kegyelmeddel, hogy őszintén meg tudjunk bocsátani mindenkinek.

  5.   Urunk! Te a szereteted szent emlékét hagytad nekünk az Oltáriszentségben. Add, hogy a szentáldozás hívő közösségünket a szeretet családjává tegye.

  Mindenható Istenünk! Szent Fiad halálában és feltámadásában biztos reményt adtál hitünk beteljesedéséhez. Segíts mindannyiunkat, hogy a megismert igazságok útján járva eljussunk örök célunkhoz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 11,1-10)Virágvasárnap

  Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  Bevezető

  A mai ünnepnek két arca van. Először arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, az emberek pálmaágakkal a kezükben nagy lelkesedéssel hozsannát kiáltanak neki, Dávid fiának, a Messiásnak. De az örvendezés nem tart sokáig. Már előre vetíti árnyékát a szenvedés, amikor a tömeg Pilátus előtt ezt üvölti: „Feszítsd meg őt!” Egymást váltják a hozsanna és a „Feszítsd meg”. A köszöntés és az árulás. A reménység és a csalódás. Mindezek a mi életünket is jellemzik. Amikor tehát lélekben mi is beállunk a tömegbe, és eszünkbe jut, hogy bűneinkkel mi is „Feszítsd meg”-et kiáltottunk, bánjuk meg bűneinket, hogy majd a feltámadás örömében részesülhessünk.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus emberi életünknek minden ívét, lépcsősorát végigjárta. Nemcsak a hozsannázás örömét érezte, hanem a szenvedés számos fájdalmát is. Ezért teljes bizalommal fordulhatunk feléje minden gondunkkal és bajunkkal!

  1.   Imádkozzunk az Egyházért, hogy minden ember előtt nyitott, vonzó legyen, hogy részt tudjon venni az emberek örömében, boldogságában, de ugyanakkor szükségében és szenvedésében is.

  2.   Imádkozzunk azért, hogy az ó- és újszövetség népei tiszteljék, értsék meg egymást, és a világ minden jóakaratú emberével együtt tudjanak működni.

  3.   Imádkozzunk az üldözöttekért, hogy a szenvedésben is meg tudják őrizni emberi méltóságukat, és találjanak olyan embereket, akik együtt éreznek velük, és segítenek rajtuk.

  4.   Imádkozzunk önmagunkért, hogy a hitből erőt merítsünk a szenvedések elviselésére és enyhítésére.

  5.   Imádkozzunk halottainkért, hogy a megváltás gyümölcsét élvezzék, és eljussanak a mennyei Jeruzsálembe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az, akit a kereszten felmagasztaltak, aki mindenkit magadhoz vonzol. Hisszük, hogy általad lettünk megváltottak. Dicséret és hála ezért neked ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 12,20-33)Nagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  Bevezető

  Nagyböjt 5. vasárnapjának liturgiája az Úr Jézus szenvedésének és halálának legmélyebb értelmére mutat rá. Arra ti., hogy az Úr Jézus halála a kereszten nem egy katasztrófa volt, hanem oly hatalmas győzelem, amelynek részesévé akar tenni minket is. Az Úr Jézus kereszthalála ugyanis nagy ígéretet tartalmaz: aki lemond önmagáról, aki mintegy meghal önmagának, az észreveszi felebarátját, meglátja annak gondját, baját, rátalál a szenvedő emberre, megtalálja benne a szenvedő Jézust. Az Úr Jézus példája nyomán mi se zárjuk el szívünket, kezünket azoktól, akik segítségünket várják. Vizsgáljuk meg magunkat, van-e bennünk segítő szeretet?

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus a búzamag, amely meghal és bő termést hoz, ő szenvedése által jutott el küldetése csúcsára. Könyörögjünk a világ szenvedőiért!

  1.   Könyörgünk Urunk Egyházadért, amely jó mag gyanánt került földünkbe. Add, hogy oltalma, menedéke legyen az embereknek.

  2.   Könyörgünk a keresztényekért. Add, hogy nyitottak legyenek embertársaik szükségletei iránt.

  3.   Könyörgünk Urunk, azokért a férfiakért és nőkért, akik a világ politikáját és gazdasági életét irányítják. Add, hogy segítsenek elkerülni a háborút, az erőszakot és a száműzést.

  4.   Imádkozzunk a sok millió menekültért. Add, hogy segítségünk által vigasztalást, életkedvet kapjanak, és emberi méltóságukat megőrizhessék.

  5.   Könyörgünk megholt testvéreinkért. Add, hogy az örök életben élvezzék oltalmazó szeretetedet.

  Urunk Jézus Krisztus! Te vagy az elvetett mag, amely meghal és bő termést hoz. Köszönjük, hogy a világ üdvössége lettél, aki élsz és uralkodói az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 3,14-21)Nagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  13

  Bevezető

  Nagyböjt a bűnbánat ideje, a lélektisztulást sürgető időszak. Erre utal az ilyenkor használatban levő lila szín is. A komoly önvizsgálat, a magunkba szállás ideje ez. A bűntől megszabadult ember lelkét azonban már az öröm, a felszabadultság érzése járja át. Ugyanis az olyan ember, akinek tiszta a lelkiismerete, annak mindig derült a lelke. Erre hívja fel figyelmünket a mai vasárnap, amelyet örvendező vasárnapnak hívunk. Mai szentmisénkben kérjük Urunkat, hogy mindnyájan eljuthassunk erre a derűs lelkületre.

  Hívek könyörgése

  Istenünk, aki tele van irgalommal irántunk, a kegyelem gazdagságával áraszt el bennünket, hogy tetteink által nyilvánvalóvá legyen jelenléte a világban. Ezért bizalommal fordulunk hozzá kéréseinkkel!

  1.   Add Urunk, hogy a nagyböjti bűnbánatban megtisztuljunk bűneinktől, és minden tettünket a szeretet irányítsa.

  2.   Segítsd Egyházadat, hogy bátran hirdesse az evangélium örömhírét a világban, és ezáltal az emberek eredményesebben végezzék napi munkájukat.

  3.   Urunk, segítsd Egyházadat a népek közötti béke megteremtésében és megőrzésében.

  4.   Add, hogy le tudjunk mondani a nem szükséges dolgokról és segítségére tudjunk sietni nélkülöző testvéreinknek.

  Istenünk, Te megadod a bűnbánóknak bűneik bocsánatát. Irgalmazz hozzád könyörgő népednek, hogy bűneiket megvallva, elnyerjék bocsánatodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 2,13-25)Nagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  06

  Bevezető

  Nagyböjt 3. vasárnapja a kereszténység tanításának lényeges, központi üzenetét hangsúlyozza számunkra. Azt ti., hogy Isten, akihez az Úr Jézus utat nyit nekünk, nem más, mint a Tízparancs Istene. Isten, akinek akaratát az Úr Jézus teljesítette egészen a kereszthalálig, ugyanaz az Isten, aki Izrael népét kiszabadította az egyiptomi szolgaságból. Az üdvösség történetében tehát Isten irgalma és jósága folyamatosan van jelen, és az Úr Jézus Egyháza által folytatódni fog a világ végéig. Ebben a hitben kérjük bizalommal most is bűneink bocsánatát. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézussal való közösségünk hozza létre a keresztények közösségét. Ezért mi, mint Isten szent népe imádkozzunk egymásért és világunk gondjaiért!

  1.   Add Urunk, hogy a keresztény egyházak Isten parancsait úgy tekintsék, mint amelyek biztos utat mutatnak egy tartalmas élethez.

  2.   Add, hogy a politikai és társadalmi élet vezetői érezzék át felelősségüket az élet, a béke és a szabadság védelméért, az általad alkotott világ megóvásáért.

  3.   Add Urunk, hogy a társadalom peremére szorult felebarátaink: a betegek, a szegények, a magányosok megtalálják a nekik segítő testvért, és így megérezzék szerető jóságodat.

  4.   Add Urunk, hogy egyházközségünkben a fiatalok és öregek egyaránt megtapasztalják a Szent Kereszt jelében a Szentlélek erejét és bölcsességét.

  5.   Add, hogy halottaink halálod és feltámadásod által elnyerjék vágyaik beteljesedését: eljussannak az örök életbe.

  Mennyei Atyánk! Te évezredek óta vezeted az emberiséget az üdvösség útján, és mi is tapasztaljuk üdvösséghozó szándékodat. Ezért hálát adunk neked, és dicsőítünk téged életünk minden napján, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."