38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kühár Flóris OSB napi breviárium

  Kühár Flóris OSB napi breviárium
  Naponta frissül

  Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

  Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

  Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

  Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

  Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

  1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

  A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

  Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

  Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Gellért nem tud egy gondolatnál megmaradni, bár­mennyire is mutatja, hogy tisztában van a logika és dialektika szabályaival, értelme mégsem tud ezekhez al­kalmazkodni, Fantáziája olyan, mint a magasra eresztett papírsárkány, nyugtalanul hányódik széles ívekben, min­den szellő kilibbenti, csak akkor tér vissza, ha erős kéz­zel visszarántja. Gazdag, színes ez a fantázia, de hirtelen változó tartalmú, mint a kaleidoszkóp, egység, összefüg­gés nincs benne, nincs központja, csak kiindulópontjai. A folyton változó szimbólumokon rajta csillog egész gondo­lat- és érzésvilága. Akármelyik szentírási szón, képen in­dul el, a következő mondatban, vagy sorban, már ott van Krisztusnál, az egyháznál, vagy a prófétáknál, de itt sem marad meg, hanem továbbvágódik.
  A Szentírásnak misztikus, szimbolikus magyarázatával próbálja maga is igazolni képzeletének szabad csapongá-sát. A szövegnek az író által gondolt értelmét kutatja, az erkölcsi magyarázatot, mely a szent szövegekből gyakor­lati tanulságokat von le, és a misztikus értelemkeresést, mely a szöveget csak jelnek tekinti és írói értelmével meg nem elégedve, kutatja a jel mögött rejlő titkokat. 
   

  (Szent Gellért Bakonybélben)
   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  A természet és a lélek énekeit - a szeretet ihleti. Az apostolnak az az ének, melyet a szüzek énekeltek a Bárány trónusa előtt — új ének volt! Pedig ő is hallott elég éneket a földön, hisz az Ő népe is szeretett dalolni. Ismer­te azokat a nászénekeket, melyek a menyegzőkön felhang­zottak. Ismerte az Énekek Énekét, mely a földi nász képe­ivel dalol a Szentírásban égi szerelemről. Sokszor hallot­ta a zsoltárokat a jeruzsálemi templom karainak előadá­sában. Mégsem ismert egyik énekben sem arra, melyet az égben a szüzek énekeltek. Canticum novum, új, sose hal­lott ének volt előtte.
  Ez az új ének azok lelkében csendül fel, akik a földön szívüket egészen Krisztusnak adják, senkit melléje, vagy eléje nem helyeznek, szeretetüket iránta - mással meg nem osztják, testüket szeplőtelenül, szűzen megőrzik. A szűzi tisztaság virága az Üdvöztő édesanyjában bontako­zott ki először, szépsége, pompája az Istent teremtette a földnek. Ez volt az új világ nyitánya, a praeludium (63) - a Canticum nóvumhoz. A „nagy titokról," Krisztus szerel­méről énekelnek. Égi szeretet éneke ez: az örök szeretet nászéneke.

  (Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  63. Praeludium - A prelúdium, prelűd vagy előjáték egy olyan rövid, hangszerre írt karakterdarab, ami álta­lában valami nagyobb lélegzetvételű mű felvezetésé­ül szolgálhat. Ezta műfaj tulajdonképpen a játékosok bemelegítéséből alakult ki, hiszen a hallgatók számá­ra természetes volt, hogy egy nagyobb mű előtt még a virtuóz játékosnak is szüksége van néhány ütemnyi bemelegítésre.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  A „papság" önmagában már eszményt jelent, mely­hez mindenkinek közelednie kell, aid ezt a nevet a szenteléssel joggal viseli. És minden oltár, szószék, ke-resztkút, gyóntatószék - kifejezői annak az áldozatnak, ál­dozatos munkának, mely a papi életet kitölti. Sehol úgy nem látszik a nyelvnek eszményt kifejező mivolta, mint az Egyház hivatalainak, hierarchiának nevei. Akármelyiket említsük, akár papot, apátot, püspököt mondjunk, mind­egyik szóban benne van a szentelésí imádságok, könyör­gések lelke, a kézrátétel ereje, a szent olaj illata és fényessé­ge, az evangélium harsonája, a kenyér íze és a kehely örö­me. És mindegyik név említésekor mintha a mindszentek íitániájának szent papjait, apátjait, püspökeit idézné vala­mi az emlékezetbe, hogy az eszmény egyszerre mint foga­lom - eszme és mint valóság - szentség előttünk álljon és megigézzen.
  Mit akar mást a dómok, katedrálisok, bazilikák művé­szete, mint ezt az eszményt megérzékíteni, mint a szent­séget kézzelfoghatóvá tenni, mint az eget lehozni a földre és beleszorítani az épület és a tabernákulum méreteibe? Ez az égig érő kupola úgy borul az emberre, mint az Isten trónusának cibóriuma (62).

  (Pastor ecclesia)


  62. Cibórium - az Eucharisztia őrzésére szolgáló, fedhető kehely. A név nem a cibus, ,eledel' szóból származik, hanem az Eucharisztia őrzésének helyéből. Kezdet­ben ui. az Eucharisztiát nem tabernákulumban, ha­nem az oltár fölötti cibóriumban, felfüggesztett tar­tóban őrizték.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatokMunkás Szent József

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Az istenszolgálat, a szerzetesi militia két főrészből áll: az egész napra felosztott közös imádságból, és a napi munkából, melynek részei a lectio (60) , és a kézimun­ka a műhelyben, konyhában, szántóföldön, stb. Imádkoz­ni kell és dolgozni: imádkozni azért is, hogy a jó Isten megáldja a munkát. Az az alföldi nép, nagyon épül lelki­leg is, ha látják, hogy az apácák — ugyanazt a munkát vég­zik, mint a nép; ha verejtéküket adják a magyar homok­ba.
  Mihelyt kitavaszodik, fő gondjuk a kert legyen, ott a kút tájékán be kell rendezni a területet, úgy hogy szabá­lyosan lehessen öntözni... Sugárszerűen haladjanak, ak­kor kevés fáradsággal szabályosan megöntözhetnek na­ponkint jókora területet, ott ahol legjobb a föld... Úgy kell rendezni, hogy minél kevesebbet szoruljanak mások­ra.
  A lelkek útja nem a szó, hanem a hit és a bizalom... Milyen nagy dolog az, hogy nekünk Regulánk van, mely az élet minden körülményei közt eligazít, melyet csak föl kell ütni, és megtaláljuk benne a jó Isten akaratát és a tö­kéletesség útját Szent Benedek atyánk azt mondja, hogy „az az igazi szerzetes, aki keze munkájából él."

  (A levelezésekből)

  60. Lectio - olvasás, de inkább a régi értelemben véve, ahol nem csupán statikus olvasást jelentett, hanem az olvasottakban való szellemi elmélyedést, tanulmá­nyozást.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29

  Az Egyháznak sajátos mérőeszközei vannak a „sacerdotium" (59) lemérésére. Ha ezt a szót halljuk: pap, papság, és ha nem vagyunk telítve a mai demagó­gia szóhasználatának mindent bepiszkító mellékzöngésé­vel, kiérezzük belőle, hogy a pap - a népből vett közvetí­tő Isten és az ember közt, hogy az Istennek bűnökért való ajándékait és áldozatait bemutassa, aki együtt érez azok­kal, kik tévednek és tudatlanságban szenvednek, mert maga is gyarlósággal van övezve.
  A papság, amikor jelenti egyúttal azt, akinek keze az ál­dozattól terhes és arca fényes az Isten arcától, aki előtt áll­nia kell, jelenti azt a szívet, melynek dobbanása a részvét, a másokért való élet, melynek üteme az örök az áldozat örök egymásutánja, ritmusa.
  50 év - ebből a dobbanásból, ezzel a ritmussal - annál az egyszerű falusi papnál is nehezen mérhető dimenzió, hát még annál, akinek lelkébe minden percben beragyog az az isteni szó, mely Szent Péter kupolájának benső pe­remén aranymozaikkal ékeskedik. „O pastor Ecclesiae, tu omnes Christi pascis agnos et oves" - „Egyház pásztora, te Krisztus minden juhát és bárányát őrzöd."

  (Pastor ecclesiae)

  59. Sacerdotium - ebben az értelmében a papságra, a felszentelt egyházi személyek összességére vonatkozó ki­fejezés kötetes munkáját, melyet Alarik gót vezér pusztító, Róma elleni hadjárata ihletett. Központi gondolata a két város a Civitas Deinek és a Civitas Diabolinak (az ördög városa) a szembeállítása: „Két szeretet alkotta a két várost. Vagyis a földi várost az Isten megvetéséig fajult önszeretetet; amely önmagában büszkélkedik, emez az Istenben. Ezért amaz az emberek dicsőségét hajhássza; emennek legnagyobb dicsősége Isten, a lel­kiismeret bizonyossága."
   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."