38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Janka Ferenc atya elmélkedése

  Janka Ferenc atya elmélkedése
  Hetente frissül

  Krisztus Király vasárnapján búcsút vett a hallgatóktól Martos Balázs atya, aki hat éven át elmélkedett a szentírási szövegekről. Az új egyházi év elején a stafétát Janka Ferenc filozófus, teológus, főiskolai tanár veszi át, aki a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán fundamentális teológiát és dogmatikát tanít, emellett a Szegedi Gál Ferenc Egyetem filozófia tanszékvezetője.

  Janka Ferenc atya éveken át rendszeresen tudósította a Vatikáni Rádió hallgatóit az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának eseményeiről, mint a szervezet főtitkár-helyettese, így hangja ismerősen cseng majd sokaknak. Beszámolóiban a konferenciák, tanácskozások tematikáján túl mindig megjelent a költészet is, egy-egy versidézettel gazdagította tudósításait, ezáltal segítve a lelki ráhangolódást.

  Janka Ferenc atya elmélkedése AmintHúsvét 6. vasárnapja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06
  Janka Ferenc atya elmélkedése Amint Húsvét 6. vasárnapja

  „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket”.

  Az Atya szeretetében gyökerező jézusi vallomás és élet különösen is fontos ma, apahiányos korunkban, amikor sokféle módon tapasztaljuk, hogy válságban a család és különösen az apai szerep.

  Freud - akinek nagyhatású nézetei az apakép válságának egyszerre tünetei és tovább mélyítői- az apa alakját valláskritikai kontextusba helyezik. Szerinte a vallásosság a gyermek apához fűződő ambivalens viszonyának kivetülése, hamis tudat, illúzió. Az apa egyszerre elnyomó, felettes én, rivális és irigyelt példakép. A vallásos hit neurotikus tünet, mely beteg, infantilis állapotra utal. A pszichológia tudományos feladata ennek hamis tudatnak a leleplezése, a neurózist okozó elfojtott indulatok feltárása az ember felszabadítása.

  Dosztojevszkij utolsó nagy regénye a Karamazov testvérek egészen más úton jár. Míg Freud önkényes hipotézist állít fel, amiből szaftos elméletet gyártva saját ateizmusát tudományos köntösbe öltöztetve igyekszik másokkal is elhitetni, addig Dosztojevszkij egy konkrét apagyilkosság történetével provokál minket. Egy fukar, kaján és kéjsóvár apának, meg három törvényes és egy törvénytelen fiának szerteágazó szenvedéstörténetével. A méltatlan és aljas apával szemben mindegyik fiúnak meg kell védenie magát és a maguk módján ezt meg is teszik. A duhaj és érzelmes Dmitrij, aki szerelemféltésből legszívesebben megölné az apját, de mégsem teszi. A szánakozóan agnosztikus, de egyszersmind radikálisan rebellis Ivan, akinek ördögi kisértéstől terhelt elméje végül is elborul. A semmibe vett fattyú, Szmergyakov, aki a „ha Isten nincs akkor mindent szabad” iváni elvét bosszúálló gátlástalansággal kivitelezi, apagyilkos majd öngyilkos lesz. Végül Aljosa, a szelíd lázadó, aki az emberi kapcsolatok ellentmondásait és bűneit fájdalmas elevenséggel érzékeli, mégis megbocsátó és együttérző szeretettel képes és kész mindezt szemlélni és alakítani.

  Dosztojevszkij nem pszichológiai elméletet gyárt, amit utólag akar a világra erőltetni, hanem hallatlan intenzitással fókuszálja figyelmünket a valóságra, és bennünket hív vagy kényszerít arra, hogy az események mozgatórugóit és lehetséges értelmüket kibetűzzük.

  Ebben a fájdalmasan sötét kontextusban vigasztaló fénnyel ragyog Jézus kijelentése:

  Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.”

  Manapság sok olyan emberrel találkozhatunk, akik a Karamazov testvérekhez hasonlóan szenvednek az apai vagy az anyai jelenlét hiányától, töredékességétől, mérgező szeretetlenségétől. Egyre nyilvánvalóbb, hogy Isten száműzése a világból nem az ember felszabadulásához vezetett, hanem az emberi felelőtlenség növekedéséhez, a másoknak és magunknak okozott szenvedések sokasodásához. Freud téves hipotézisét szívszorító evidenciával cáfolják József Attila költészetének fekete gyöngyszemei is. Ezek szerint Isten nem az emberi boldogság akadálya, hanem a boldogtalan ember utolsó reménysége szenvedésének elviselhetőségére.

  „Nem emel föl már senki sem,
  belenehezültem a sárba.
  Fogadj fiadnak, Istenem,
  hogy ne legyek kegyetlen árva.
   
  Tudod, szivem mily kisgyerek -
  ne viszonozd a tagadásom;
  ne vakítsd meg a lelkemet,
  néha engedd, hogy mennybe lásson.”

  (Nem emel föl)

  Jálics Ferenc a Szemlélődő lelkigyakorlat című könyvében az istenkép és a szülőkép szoros kapcsolatáról ír.  Ahhoz, hogy mennyei Atyánkhoz imádkozzunk, és égi édesanyánkhoz fohászkodjunk, meg kell tisztítani és meg kell haladni a szüleinkhez fűződő emberi, olykor túlságosan is emberi kapcsolatunkat. Meg kell bocsátani nekik, hogy nem voltak tökéletesek. Mert ezáltal vesszük észre azt, hogy mi is Isten és ember előtti bocsánatkérésre szorulunk. Így oszlik a „szívünk legmélyebb üregeiben cseleit szővő fondor magány”. Isten szeretetét utánozva így tanulunk meg magunknak is megbocsátani és leszünk képesek megengedni, hogy irgalma gyógyítsa sebeinket, jósága pedig kiegészítse hiányosságainkat.

  Mert alapvetően mindig két lehetőségünk van. A bosszúállás vagy a megbocsátás. A visszavágást öntudatlanul vagy tudatosan ez vezérli: amint engem bántottak, úgy bántok én is másokat és ártok magamnak is. Az Istenbe szeretetébe kapaszkodó könyörület ellenben így fohászkodik: „bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.

  Jézus szavai ennek az „amint – úgy” mintakövető emberi magatartásnak az isteni eredetét, értelmét és célját nyilatkoztatják ki.

  Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.”

  Vallomása örök gyengédséggel emlékeztet bennünket arra, hogy nem a bűné az első és nem feltétlenül a bosszúé az utolsó szó. Hiszen a Fiú létének forrása és óceánja az Atya túláradó szeretete a Szentlélekben. Szeretetének mintája az abszolút kezdet és a minden kérdés megválaszolását és minden könny letörlését ígérő végső realitás. Ebbe úgy kapcsolódhatunk be, ha teljes szívünkből teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből úgy szeretjük Őt, amint Ő szeret bennünket.

   

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Maradjatok bennemHúsvét 5. vasárnapja

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29
  Janka Ferenc atya elmélkedése Maradjatok bennem Húsvét 5. vasárnapja

  A ’risus paschalis’ a ’húsvéti nevetés’ hagyománya elsősorban német nyelvterületen volt több évszázados szokás. Manapság egyre többfelé fedezik fel újra, könyvek foglalkoznak vele. Forrása Krisztus feltámadásának kitörő öröme, aminek fényében még a félelmetes halálnak is az arcába nevethetünk. Eleven cáfolata annak a komor tévedésnek, mely szerint a nevetés az ördögtől való, és egybecseng azzal a nézettel, miszerint Jézusnak is kiváló humorérzéke volt.

  A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló jézusi példa persze önmagában egyáltalán nem vicces. Inkább a mi felfogásunk az, amivel olyan nehezen fogjuk fel az evangélium tanításának lényegét. A húsvéti nevetésben persze sohasem Jézuson nevetünk, hanem saját magunkon, hogy az önirónia derűje megnyissa az értelmünket és a szívünket Krisztus felszabadító, jó hírének örömére.

  Általános tapasztalatunk, hogy milyen nehezen tudunk énességünkből, önközpontúságunkból kilépni. Jézus a szőlőtőről és a szőlővesszőkről beszélve azt kéri, hogy „maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok”. A szavakat érteni véljük, de többnyire nem eléggé világos számunkra a mondatban feltáruló kapcsolat sorrendje és aszimmetriája. A gyakorlatban mi inkább így gondoljuk: „maradj velünk Uram, és mi veled maradunk”. Jézus ígéretének és a mi elgondolásunknak a lényege azonban egyáltalán nem ugyanaz. A különbség érzékeltetésére legyen szabad most a húsvéti nevetés hagyományába illeszkedő humoros epizódot segítségül hívni, ami Churchillről és feleségéről, Clementine-ről szól.

  „Egyik este Churchill és felesége elhatározták, hogy sétálnak egyet Londonban. Ahogy az utcán haladtak, egyszer egy utcaseprő lépett oda hozzájuk, de nem a miniszterelnököt szólította meg, hanem a feleségét. Clementine és az utcaseprő pár percig jókedvűen beszélgettek. Távozóban Churchill kíváncsian érdeklődött, hogy miről esett szó kettejük között. A nő azt felelte, hogy ebbe a férfiba volt szerelmes fiatal lány korában. Erre Churchill:

  – Látod, drágám! Milyen jól tetted, hogy nem hozzá mentél feleségül, hiszen most egy utcaseprő lenne a férjed.

  Clementine szigorúan Churchillre nézett, majd így válaszolt.

  – Nem, édesem. Ha hozzá mentem volna feleségül, akkor belőle lett volna miniszterelnök!”[1]

  A fordulatos történet önértékelési és ismeretelméleti görbe tükröt állít elénk egy olyan személyiséggel kapcsolatban, akit történelmi figurának tartunk, és akivel kapcsolatban saját sztereotípiáink is lelepleződhetnek. Megszoktuk ugyanis, hogy sorsunkat magunk alakítjuk, életünk főszerepét mi játsszuk, míg a többieknek csak mellékszerepek jutnak.

  Anselm Grün az életközép válságról írt könyvében hasonló fordulat szükségességéről beszél. „Az emberélet útjának felén[2]” az addig bevált megoldások kiüresednek, minden megfakul és elkopik. Sokan azt gondolják, hogy a megoldás a menekülés. Kilépés a házasságból, egy új partner révén egy teljesen új élet kezdete. Előfordul, hogy ilyenkor valaki a papi vagy a szerzetesi hivatását adja fel. Mások belsőleg üresen, gépiesen folytatják életvitelüket. Ismét mások kétségbeesve keresik a legújabb és legdivatosabb kikapcsolódási lehetőségeket, mentális és spirituális áramlatokat és módszereket, ezektől remélve új életcélt vagy legalább az üresség elviselhetőbbé tételét.

  Pedig a megoldás nem a menekülés, sem az üres tekintetű és kemény szívű hivatalnoki ügyvitel vagy a kétségbeesett újdonságvadászat. Aki belátja, hogy kudarcot vallott, hogy egyedül nem megy, az megnyílhat az Isten irgalma felé. Aki megadja magát Istennek, az mindent felülíró nyilvánvalósággal élheti át, hogy nem ő az élete főszereplője, akinek Isten kisebb nagyobb kegyelmekkel úgyszólván „besegít”. Hanem az Isten kezében van az életem, és ha belé kapaszkodom, csak akkor sikerülhet. Ha Isten az én erősségem és oltalmam, ha ő az én váram és menedékem, akkor nem veszek el, bármi is történjen. Ez a radikális fordulat a hit fordulata, a második megtérés, az új élet kezdete.

  „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.”

  Amikor az emmauszi tanítványok megkérik Jézust, hogy maradjon velük, mert már esteledik és hanyatlik a nap, akkor talán a legemberibb kérést intézik a Mesterhez. Amikor pedig Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy maradjanak benne, akkor a legistenibb kérést intézi hozzájuk és hozzánk. A legfontosabb az, hogy akár sírva, akár nevetve, de felismerjük a magunk énességét és törékenységét, de egyszersmind Krisztusnak, az igazi, isteni szőlőtőnek a semmi és senki máshoz sem hasonlítható elevenségét és életerejét. Hogy benne maradva és megtisztulva bőséges termést hozhassunk az örök életre.

   

   

   

  [1] https://www.tudasfaja.com/a-legendas-beszelgetes-ami-churchill-felesege-es-egy-utcasepro-kozott-zajlott/ 2020.10.14.

  [2] Anselm Grün: Az emberélet útjának felén

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Életemet adomHúsvét 4. vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22
  Janka Ferenc atya elmélkedése Életemet adom Húsvét 4. vasárnapja

  Jézusnak a jó pásztorról szóló kimeríthetetlenül gazdag és szerteágazó tanításában van három egymással bensőségesen összefüggő mozzanat.

  Az első, hogy mi által lesz valaki jó pásztor. A második, hogy miként lehet ismerni és ismertnek lenni, a harmadik pedig, hogy mit jelent szeretve lenni és szeretni. Ez a három valóság Jézus tanításában és életében, de ebben az evangéliumi szakaszban különösen is, szoros kapcsolatban áll az „életemet adom” kifejezés valóságtartalmával. Olyannyira, hogy a mélyebb megértés végett érdemes is megfordítanunk a kifejezések sorrendjét.

  -      Jézus a jó pásztor, de nem azért adja életét a juhaiért, hogy ezt igazolja, hanem mivel az életét adja, azért bizonyul jó pásztornak.

  -      Krisztus ismeri övéit és övéi ismerik őt, és életét adja azokért, akiket ismer. De nem annyira az ismeretből következik az élet odaadása, hanem inkább az élet odaadásából születik a mély és kölcsönös ismeret.

  -      Végül az Atyához fűződő kapcsolata is így nyilatkozik ki. Nem valamilyen speciális szeretet az elsődleges az Atya és a Fiú kapcsolatában, hanem az élet tökéletes odaadásában tárul fel az a végtelen szeretet, ami kettejük minden elképzelésünket felülmúló kapcsolatát jellemzi.

  Igaz tehát az, hogy Jézus a jó pásztor, mert életét adja juhaiért, mert ismeri és mert szereti övéit, de még inkább igaz, hogy mivel életét adja az Atyának, azért szereti őt az Atya, azért ismeri az Atyát és övéit és éppen ezért jó pásztor.

  Első hallásra talán szőrszálhasogatónak tűnik ez a fordulat. Az ok és okozat kapcsolatának világosabb megértése azonban semmiképpen sem az. Azért nem, mert mi emberek újra meg újra hajlamosak vagyunk arra, hogy Jézus követésében a hangsúlyt az okozatokra, „a jó pásztorra”, „az ismeretre” és „a szeretetre” helyezzük. Mindezek eredetét és okát, az élet odaadását pedig hajlamosak vagyunk hálás megkönnyebbüléssel Krisztusnak meghagyni.

  A pásztorral kapcsolatban összegyűjtjük a fontos szentírási helyeket, amelyek Istenről, a Messiásról, a nép vezetőiről, vagy az Újszövetségben Péterről és az egyházi elöljárókról szólnak. Előfordulhat az is, hogy a teológus és hittanár képzésben pedagógiai módszerekre, technikai feltételekre helyezzük a hangsúlyt, az egyházmegyék és plébániák életében pedig pasztorális koncepciókra, ilyen-olyan stratégiákra építünk. Nem haszontalanok ezek, de a pásztori lét és szolgálat csak akkor lesz több, mint valamilyen jogi, szervezési vagy módszertani ügyködés, ha az alapja az élet odaadása.

  Nem zárhatjuk ki az ismerettel kapcsolatos hangsúlyeltolódás veszélyét sem. Úgy tűnhet, hogy a lényeg a minél alaposabb tudományos felkészültség, a széles körű pszichológiai jártasság, a filozófiai- és teológiai-antropológiai tudás, majd ezeknek az ismereteknek a szabatos alkalmazása. Persze hogy fontos a tudás és a felkészültség, de ismereteink csak akkor jelentenek többet, mint üveggyöngyjátékot, terméketlen filozófiai vagy gyümölcstelen teológiai spekulációt, ha az élet odaadásából származnak és ahhoz vezetnek.

  Végül megkísért bennünket a szeretettel kapcsolatos félreértés is. Sokan gondolják, hogy a szeretet elsősorban helyes testi, érzelmi vagy mentális technika kérdése. Valahogy úgy, mintha az ígéret földjének „tejjel és mézzel folyó országából” csak a tejre, vagyis a fizikai szükségletek igényére figyelnének, és nem vennék észre vagy nem értenék a méz ígéretét, az élet édességét, ami abból származik, hogy jó veled lenni, mert hálás vagyok azért, mert életedet adod értem és én örülök, mert az életemet ajándékozhatom neked. A szeretet csak akkor lesz több, mint az egyéni vagy kollektív önzés bármilyen rafinált vagy differenciált formája és fokozata, ha az élet ingyenes és teljes ajándékozásának élményéből születik és az élet tovább ajándékozásának lendületébe vezet.

  Életemet adom érted, értetek. Ez Jézus ars poétikája és életműve. Ebben bontakozik ki előttünk szeretete, ismerete, és jó pásztori karaktere. Erre hív bennünket is. Mert igazán az lehet nemcsak jó pásztor, hanem bármiben is jó, aki abba, amit tesz, a szívét-lelkét beleadja. Csak az ismerhet és az szerethet igazán, aki megismerésébe és szeretetébe egész önmagát beleveti.

  Az életemet odaadni és ezáltal valamiben jónak lenni, ismerni és szeretni ez minden hivatás lényege is. A házastársak, a szülők, a földművesek, a munkások, a tanárok, a művészek, a tudósok is csak akkor teljesedhetnek ki hivatásukban, ha egész önmagukat adják bele. A papi hivatás egyedi szépsége és kiválósága sem abban áll, hogy Isten szolgáinak az életüket jobban vagy kevésbé kellene odaadni, mint másoknak, hanem abban, hogy a szolgálati papságra meghívottak Isten szentháromságos szeretetének tanúi és munkatársai lehetnek. Annak az Életet Adó Misztériumnak, aki bennünket megelőzve, önmagát nekünk ajándékozva, saját, boldogító életközösségébe hív meg bennünket.

   

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Innen és túlHúsvét 3. vasárnapja

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  15
  Janka Ferenc atya elmélkedése Innen és túl Húsvét 3. vasárnapja

  Az evangéliumok tanúságát és az egyház hitét összefoglaló Katolikus Egyház Katekizmusa szerint Jézus feltámadása egyszerre történelmi és transzcendens esemény[1]. A tanítványok tehát valamiként innen is - az evilági keretek között is - megbizonyosodtak róla, ugyanakkor a földi távlatokat végtelenül meghaladó, ezeken túli valóság kezdetét is megélték. Szemléljük most ennek az „inneni és túli” titkos realitás három mozzanatát.

  -          Az elsőt, amelyben ez az esemény átalakítja a tanítványokat.

  -          A másodikat, amelyben ez a valóság megszólít bennünket is.

  -          Végül a harmadikat, amelyben felismerjük, hogy a feltámadás titka, Krisztus új életébe és békéjébe való átalakulásunk mértékében realizálódhat bennünk és általunk is.

  A tanítványokat átformáló hallatlan újdonság fontos történeti, tapasztalati pillére az üres sír, a levetett halotti lepel és fejkendő (amelyeket sokan a máig megfejthetetlen módon keletkezett torinói lepelben és a manoppellói „nem kézzel festett” arckendőkben tisztelünk). A feltámadás történelmi evidenciája melletti döntő érv azonban nem a sír és a leplek, hanem a tanítványokban végbement, másként teljességgel megmagyarázhatatlan, lassú de radikális változás. Az evangéliumok ugyanis egyáltalán nem egy misztikus elragadtatástól lelkes, egzaltált közösségről beszélnek, akik Jézustól függetlenül is megértik az események értelmét és saját belátásaik alapján tanúkká majd vértanúkká válnak. Épp ellenkezőleg. A Mester szenvedése és kereszthalála megrendítette a tanítványokat, akik elfutottak, megtörtek, szomorúak voltak és félelmükben bezárkóztak. Nem hittek a sírtól visszatérő kenethozó asszonyoknak. Amikor Jézus húsvét estéjén megmutatta magát a Tizenegynek, "szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét". (Mk 16,14). Ezért az a hipotézis, mely szerint a föltámadás az apostolok spontán hitének vagy hiszékenységének „eredménye” lett volna, teljes képtelenség. Hitük csak a föltámadott Jézus valóságának átlényegítő evidenciájából születhetett.

  A feltámadás tanítványokat átalakító másik, e világon túli, transzcendens dimenziója pedig abból fakad, hogy Jézus új élete nem egyszerű visszatérés a földi létbe, mint Lázáré, a naimi ifjúé és Jairus leányáé. Krisztus egy időn és téren túli másik létmódba megy át. Fontos ugyanakkor, hogy értünk szeretetből vállalt szenvedésének és halálának jelei, a sebek megmaradnak és Jézus ismertetőjegyeivé válnak. Ugyanakkor Krisztus új élete a hit misztériumának szívében marad és a feltámadás nem is mindenki számára lesz nyilvánvalóvá.

  A tanítványokat lassan átalakító krisztusi új élet bennünket is átalakulásra hív. A feltámadási evangéliumok szívvel kapcsolatos megállapításai bensőségesen mutatják meg azt a folyamatot, amelybe mi is bekapcsolódhatunk. Jézus először szembesítette övéit „szívük keménységével”. Az emmauszi tanítványok mellé szegődő és a panaszukat készséggel meghallgató „idegen” sem véletlenül nevezi őket „balgatagnak és késedelmes szívűeknek”. Miután azonban a kenyértörésben felismerik az Urat, immár örömmel indulnak vissza Jeruzsálembe és így emlékeznek vissza a vele való találkozásra: „nemde kezdett felizzani a szívünk, amikor velünk volt az úton, és magyarázta nekünk az Írásokat”. Az évközi zsolozsma befejező imaórája kérésként fogalmazza meg a szív átalakulásnak e bensőséges vágyát:

  Álmodjék rólad a szívünk,/ álmunkban is te légy velünk,/ téged dicsérjen énekünk,/midőn új napra ébredünk!// Adj nekünk üdvös életet,/ szítsd fel a szív fáradt tüzét…

  A tanítványokat átalakító és bennünket is átalakulásra hívó inneni és túli, történeti és transzcendens valóság legvégső titka az, hogy bennünk és általunk is a mi hitbéli átalakulásunk mértékében realizálódik.   

  Amikor Krisztus így köszönti a tanítványokat, hogy „Békesség nektek!”, akkor ezzel nemcsak nekik, hanem minden idők minden tanítványának ad egyszerre e világban ható és e világ kereteit meghaladó ajándékot és feladatot.

  -          Mert Krisztus békéje nem múltbéli problémák rendezése után jön el, hanem jelenlét, ami erőt ad a múlttal való szembenézésre is.

  -          Mert Jézus békéje nem valamilyen jövőben megvalósuló feltételre való várakozás, hanem a jövő kezdete.

  -          Mert a Mester békéje nem rajtam kívül valósul meg, hanem olyasvalami, ami velem és bennem történik.

  -          Mert a messiási béke nem hatalom, amivel a saját gyengeségemet palástolom, hanem erő, ami éppen azokon nyilvánul meg a leglátványosabban, akiknek semmi hatalmuk sincsen.

  -          Mert az Úr békéje nem a „hagyjanak már végre békén” nyugalma, hanem inspiráció, kreativitás, termékenység és elevenség.

  -          Mert az Isten békéje nem valaminek az elfogadása, hanem valaki befogadása.

  -          Mert a mennyei béke nem beletörődés valamibe, amitől életunt vagy depresszív leszek, hanem törődés másokkal.

  -          Mert az Isten országának békéje nem egyéni privilégium, vagy kevesek osztályrésze, hanem mindenki lehetősége.

  -          Mert az Újszövetség békéje nem biztonság, hanem bizonyosság arról, hogy nem vagyunk egyedül és nem a vereségé az utolsó szó.

  -          Mert a Lélek békéje nem valami tartalom vagy tárgy, amit birtokolhatok, hanem kapcsolat, amelyen keresztül a Szentlélek ereje elkezd működni bennünk.

  -          Mert az irgalmas és emberszerető Atya békéje nem a jók és tökéletesek kiváltsága, hanem az esendők lehetősége.

  -          Mert a gondviselő Isten békéje nem abból fakad, hogy a dolgok majd jóra fordulnak, hanem hogy én, hogy mi egész szívvel az egyedül Jó, az Isten felé fordulunk.[2]

  A feltámadott Krisztus létének titka, ajándéka és feladata, az ő új életében való részvételünk mértékében realizálódik bennünk és általunk. A Szentlélek teszi lehetővé, hogy ebbe az életáramba egyre jobban bekapcsolódjunk és megértsük az „Írások szerinti” jövendölések és ígéretek beteljesedését.[3] Így lehetünk tanúi és felfedezői az Atyaisten minden történelmi várakozásunkat és vágyunkat nem csak beteljesítő, hanem átalakító és felülmúló, egyszerre történelmi és transzcendens, világunkon inneni és túli szeretetének.

   

   

   

  [1] KEK 638-658

  [2] Vö.: Pál Ferenc atya homíliája 2021.04.11-én. https://www.youtube.com/watch?v=zsP4Sqk2JEg

  [3] KEK 652

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Zárt ajtón keresztülHúsvét 2. vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08
  Janka Ferenc atya elmélkedése Zárt ajtón keresztül Húsvét 2. vasárnapja

  Húsvétvasárnap este a tanítványok együtt voltak és félelmükben zárva tartották az ajtót. Jézus megjelent nekik. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Majd rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

  Jézus teremtő gesztussal az apostolokra lehel és a bűnbocsánat szolgálatával bízza meg őket. Az apostoli egyház ma is fontos feladatának és küldetésének tartja ezt a megbízatást. Azért is, mert korunk emberének a bűnnel kapcsolatban két súlyosan téves vélekedése is van. Az első az, hogy nincs bűn. Vagy legalábbis nekem nincs bűnöm. A második pedig az, ha mégis megtapasztalom a bűnt, akkor nincs bocsánat.

  Az első tévedést költői tömörséggel József Attila fogalmazza meg az Én nem tudtam című versében.

  Én úgy hallgattam mindig, mint 

  mesét

  a bűnről szóló tanitást. Utána

  nevettem is - mily ostoba beszéd!

  Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!”

  A bűnről szóló „mese” minden bizonnyal Ádám és Éva bibliai elbeszélésére utal, akik az emberiség állapotát meghatározó ősbűnt elkövették. „Tudni akarták a jót és a rosszat”. A tudni jelentésű héber jada szó azonban azt is jelenti, hogy meghatározni. A bűnben az ember akarja megszabni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az öntörvényű ember Isten helyét foglalja el, Istent játszik. Próbálkozása azonban fájdalmas kudarccal végződik. Kiderül, hogy meztelen, vagyis kiszolgáltatott és magányos. Önistenítése folytán megtörik a harmónia Isten és ember, férfi és nő, valamint az ember és a teremtett világ között. A bűn természetét feltáró szentírási igazság nem valami tőlünk távoli és idegen szabály. Példázza ezt Nietzsche bölcselete, amely szakítani akart a gyengék és gyávák hunyorgó csordaerkölcsével. Filozófiája Isten halálát hirdeti. Szerinte ez teszi lehetővé és szükségessé a magának törvényt hozó „Übermensch”, az „emberfölötti ember” megjelenését. A víziójához kapcsolódó, istentelen ideológiákon alapuló 20. századi rendszerek azonban nem az emberek boldogságát valósították meg, hanem több mint száz millió ember halálát és tömegek mérhetetlen szenvedéseit. A bűnről szóló tanítás tehát történelmi léptékben sem mese, nevetséges, ostoba beszéd. A magukat bátraknak álcázó gátlástalanok bűnei nyomán mindig vér és könnyek fakadnak.

  A történelmi múlt szörnyűségeinél azonban sokkal közelebbről érint bennünket a bűn személyünket sértő valósága vagy a saját bűnösségünk megtapasztalása. Amikor valaki nekünk árt, vagy ha saját tetteink súlyos következményeivel szembesülünk, akkor a bűnnel kapcsolatos másik téves vélemény kísért meg bennünket, az, hogy nincs bocsánat. Legalábbis arra, amit ő velem szemben megtett, arra nincs. Vagy a magában csalódott ember még mélyebb kétségbeesése, mely szerint rajtam már senki sem segíthet. József Attila a Tudod hogy nincs bocsánat című költeménye ebbe a drámába ad bepillantást.

  Tudod, hogy nincs bocsánat,

  hiába hát a bánat.

  Légy, ami lennél: férfi.

  A fű kinő utánad.

  Nietzsche és Freud ateizmusa még úgy vélte, hogy csak az Istentől megszabaduló ember lehet boldog igazán. József Attila sorai keserű bánattal leleplezik le ennek az illúziónak a kórképét:

  Atyát hivtál elesten,

  embert, ha nincsen isten.

  S romlott kölkökre leltél

  pszichoanalízisben.”

  A bocsánat híján kialakult kétségbeejtő helyzet mélypontja a költő megfogalmazásában ez:

  s lásd, soha, soha senki

  nem mondta, hogy te jó vagy.”

  Pedig az ember legmélyebb és legfontosabb vágya az, hogy valaki kimondja rá, hogy jó, hogy vagy, szerethető és szeretni képes ember vagy.  A Biblia első oldalán, a Teremtés könyvében éppen ez a kijelentés ismétlődik refrénszerűen: „és Isten látta, hogy jó”. Az ember teremtése után pedig mintegy nyomatékosítva újra elhangzik, hogy „és Isten látta, hogy nagyon jó az, amit alkotott”.

  Ezért nem véletlen, hogy amikor a feltámadt Jézus a zárt ajtón keresztül megjelenik a félelmükben bezárkózó tanítványoknak, akkor békességet hoz és az Atyától jövő küldetését rájuk bízva a Szentlelket adja meg nekik a bűnök bocsánatára.

  Az Isten irgalmasságával való személyes találkozás számunkra is azzal kezdődik, hogy a „nincs bűn” és „nincs bocsánat” zárt ajtóin keresztül egyszer csak megjelenik a feltámadt Jézus és így köszönt: „Békesség neked!” Ebben én, bűnös ember is kezdem felfogni és elhinni a teremtő Atya nekem is szóló szavát: „jó, hogy vagy”. A Krisztus megbocsátó szeretetének leheletével kiárasztott Szentlélek pedig egyszerre tesz képessé arra, hogy tisztán halljam és lelkesen hirdessem a tőle jövő és feléje vonzó jó hírt: örülök, hogy vagy, akarom, hogy légy!

   

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Látta és hittHÚSVÉTVASÁRNAP

  Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  Janka Ferenc atya elmélkedése Látta és hitt HÚSVÉTVASÁRNAP

  János evangélista üres sírról szóló rövid beszámolójában szinte tapintható a meglepetés döbbenete, a sietség és a kapkodás. A szöveget olvasva és azon elmélkedve, csak lassan világosodnak meg az összefüggések, az események jelentése és jelentősége. A tanítványokhoz hasonlóan bennünk is csak lassan dereng a megértés és a hit hajnali fénye.

  A hét első napján, amikor még sötét volt Mária Magdolna híradásának hatására Péter és a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr sírjához siettek. A gyorsabban futó János, aki először ért a sírhoz, bepillantott, látta az ottmaradt lepleket, de nem ment be. Péter odaérve benézett, látta a gyolcsokat és csodálkozott. Végül a korábban odaérkező tanítvány is bement a sírba, látta mindezt és hitt.

  Az üres sírral szembesülő két tanítvány tapasztalatának három mozzanatát, a nézés, a látás és a megértés három fázisát, az evangélista három különböző görög szóval fejezi ki. Mindhárom alapjelentése ’nézni’ és ’látni’, de jelentésárnyalataik sajátos mélységeket hordoznak. A három ige a βλέπω  (blepó), a θεωρέω (theóreó) és a ὁράω (horáó).

  János a pirkadat előtti szürkületben a sötét sírba ’bepillantva’ (βλέπει) csak a lepedőkre lesz figyelmes. Mikor Péter odaér, csak az összehajtott gyolcsokat és a külön fekvő arckendőt látja (θεωρεῖ). A theoreó szóból származó magyar teória, elmélet szó, jól érzékelteti azt a töprengést, csodálkozást, magyarázatkeresést, ami itt Pétert magával ragadta. A sírba belépő János is látta (εἶδεν) mindezt és hitt. Hitének készségét és alapját az itt megfelelő alakban használt ’horaó’ ige jelentésén túl inkább abban kell keresnünk, hogy ő az a tanítvány, akit szeretett Jézus. Akit szeretnek és aki szeret tágasabban látja a világot. A szeretet a valóság megtapasztalásának legmélyebb lehetősége. Ezért ismeri majd fel elsőként János a Tibériás tavánál megjelenő feltámadott Urat, és ezért láthatja a Jelenések könyvének patmoszi látnoka a csillagokra nézve a mennyei Jeruzsálemet.

  A három görög igét - jelentésük asszociációs mezejét kitágítva - olyan látásmódokkal is szembesíthetjük, amelyek mai léthelyzetünk jellemzői, és Pilinszky János Pupilla című versében villannak föl.

  A távcsőben lovasroham.

  Porzók, bibék a nagyitó alatt,

  De a szememben sárga arc

  és zuhanás a fölpolcozott ágyon,

  mivel embernek lenni annyi, mint

  poklokra csavart pupillával nézni.

   

  A tábornok távcsöve, a tudós mikroszkópjának nagyítója kerül itt ellentétbe az emberi szemlencsével. A hatalom és a tudomány két praktikus látásmódjának közös jellemzője, hogy maga módján közömbös a szemlélt valósággal. A hadvezér túl messze van a katonák élet-halál küzdelmétől, a tudós túl közel van a vegetatív szaporodás szerveihez. Parancsaik és felismeréseik következményeit nem érzékelik közvetlenül, így azt gondolhatják, hogy ezektől eltekinthetnek.

  Történelmünk véres háborúi, tudományos-technikai civilizációnk immár létünket fenyegető mellékhatásai azonban az emberlét új definícióját teszik szükségessé. Az ember hagyományos filozófiai meghatározása, mely szerint „animal rationale” „értelmes érzékelő lény” kiegészítésre szorul. Együttérző erkölcsi felelősség nélkül, a másik ember szenvedésére fókuszáló személyes szeretet híján az ’értelmes élőlény’ ön- és közveszélyes eszes állattá silányodhat, aki ráadásul annál veszélyesebb, minél értelmesebb. Ezért kell pupilláinkat újra meg újra embertársaink pokoli szenvedéseire csavarni.

  A költő megvilágító erejű, sötét diagnózisát azonban a feltámadásról szóló evangélium sajátos fénnyel egészíti ki. A Krisztus passiójára csavart pupillát az üres sírra majd a feltámadottal való találkozásokra fókuszálja. A feltámadás hite nem szünteti meg a szenvedések fájdalmait, de a szeretet által formált hit biztos reménye azt sugallja, hogy nem a fájdalmaké és a halálé az utolsó szó.

  A hatalom és a tudomány perspektíváinak mindnyájunk érdekében ki kell egészülnie a személyes együttérzés által vezérelt pupillák látásmódjával. Az ürest sírt megpillantó tekintet, a látottakat fontolóra vevő csodálkozás, a szeretet által látó hit ugyan még nem a színről színre való látás minden könnyet letörlő végső bizonyossága, de múlóban az éjszaka és a hajnal közel van már annak, aki mindezt látja és hisz.

   

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Ami tőle teltVirágvasárnap

  Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25
  Janka Ferenc atya elmélkedése Ami tőle telt Virágvasárnap

  Jézus szenvedéstörténetében számtalan fontos és beszédes mozzanat szólít meg bennünket. Márk evangéliumából Jézus megjegyzését emeljük ki, amit a fejére igen drága nárdusolajat öntő asszonyról mond: „Ő megtette, ami tőle telt.”

  A passió felfokozott intenzitású történetében mindenki azt teszi, ami tőle telik. Ennek kapcsán három kérdés fogalmazódik meg bennünk. Kinek mire telt ebben a történetben? Mire telik Jézusnak? És végül önmagunkkal kapcsolatban is megkérdezhetjük, hogy mire tellett, mire telik nekünk?

  Először vessünk egy futó pillantást arra, hogy a legfontosabb szereplők mit tesznek, kinek mire telik. A főpapok és az írástudók azon tanakodnak, miképpen fogják el Jézust csellel, és hogyan öljék meg. A drága kenetet pazarló szeretetre reagálva Betániában, a leprás Simon házában egyesek a szegényekre hivatkozva bosszankodnak és megharagszanak az asszonyra. Péter hősködik, elfut, háromszor megtagadja Mesterét, majd keservesen sírva fakad. Júdás pénzért elárulja Jézust ráadásul úgy, hogy Mesternek szólítja és megcsókolja. A tanítványok szétfutnak, egy közülük ruháját hátra hagyva, meztelenül. A főpapok istenkáromlást vélelmezve méltónak tartják Jézust a halálra. Pilátus hiába próbálja felmenteni, a főpapok által manipulált tömeg nyomására keresztre ítéli. A megfeszített Krisztust mindenki kigúnyolja, még a rablógyilkos latrok is, akik között felfeszítik. Halála után arimateai József bátran elkéri Jézus testét a helytartótól, új sírba temeti és követ hengerít a sír ajtajához. Mária Magdolna és Mária József anyja távolról figyelik, hogy hova temetik őt.

  A kortárs szereplők így cselekedtek. Ennyi tellett tőlük.

  A második kérdésünk az, hogy „mire telik” mindeközben Jézusnak? Márk evangéliuma szerint Jézus finom visszakérdezéssel megvédi a fejére drága kenetet öntő asszonyt. Hálás örömmel fogadja és nagyra értékeli ezt a temetésére elővételezett pazarló szeretetet. Tanítványait prófétai módon eligazítja a húsvéti vacsorával kapcsolatban. Előre tudja és kimondja, hogy a tizenkettőből egy el fogja árulni. A vacsorán kezébe veszi a kenyeret, megáldja, megtöri és ezt mondja: „Vegyétek, ez az én testem”. A kelyhet is körbe adja és így szól: „Ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik”. A getszemáni kertben remegve és gyötrődve kéri Atyjától, hogy múljék el a pohár, de ne az ő akarata legyen meg, hanem az Atyáé.  A kereszten az „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem” kezdetű 22. zsoltárt imádkozza, majd hangosan felkiált és a lelkét kiadva meghal.

  A harmadik, önmagunkkal kapcsolatos kérdésünk mindezek után még jobban szerte ágazik. Vajon mire tellett volna nekem akkor, ha ott lehettem, volna? Kikhez hasonlítottam volna a leginkább? Mire lettem volna képes ott? Érdemes a nagyhéten időt szánni ezekre a kérdésekre és a passiót újra olvasgatva eltűnődni azon, hogy vajon kinek a jelleme és stílusa áll hozzám a legközelebb, kinek a társaságába tartoztam volna leginkább?

  Ennél azonban még reálisabb kérdés, hogy mire voltam képes Jézusért eddigi életemben, vagy mi telt tőlem ebben a húsvéti készületben? Hoztam-e érte szeretetből anyagi áldozatot, mint a betániai asszony? Virrasztottam-e vele, vagy a legkisebbek közül eggyel is legalább egy órányi időt a getszemáni kertihez hasonlítható vívódásban? Tudtam-e könnyeket hullatni a tagadását megbánó Péterrel együtt? Volt-e valaha bátorságom kiállni a véglegesen halottnak vélt Jézus mellett, mint arimateai Józsefnek, és megadni Jézusnak a látszólag vesztesek végtisztességét? Nem hinném, hogy sokan lennének olyanok, akiket Jézus a betániai asszonyhoz hasonlóan megdicsérhetne, hogy te valóban „megtetted, ami tőled telt”.

  A legfontosabb kérdés azonban mégsem a régmúltra, nem is az én életem távlatára vagy a nagyböjti készületemre és rám vonatkozik. Az igazi kérdés középpontja Jézus és műve. Észrevesszük és felfogjuk-e, hogy Jézus nemcsak sokkal többet tett értem és értünk, mint amire mi emberek valaha képesek lettünk volna? Hisszük-e, hogy Ő mindent megtett és beteljesített értünk, ami üdvösségünkhöz és örök boldogságunkhoz szükséges?

  Amikor a betániai asszony pazar bőkezűségének példás emlékezetét megidézzük és titkon mi is Jézus dicséretére vágyódunk, ne tévesszük szem elől a legeslegfontosabbat. Azt, hogy Isten, hármas-egy szeretetének minden képzeletet felülmúló nagyvonalúsága valóban „mindent megtett értünk, ami tőle telt”. Így teremtett világunk és benne mi, akiket atyai szeretetével megalkotott, fiúi-istenemberi alázatával megváltott, és szellemi Szentlelkével átistenülésre hív, minden bűnük, hiányosságaink és érdemtelenségünk ellenére mégis meghívást és lehetőséget kapunk arra, hogy belépjünk az Ő teljességbe, háromságos Szeretet-egységének boldogító titkába.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Ha…Nagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  18
  Janka Ferenc atya elmélkedése Ha… Nagyböjt 5. vasárnapja

  Ha Istenre figyelve, kreatív hűséggel böjtölsz, ha imádkozol, ha keresed és megtalálod a jótékony szolgálat kisebb-nagyobb formáit, akkor ugyan ismét és ismét tapasztalni fogod a búzaszem parabolájával érzékeltetett kezdeti szorongást és félelmet, de az átalakulást és a termékenységet is.

  „Ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz.” Jézus most a gabonaszem csodálatos metaforájával hív bennünket isten-emberi létének húsvéti titkába.

  Mi jut eszébe a mai embernek a gabonaszemről? A modern tudomány és az iskolai oktatás sokkal több ismeretet kínál nemcsak a növények, de az állatok és az ember biológiájáról is. Ugyanakkor tényleg többet tudunk ezáltal az élet eredetéről, értelméről és céljáról is?

  Kisiskolás lehettem, amikor környezetismeret órán azt a feladatot kaptuk, hogy egy nedves vattára helyezett babszemet tegyünk napfényes helyre és figyeljük meg, mi történik. Emlékszem, hogy milyen gondosan keresgéltem anyukám babzsákjában, hogy jó magot válasszak, és milyen türelmetlenül vártam, hogy történjen már végre valami. Ámulva figyeltem az élet kibontakozását, a gyökér megeredését és a növény szárba szökkenését.

  A filozófus Arisztotelész bölcselete erre azt mondja, hogy mindez a növény ’entelekheiája’. A görög szóösszetétel elemei a ’telosz’ a cél, az ’ekhein’ a birtokolni és az ’en’ a -ban, -ben. Az entelekheia az önmozgás elve. Lélek, ami magában birtokolja a célját, öncélú.  Az én növényem sem szorult sem oktatásra sem biztatásra, hogy nőjön. Nőtt magától. Máig magam előtt látom a makói parókia folyosói ablakpárkányán a babszemből fakadó életet és csodálom az Isten teremtette természet törvényének rendjét és erejét.

  Az egészben persze nem az a legérdekesebb, hogy miként következnek egymás után az életszakaszok, hanem hogy miért.  A miért, ami magába foglalja a mi okból, a milyen alapon és a mi végett kérdését is. Az az érzésem, hogy a hogyanra vonatkozó egyre több részletismeret elfeledteti a gyermekekkel és a felnőttekkel is a miért kérdésének tágasságát és fontosságát.

  Mint ahogy ez a materialista világnézet esetében is történt. Marx barátja és elvtársa Engels – Hegel szellemfilozófiáját feje tetejére állítva dolgozta ki a dialektikus materializmus elméletét. Engels, a plágium gyanúját kerülendő, a jézusi gabonaszem példája helyett, az árpaszem hasonlatát hozza. Az anyag fejlődésének három lépése szerinte: a mennyiség átcsapása minőségbe, az ellentétek egymásba való átcsapása, majd a tagadás tagadásának a törvénye. Az árpaszem esetében a bonyolult dialektika működni is látszik. De vajon az emberi szabadság világában is ilyen vegetatív természetességgel működnek-e a dolgok?

  -          A mennyiség-minőség párral kapcsolatban felmerül, hogy a rengeteg ostobaság terem-e előbb utóbb bölcsességet? A sok giccsből születik-e magától művészi szép?

  -          Az ellentétek egymásba való átcsapását vizsgálva megkérdezhetjük, hogy a gazemberség átcsap-e valamikor, csak úgy, az erénybe? Nagy bűnök sokasága átfordul-e magától a megbocsátásba? A sok hűtlenség és szeretetlenség átvált-e ellentétébe a hűségbe és a szeretetbe?

  -          A tagadás tagadása kapcsán pedig jogosan kérdezzük, hogy elég-e halottaink halálának puszta tagadása szeretteink feltámasztásához?

  Ha a búzaszem nem hull a földbe. A ’ha’ nem véletlenül áll a mondat elején. Az Isten teremtette világ vegetatív automatizmusai az emberi szabadság szférájában már nem önműködőek. Az árpa és a búza, – ha a feltételek adottak – bő termést hozhat. De az emberi szabadság negatív és pozitív értelemben is képes dacolni a vegetatív dialektika törvényeivel.

  Ezért Jézus mondatának legfontosabb mozzanata nem a bő termés, még csak nem is a halált vállaló önfeláldozás, hanem a ’ha’ szabadságot kifejező feltételessége. Ebben a legkevésbé feltűnő szócskában tárul fel számunkra Isten szabadsága és irántunk minden kockázatot vállaló szeretete. A Szeretet adott nekünk is szabadságot. Miért? Mert tudta, hogy szeretni csak szabadon lehet. Mert a Szeretet több, mint vegetatív dialektika, sokkal több mint ösztönös késztetés. A szeretet az embert Istennel és az emberekkel egyesítő személyes kapcsolat temploma és iskolája. Húsvéti készületeink ebbe az egyre bensőségesebbé váló szeretet gyakorlóterébe és szentélyébe invitálnak bennünket.

  Ha Istenre figyelve, kreatív hűséggel böjtölsz, ha imádkozol, ha keresed és megtalálod a jótékony szolgálat kisebb-nagyobb formáit, akkor ugyan ismét és ismét tapasztalni fogod a búzaszem parabolájával érzékeltetett kezdeti szorongást és félelmet, de az átalakulást és a termékenységet is. Ha nem böjtölsz, ha nem imádkozol és ha nem szeretsz, akkor nincs katarzis, csak az élvezeteket kolduló magány másnapossága és az örömteli sokasodásra képtelen egyedüllét frusztrációja.

  A szabadsággal bensőleg összefüggő isteni és emberi szeretet csodája, amit a dialektikus materializmus vegetatív automatizmust sugalló teóriája szem elől tévesztett, Krisztus húsvétjában valósul meg. A ’ha’ feltételes módjával együtt járó bizonytalansága a feltámadottal való találkozásban a kijelentő mód megvalósultságára és evidenciájára változik. Krisztus, Isten drága Igéje, felbecsülhetetlenül értékes búzaszeme immár valóban a földbe hullott. Szabad szeretetéből, „értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért” vállalt szenvedése és életadó halála bőséges termést hozott. Sőt, a mi életünkben is bőséges terméssel kecsegtet.  Ha…

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Úgy szerette…Nagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  11
  Janka Ferenc atya elmélkedése Úgy szerette… Nagyböjt 4. vasárnapja

  Amikor óvodás gyermekek bábszínházi előadást látnak és egy olyan jelenet következik, amelyben a főhőst közvetlen veszély fenyegeti, a kicsik kórusban kiáltják, hogy vigyázz! Vigyázz!

  Pilinszky egy rádióbeszélgetésben hasonló gyermekkori emlékét idézte fel. „Amikor először voltam moziban egy passiófilmet vetítettek. Némafilm volt. Amikor Krisztus Urunkat meg akarták feszíteni, fel akartam szaladni a mozivászonra. Utána beteg is lettem, lázas lettem…”[1]

  A gyermekek reakciója a felnőtteket is megérinti. Azért is, mert megható látni ezeknek az emberpalántáknak a jóval azonosuló együttérzését. Meg azért is, mert ki-ki visszaemlékezhet saját gyermekkorának hasonló helyzeteire: mesehősökkel eggyé váló, páratlan intenzitással megélt küzdelmekre és győzelmekre, az ármány és a szerelem magával ragadó katarzisaira.

  Akinek saját gyermeke van, vagy valakit sajátjaként szeret, elszorult szívvel olvassa Ábrahám áldozatának történetét (Ter, 22,1-19). Mit érezhetett Ábrahám, amikor elindult Izsákkal Morija hegyére. Isten, akinek hitt, aki ígéreteit beteljesítve neki eddig mindent megadott, most egycsapásra mindent visszavesz. Már kész a farakásnyi oltár, már lobog a tűz, már emelkedik a kés… Gyermeki lélekkel szinte kórusban kiáltjuk, hogy vigyázz! Vigyázz!

  És az Isten valóban vigyáz. Vigyáz Izsákra, mert egy kos révén gondoskodik másik áldozatról.  Vigyáz Ábrahámra, akinek nem kell saját fiát feláldoznia, tanítást adva arról is, hogy az Isten soha nem kíván emberáldozatot.  

  Amikor most a Szentírás legszebb és legdöbbenetesebb mondatát olvassuk, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda”, akkor minden eddiginél jobban elszorul a szívünk. Gyermeki módra egyszerre vagyunk boldogok és egyszerre dermeszt meg bennünket a félelem. Örömünk forrása az, hogy – emberi módon szólva – Isten a saját Fiánál jobban szeret bennünket, hisz nekünk adta, értünk adta oda. Rémületünk oka pedig az, hogy látjuk, hogy a világ nem figyelt és nem vigyázott erre az ajándékra. Jézus a kereszten szenvedett, meghalt és eltemették. Sőt, némelyek teljesen félreértve a lényeget, még arra is gondolnak, hogy milyen Isten az, aki véresen feláldozza saját Fiát azért, hogy kiengesztelődjön a világgal?

  Hogyan szereti hát az Atya a Fiút és a világot? Úgy, mint a Fiát vagy jobban mint a Fiát? Milyen Isten az ilyen? Milyen szeretet az ilyen? Milyen egyáltalán a Szeretet?

  Egy fiatalon, balesetben, nyaktól lebénult paptestvérünk édesapja mondta kerekesszékbe kényszerült fiának: „Fiam, ha tehetném, helyet cserélnék veled!”. Ha egy emberi apa képes ennyire szeretni a fiát, mennyivel inkább szereti a mennyei Atya a Fiút, akivel egy a Szentlélekben. A Lélek által a Fiú szenvedésében és halálában is egy az Atyával és az Atya egy vele.

  A kereszténységgel egyidős a kérdés, hogy megférhet-e egymással Isten tökéletessége és szenvedése. Jézus isteni és emberi természetének megkülönböztetése némi teológiai segítséget jelent, de személyének egysége és az isteni személyek egylényegű volta újra felveti a problémát.

  Isten szenvedésképtelenségének ontológiai igazsága azt jelenti, hogy Istent, rajta kívül senki és semmi nem kényszerítheti olyasmire, amit ő nem akar vagy nem enged meg. Azonban már Órigenész megsejti, hogy Isten szabadon megnyilvánuló együttérzése ’compassio’-ja nem tökéletlenség, hanem teremtményei iránti szeretetének még nagyobb tökéletessége.

  A kereszten Krisztus képében az Atya szenvedését állító ’patripasszionizmus’ sem azért bizonyult téves tanításnak, mert az Atyának a Fiúval való együttérzését, együtt-szenvedését állította volna, hanem azért, mert Istennek Atya, Fiú és Lélek szerinti megjelenéseit csak ideiglenes szerepeknek, állandó személyes valóság nélküli megnyilvánulásoknak,’modus’-oknak tartotta.

  A Szeretet csodájába és drámájába enged bepillantást Szent Pál apostol, a kereszt titkának teológusa, amikor a szeretet himnuszában ezt mondja „A szeretet nem a maga javát keresi” (vö.: 1Kor 13,5). Amikor az Atya szeretetből a Fiút odaadja a világ életéért, akkor ez nem csak a Fiút, főképp nem csak az ember Jézust érinti, hanem a teljes Szentháromságot. Az Atya együttérző Szeretete testesül meg a kereszthalálig engedelmes Fiú Szeretetében és árad ki az új életre támasztó Szeretet Szentlelkében. A Teremtő-Szeretet, Önátadás-Szeretetként emberré lett. Bűneink miatt a halált is vállalta, de feltámadva és a Szentlelket elküldve Megszentelő-Szeretetként hív bennünket az örök életre.

  Nem nekünk kell immár mintegy Isten ügyéért aggódva kiáltanunk, hogy vigyázz! Vigyázz! Krisztus húsvéti misztériuma szólít meg bennünket hasonlíthatatlan szelídséggel és erővel: Vigyázzatok! Vigyázzatok! Vigyázzatok egymásra és magatokra, hogy Szeretetemben elnyerhessétek az örök életet!

   

  [1] Kuklay A.: A kráter peremén, 202.

   

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Atyám háza:Nagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  04
  Janka Ferenc atya elmélkedése Atyám háza: Nagyböjt 3. vasárnapja

  Nagyböjt harmadik vasárnapjának szentírási szakaszai a szolgaság házától az Atya házán, templomán át Jézus feltámadott testének templomáig vezetnek bennünket.

  szolgaság házából való szabadulásról a Kivonulás könyve szól.

  „Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából.”

  Azért is rendkívül fontos ez a mondat, mert ez vezeti be Isten tíz szavát (דָבָר), amelyet értelmezve „tíz parancsolatként” ismerünk. Jahve, ’Az, Aki Van’, szabadítóként velünk és értünk van. A tíz életszabályt azért adja, hogy megmaradhassunk az általa felkínált szabadságban. Tiltásai azt szolgálják, hogy ne ártsunk egymásnak és önmagunknak, hogy ne essünk vissza újra meg újra, a mások vagy magunk által faragott bálványok rabszolgaságába.

  Isten megtestesült Szava, Igéje, most prófétai gesztussal tanít. Kötelekből ostort fonva kiűzi a kereskedőket és pénzváltókat Atyja házából, a templomból.

  A biblikus szakirodalom szerint önmagában nem volt rossz az árusok tevékenysége, hiszen a messziről jött zarándokok gyakorlati szükségleteit elégítették ki. Miért űzte ki őket mégis Jézus? Mert tudta, hogy mi lakik az emberben. Tudta, hogy a jó látszata alatt az emberi gyarlóságok sokasága húzódik meg. Sőt, néha bevallott gyarlóságaink is kozmetikázottak, és nem akarunk, nem merünk vagy nem tudunk igazán a mélyre tekinteni. Pilinszky egyik verse a költő apáca nagynénje által vezetett, fiatalkorú prostituáltakat segítő javítóintézet egyik szegénykéjének, B. I. kisasszonynak a világát idézve mond ki egyetemes igazságot.   

  Más okból voltam én itt. Fedő bűnnel
  sikerül eltakarnom azt az igazit,
  azt, amit nem, nem, nem lehet
  se elviselni, se kimondani.

  (B.I. Kisasszony)

  Jézus szeretetből fakadó indulata ezektől a látszatok alatt meghúzódó, bevallatlan és szinte bevallhatatlan tisztátalanságoktól is meg akar minket szabadítani. A lényeg keresésére készteti a figyelmünket. Meg akarja mutatni a bűn, a félelem és a halál szolgaságának házából az Atya házába, az Atya templomába vezető utat.

  De mi ennek az új tisztaságnak és mélységnek a lényege? Milyen legyen az új templom istentisztelete?

  Már a zsoltárok hirdették, hogy az új kultuszban nem az égő áldozat a legfontosabb, hanem a lelkület. Dávid bűnbánati zsoltára így fohászkodik:

  Ha kedvelnéd, áldozatot adtam volna, de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. Áldozat Istennek a kesergő lélek, a töredelmes és alázatos szívet ó Isten, nem veted meg.” (Zsolt 50, 9)

  Joel próféta pedig így tanít:

  A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat (Jo 2,13).

  Az új istentisztelet, a tiszta szívből fakadó szeretet bölcs és vérontás nélküli áldozata sem olyan egyszerű, mint ahogy gondolnánk. Mert az Istennek fenntartott helyet kitölteni próbáló bálványok, a köznapi feledékenység finompora, a megszokás közönye miatt üresjáratú idő, a szeretet súlyos botlásaihoz vezető akadályokat képeznek. Pilinszky egy másik költeményének gyönyörű szavai erről vallanak: 

  De láthatod, az istenek,
  a por, meg az idő
  mégis oly súlyos buckákat emel
  közéd-közém,
  hogy olykor elfog a
  szeretet tériszonya és
  kicsinyes aggodalma.

  (Azt hiszem)

  A szeretet tériszonya ezt sugallja: a Szeretet szédítően sokat vár tőlem. Ez messze-messze meghaladja a képességeimet. Az igényesség ilyen magasságát én nem bírom ki, biztos kudarcot vallok és megszégyenülve a mélybe zuhanok. A szeretet kicsinyes aggodalma pedig a méricskélő irigység kisszerűsége. A másiknak több pénz, egészség és siker jutott. Ő nagyobb tehetséget, szépséget és szeretet kapott, mint én. Ez méltánytalan. Ez felháborító. Ez elviselhetetlen és kibírhatatlan.

  A szeretet tériszonya és kicsinyes aggodalma csak az Atya házában, az Atya szentélyében csillapodik, ami nem más, mint a feltámadott Krisztus teste, a meghívott szentek közössége, otthonunk és szentélyünk, az Anyaszentegyház.

  Az atyai házról, az otthonról és a szentélyről szeretném egy meghatározó személyes emlékemet is megosztani. Édesapám 44 évig volt Makón görögkatolikus parókus. A tágas, ódon parókia, a játékok lábnyomával teli udvar és templomkert, az igényesen kifestett templom, a díszesen faragott ikonosztázion a családunk számára az otthon volt, a fűszálaktól a templomtoronyig jól ismert, kedves, belakott és átimádkozott tér. A pappá szentelésem helye is. Elmondhatatlanul sok és drága emlék helyszíne. Amikor édesapám 75 évesen nyugdíjba vonult a búcsúmiséjén érett meg bennem egy megrendítő felismerés. Nem a mienk és így az enyém is volt mindez, ahogy mindaddig gondoltam, hanem bennünket ért az a megtiszteltetés, hogy az egyházközség, az Anyaszentegyház és végső soron a mennyei Atya házának vendégei, Krisztus titokzatos testének makói tagjai, és a Szentlélek templomának élő kövei lehettünk.

  Az evangélium örömének valódi tágassága azonban éppen az, hogy a jeruzsálemi szentélyt megtisztító, megtestesült Szó a szolgaság házából mindnyájunkat az Atya házába invitál, lehetővé teszi, hogy feltámadott testének tagjaivá legyünk és a Szentlélek templomának élő oszlopaivá válhassunk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése Hat nap múlvaNagyböjt 2. vasárnapja

  Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25
  Janka Ferenc atya elmélkedése Hat nap múlva Nagyböjt 2. vasárnapja

  Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert Jakabot és Jánost. Az evangéliumot önálló szakaszként, az események kontextusából kiemelő és bevezető „Azon időben” formula helyett Márk és Máté evangéliumában a mélységes jelentéssel teli „Hat nap múlva” időmegjelölés szerepel. Urunk színeváltozása - Péter vallomása, a Jézus szenvedéséről szóló első beszéd, és Krisztus követése feltételeinek elhangzása után – hat nappal, vagyis a hetedik napon történik.

  Az evangélium első hallgatói számára teljesen egyértelmű, hogy a hetedik nap az, „amin Isten befejezte művét, amit alkotott. Megpihent munkája után, amit végzett. Megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után” (Vö.: Ter 2, 1-3).

  A rabbinikus hagyomány felteszi a kérdést, hogy alkotott-e valamit a Teremtő a hetedik napon, amelyen megpihent? A válasz: igen. Ekkor teremtette Isten az ünnepet.

  Urunk színeváltozása a megáldott és megszentelt hetedik nap, az Úr napja, az ünnep összefüggésben különös fénnyel ragyog.

  A hetedik nap összefoglalása és öröme mindannak, amiről a Teremtő látta, hogy jó. Jó a világ. Jó a világosság, jó az égbolt, a szárazföld és a tenger, jók a magot termő növények és a gyümölcsöket érlelő fák, jók az égitestek, az ünnepeket, hétköznapokat és éveket meghatározó nap és hold. Jók a tenger élőlényei és az ég madarai, jók a házi állatok és a mezei vadak. Jó az ember, akit a maga képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek teremtett. Akinek gondjára bízta mindezeket, hogy felelősen uralkodva művelje és őrizze a kertet.

  Mindaz, amit Isten alkotott nagyon jó. Életünk színes pillanataiban az ünnepeken ezt a jóságot ízleljük meg. Minden ünnep „Aranykori töredék”, mint Pilinszky azonos című verse, amiben mondhatón túlra nyúlva megállapítja, hogy „Kimondhatatlan jól van, ami van”.

  De nem hibázzuk-e el oly gyakran a lényeget? A magunk és mások hibájából nem foglalták-e el a hétköznapok a szívünkben az ünnepek számára fenntartott helyet?

  Egy férfi életét bemutató rajzfilm különös evidenciával mutatott rá erre. A fekete-fehér animációban mindössze két rövid jelentsor volt színes: amikor a főszereplő szerelmes lett és amikor gyermeke született.

  Tarkovszkij Rubljov című filmje hasonló eszközzel él. Az ortodox egyházban szentként tisztelt ikonfestő életét, korának sötét történelmi viharait és a szerzetes belső vívódásait bemutató film nyomasztóan komor, fekete-fehér. Mindössze két rövid részletben vált színesre. Az első, amikor egy jelentben az égő tűzre fókuszál. A második, amikor a film végén az irgalmas és emberszerető Isten világából bennünket néző, szelíd arcú ikonok ünneplő színekben ragyogó világát tárja elénk. Hiszen az ikon „színekben való Istenlátás” (Trubeckoj).

  A film teljes címe Andrej Rubljov. Az ikonfestőt keresztneve nélkül is mindenki ismerné. Talán nem túlzás arra gondolni, hogy a rendező, Andrej Tarkovszkij a saját keresztnevével megegyező név szinte észrevétlenül diszkrét hangsúlyozásával a filmben általában művészet hivatásáról és a saját ars poétikájáról is vall. Mert „a művészet feladata nem az, hogy a láthatót ábrázolja, hanem hogy láthatóvá tegyen” vallja a festő Paul Klee is. Minden valódi művészet, filozófia és teológia feladata, hogy arra irányítsa az ember figyelmét, „ami igazán lényeges, mert az a szemnek láthatatlan”. (Saint-Exupéry).

  Mindaz, amit Isten alkotott nagyon jó. Életünk ünnepi pillanataiban ezt éljük át.

  Rettentő jó nekünk itt lenni!” foglalhatnánk össze Péter vallomását, amit az apostol szinte magánkívüli boldogságában és megrendültségében elmondott. Nem véletlen, hogy Rudolf Otto a vallásos élményt „mysterium tremdendum et fascinosum”-ként, vagyis megrendítő és lenyűgöző élményként írja le, amiben egyszerre vagy jelen a hátborzongató félelem és a szívet megremegtető csodálat. Az imént már idézett Pilinszky vers is erről a belső látásról szól.

   

  Mi készül itt e tenger ragyogásból?

  Ha lehunyom is süti szemem;

  mi kívül izzott, belül a pupillán

  itt izzít csak igazán idebenn!

  A színeváltozás ünnepe azonban még csak előünnep. A világ világossága még csak néhány pillanatra ragyog fel hasonlíthatatlan fényességgel. A tanítványok még nem érzik énes önmaguk elvesztésének fájdalmát és evangéliumi megtalálásának örömét. Még nem sejtik az Atya szeretetének mélységét, amellyel értünk emberekért és a világ életéért odaajándékozza szeretett Fiát. Még nem az övék az elhaló búzaszem termékenysége, a halált elnyelő élet, a feltámadás és a beteljesedés misztériuma.

  A nagyböjt liturgikus ideje, de életünk egésze is készület. Még messze a nagy Húsvét, a nyolcadik nap, amire Lukács utal. Még úton vagyunk az ünnepek ünnepe és az ünnepélyek ünnepélye felé. Életünk ünnepi színeváltozásaiban, megrázó és elragadó istenközelségeiben arra kapunk erőt és küldetést, amit a bizánci liturgia a színeváltozási látomás titkát megfogalmazó ünnepi kontákban így foglal össze:

  „A hegyen átváltoztál Krisztus Istenünk, és amennyire tanítványaid képesek voltak, meglátták a te dicsőségedet, hogy mikor majd megfeszíttetésedet látják, értsék meg hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya kisugárzása vagy.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Janka Ferenc atya elmélkedése PróbatételNagyböjt 1. vasárnapja

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19
  Janka Ferenc atya elmélkedése Próbatétel Nagyböjt 1. vasárnapja

   

   

  A mai evangélium kulcs-szava a görög πειράζω (peiradzó), aminek két fő jelentése van. Az első a ’próbára tesz’, a második pedig a ’(meg)kísért’. Amikor a kísértés szót halljuk ösztönösen valláserkölcsi kontextusba helyezkedünk és az emberi élet nagy kísértései jutnak eszünkbe. Ezeket szokás életszakaszokhoz is kötni: a fiatal korhoz a szexualitás, az életközéphez a pénz és a vagyon, az idős korhoz pedig a hatalom kísértését. Márk evangélista Mátétól és Lukácstól eltérően azonban nem részletezi Jézus kísértéseit. Ezért könnyebb is vele kapcsolatban a peiradzó szó másik értelmét, a próbatételt megfontolni.

  Hiszen az emberi lélek mélyéből felfakadó mesék világa is tele van próbatételekkel. A szegény legénynek, a legkisebb királyfinak, az árva leánykának próbák során kell igazolniuk rátermettségüket, mai szóval kompetenciájukat. A próbatétel a kísértéssel ellentétben nem eleve negatív. A benne való helytállás sikerélmény és legalábbis a mesékben a jutalom sohasem marad el.

  Milyen is lenne az élet próbatételek nélkül? A néhai Munk Péter milliárdos üzletember egy, az életét bemutató műsorban azt mondta, hogy a vagyona nagy részét nem a gyermekeire, hanem alapítványokra hagyja. Meglepő döntését körültekintő bölcsességgel indokolta. „A legjobb iskolákba járattam őket és megmutattam nekik, hogy jó dolog gazdagnak lenni. De az a tapasztalatom, hogy aki nem küzd meg a saját vagyonáért, azt fokozottan fenyegeti élete értelmetlenségének és ürességének érzése, annak minden drámai következményével együtt.”

  A kihívások életünk velejárói. Az emberi lét első próbatételéről a Teremtés könyve tanít bennünket. Ennek irodalmi műfaja történeti etiológia. Az etiológia olyan okfejtő elbeszélés, ami a jelen helyzetet nem fogalmakkal és tanokkal világítja meg, hanem egy elbeszéléssel. Nem egyedi esetben, hanem az első esetben mutatja be az általánost. Azt beszéli el, „ami soha nem volt és mindig van”, „amit mindenki tud és mégsem tud”. Olyan lényeglátást közvetít, ami az életben való helytállást segíti. Hősei és antihősei nem történeti alakok, mégis mélységesen történelmiek, hiszen mindenkinek része van bennük.[1]  

  Ádám és Éva próbatételének lényege a jó és a rossz tudása, illetve meghatározása körül forog. Amikor a kísértő azt mondja, hogy „tudni fogjátok a jót és a rosszat”, akkor a héber ’jadah’ igét használja, aminek jelentése lehet „tudni”, de „meghatározni” is. Az ember az ősi próbatételt azért bukta el, mert az Istenbe helyezett bizalom helyett a jó és a rossz meghatározását a maga kezébe vette. Ezzel önmagát űzte ki az Istenre hagyatkozó bizalom édenkertjéből, és indította el a testvérgyilkossággal, özönvízzel és bábeli nyelvzavarral kiteljesedő bűn áradatát.

  Az Ószövetség másik jelentős próbája Jób sorsában tárul fel. Benne általában az ártatlanul szenvedő igaz embert látjuk. Történetének mélyén azonban egy még mélyebb dráma bontakozik ki. A Sátán - aki itt ellenségként is Isten szolgálatában áll -  valójában Istennel mérkőzik. A próba lényege, hogy szereti-e valaki az Istent ingyen is, érdek nélkül is? Ezért engedi meg Isten, hogy igaz szolgája Jób előbb elveszítse a vagyonát és a családját, majd a testi egészségét is. Érdek nélkül, ingyen is, sőt az ártatlanul ért szenvedések ellenére is szeretsz-e engem? A sorsát nem értő, de hűséges Jób nem bukik el, és helytállása után még nagyobb áldásban részesül, mint próbatétele előtt.

  Jób könyvében az ember ingyenes szeretetét könyörtelen próbára tévő sátáni játszma kapcsán Szabó Lőrinc Semmiért egészen című verse juthat eszünkbe.

  Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
  még nem szeretsz.
  Míg cserébe a magadénak
  szeretnél, teher is lehetsz.
  Alku, ha szent is, alku: nékem
  más kell már: Semmiért Egészen!

  Két önzés titkos párbaja
  minden egyéb;
  én többet kérek: azt, hogy a
  sorsomnak alkatrésze légy.

   

  Mutasd meg a teljes alázat
  és áldozat
  örömét, és hogy a világnak
  kedvemért ellentéte vagy
  .

   

  Krisztus életének kísértéseket magába foglaló, de azokon messze túlmutató próbatétele, ami itt a pusztában kezdődik, ellentét, fokozás és teljes fordulat.

  Ellentét, mert az első Ádám bizalmatlanságával és önistenítésével szemben a második Ádám Atyjába vetett bizalma sohasem rendül meg és alázatos engedelmessége mindhalálig tart.

  Fokozás, mert a szeretett és érdek nélkül is szeretni képes Fiú, teljesen kifosztva és ártatlanul szenvedve a kereszten még akkor is Atyja kezébe ajánlja lelkét, amikor Jóbtól eltérően neki még a puszta életét sem kímélik meg.

  A teljes fordulat pedig Szabó Lőrinc költeményének szerelemmel kecsegtető zsarnokságával ellentétben tárul fel. Krisztus, a Vőlegény ugyanis nem a másiktól várja el a teljes önátadás, alázat és áldozat örömét, hanem - minden elképzelésünket és várakozásunkat felülmúló módon - Ő maga ajándékozza nekünk önmagát, hogy a mi örömünk teljes legyen, hogy életünk lehessen és bőségben legyen.

   

  [1] Vö.: Schneider Th. (szerk.):  A dogmatika kézikönyve I. 138-139.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."