38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
  Naponta frissül

  Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

  Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaTeljes énem hirdeti az Úr nagyságát

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Amikor a Szűzről azt mondották, hogy áldott „méhé­nek gyümölcsével" együtt, és mert hinni tudott, „igen­nel" válaszolt, de aztán már nem ahhoz szólt, akihez korábban, hanem az Úrhoz kezdett beszélni, és csodálatos dicsőítő éneket intézett Hozzá alázatos szolgálója­ként. A Magnificat az Újszövetség igazi Énekek éneke, mely minden nap felcsendül ajkunkon, testvéreim. Pró­báljuk meg ma különös buzgósággal énekelni... hogy lelki egységben Máriával szóról szóra, szinte szótagról szótagra elismételhessük, s így megtanuljuk tőle, ho­gyan és miért kellene dicsérnünk az Urat.

  Azt tanítja nekünk, hogy csak Isten nagyságát és nagylelkűségét szabad dicsérnünk. Egyedül ő válthat meg minket, ezért lelkünk csak benne nyerhet vigaszt. Könyörülettel hajol le hozzánk s hatalmánál fogva ma­gához emel bennünket. Nagy és valóban fennkölt a Magnificat leckéje. Mindenki elénekelheti, s el is kell énekelnie, minden élethelyzetben, hogy vigaszt és nyu­galmat leljen — a kegyelem és világosság adományán túl — még a megpróbáltatások és testi szenvedések idején is.

  Legyen ez a vigasz és béke forrása számotokra is, beteg testvéreim, támogasson benneteket imádságotok­ban és szenvedéseitek áldozatában.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima Benedicta tu inter mulieresÁldott vagy te az asszonyok között

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Ez a megindító Mária-üdvözlet ismétlődik és vissz­hangzik századokon át, ismétli azokat a szavakat, me­lyeket Erzsébet ejtett ki „eltelve Szentlélekkel... hango­san felkiáltott", megszólítván Isten Szűz Anyját. Ez a megszólítás, drága testvéreim és nővéreim, számomra különösen alkalmasnak tetszik... hogy tiszteljük és ün­nepeljük a legszentebb Máriát e napon, melyen felje­gyezték megjelenését az alázatos Bernadett előtt, a massabielle-i barlangban, hogy rábízza kegyelmének és szeretetének különleges üzenetét. S ki állíthatná, hogy ez az üzenet nem tartotta meg teljes értékét mind a mai napig?

  Mária azért folyamodott ahhoz az ismeretlen kislány­hoz, hogy a bűnösöket megtérésre szólítsa fel, értük és megváltásukért elkötelezettséget kérve minden hívő keresztény közösségtől. Tény, hogy ez a felhívás az imád­ság és jótékonyság lelkes mozgalmát eredményezte, mindenekelőtt a betegek és szegények szolgálatában.

  Sok testvérem és nővérem van... akiket fájdalom és szenvedés tesz próbára... Ti vagytok most az előtérben, kedves betegek, mert pótolhatatlan szerepet szántak nektek az üdvösségben, egyesülvén Vele, aki a megvál­tás főszereplője és végrehajtója szenvedése, halála és feltámadása által: Jézus Krisztus, Megváltónk és Urunk által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzűzi anyaság és önmegtartóztatás

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  Bizonyos összkép csak fokozatosan alakult ki az Egyház tudatában a Krisztust vallók egymást követő nemzedékeiben, amikor — a Jézus születését elbeszélő evangéliumok hatására is — megszilárdult a hit és bi­zonyossággá vált a Szűz isteni anyasága, vagyis a tény, hogy a Szentlélektől fogant. Még ha közvetett módon is — bár lényeges és alapvető' módon — ez a bizonyos­ság segítette a megértést. Másrészt segítette a házasság szentségének is a megértését, illetve annak az értetlen­ségnek a magyarázatát, mellyel a tanítványok Krisztus „égi királyságának" kilátását fogadták.

  Tehát amikor első alkalommal beszélt nekik róla (mint Máté evangélista tanúsítja a 19. fejezet 10—12. vers alatt), fogantatásának és születésének nagy miszté­riuma ismeretlen volt számukra, rejtve volt előttünk, ahogyan rejtve volt a Názáreti Jézus minden hallgatója és kérdezője előtt. Amikor Krisztus arról szólt, hogy van, aki a mennyek országáért önként mond le a házas­ságról, ezt a tanítványok csak a személyes példa alap­ján érthették meg. Az ilyen önmegtartóztatás úgy véső­dött be emlékezetükbe, mint a Krisztushoz való hason­lóság sajátos jegye, hiszen nőtlen maradt „a mennyek országáért". Az ószövetségi hagyományban a há­zasság és a szaporodást lehetővé tevő termékenység testi értelemben is vallásilag kitüntetett állapot volt. Az ettől a hagyománytól való eltérést mindenekelőtt magá­nak Krisztusnak a példája segítette elő.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária anyasága és házassága

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Jézus születésének története bizonyosan egybevág azzal a kinyilatkoztatással, melyet Jézus tett „az égi ki­rályságért való önmegtartóztatásról" tanítványainak. De az az esemény rejtve maradt az akkor élő emberek, sőt tanítványok előtt is. Csak fokozatosan vált nyilvánvaló­vá az Egyház számára, Máté és Lukács evangéliumá­nak tanúságtétele és szövegei alapján. Mária és József házasságában az Egyház Józsefet Mária jegyeseként tiszteli, Máriát pedig mint az ő jegyesét. Ez a házasság ugyanakkor magában rejti az egyének, a férfi és a nő tökéletes egyesülését a házassági szerződésben, „az égi királyságért való önmegtartóztatás" titkával egyetem­ben. „Az üdvösségtörténetben ez az önmegtartóztatás arra szolgált, hogy tökéletesítse „a Szentlélek termé­kenységét". Igen, bizonyos értelemben ez volt ennek a lelki termékenységnek az abszolút teljessége. Ez azért lehetett így, mert pontosan ezek voltak a Mária és a ná­záreti József közötti egyezség feltételei, házasságban és önmegtartóztatásban, melyben az Örök Ige megtestesü­lésének adománya bekövetkezett.

  Az Isten Fia egylényegű az Atyával, fogantatott a Szentlélektől és megszületett emberként Szűz Máriától. Az egyetlen személyt alkotó Szentháromság kegyelme, mondhatnám, éppen ezzel a természetfeletti termékeny­ségével, gyümölcsözőképességének teljességével kap­csolatos a Szentlélekben, egy emberi lény részvételé­vel, Máriáéval, s „az égi királyságért való önmegtartóz­tatással".

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária szűzi anyasága

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Krisztus egész élete, kezdettől fogva, csendes, de vi­lágos elhatárolódás volt attól, ami az Ószövetség szö­vegeinek jelentését meghatározta. Az ószövetségi ha­gyomány szinte valamennyi várakozása ellenére, Krisz­tus Máriától született. Mária önmagáról világosan ki­mondta az angyali üdvözletkor; „Hogyan válik ez való­ra, amikor férfit nem ismerek?"  Vagyis megvallotta szüzességét.

  Mert Mária anyasága szűzies, még akkor is, ha Jé­zust ugyanúgy szülte meg, mint ahogy bármely emberi lény születik, fiú az édesanyjától, még akkor is, ha az Ő eljövetelét e világba egy férfi jelenléte kísérte, aki Mária hitvese volt, és a törvény s az emberek számára a férje. Mária szűzies anyaságának megfelel József szű­zies misztériuma, aki követte a magasból érkező hang utasítását, s nem habozott elfogadni Máriát, mert „a Szentlélek által fogantatott e gyermek." így a szűzi fo­gantatás és Jézus e világra születése rejtve maradt az emberek elől. Názáret lakóinak szemében ő csak „az ács fia" volt („ut putabatur filius Joseph") — vagyis Jó­zsef fiának hitték.

  Mindennek ellenére fogantatásának lényegi igazsága és valósága eltávolodott az ótestamentumi törvénytől, mely kizárólag a házasságot ismerte el, és ami valójában történt, azt nem foghatta volna fel és társadalmi ér­telemben sem tudta volna elfogadni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária, Lengyelország királynője

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  Úgy van az, hogy közeli és távoli eseményekre ezen örök igék prizmáján keresztül tekintünk, melyek a Ke­reszt magasából hangzottak el. E szavak prizmáján ke­resztül egy embert bíztak Isten Anyjára, mint az Ő fiát. Mindnyájan úgy érezzük, Máriára bíztak bennünket is abban az egyetlen emberben. Ezért élünk e bizalom tu­datában, s hiszünk az Istenanyában, egy egész nemzet­tel együtt, nemcsak ki-ki önmagában, hanem egy nagy közösségben is.

  Úgy érezzük, átölelnek e szavak: „Ez a te fiad." Úgy érezzük, gyermekek vagyunk, és anyánknak tekintjük őt. És ezt az anyaságot terjesszük ki minden nemzedék­re, s minden távoli és közeli eseményre! Olvassuk ki anyaságának jeleit az események haladásából, melyekben mindig ott volt a remény számunkra, a nehézségek ellenére. Ezek a jelek a miénk maradnak! Továbbra is a miénk, mert van édesanyánk. Ez az anyaság az azonos­ság forrása valamennyiünk számára. Az ember első'jo­gász, hogy közvetlenül az anyától származzék.

  És így, Mária egyszeri anyasága, melyet egykor átru­háztak János evangélistára és apostolra, azután kiterjedt oly sok emberre, só't egész nemzetekre is, mindeneke-ló'tt a mi nemzetünkre, s ez sajátos azonosságtudatot jelent számunkra.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária-ünnep és Jasna Gora

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  A mai ünnep arra hív bennünket, hogy... különleges módon gondolkodjunk. Jasna Gora sajátos jelét adja az anyai jelenlétnek, annak, hogy Isten anyja köztünk van. Ma emlékezünk erre, mert május harmadikán éppen hatszáz éve van jelen velünk képmásával Jasna Gorá­ban.

  Így hát valamennyien elzarándoklunk e képmáshoz szívünkben és megpróbálunk eljutni hozzá életünk zarándokútján. Jasna Gora-i zarándokutamra gondolok; már hosszú ideje töprengek erről. Szeretném végrehaj­tani. Számomra előírt kötelességnek tartom, a szív kö­telességének, egy fiú kötelességének anyja iránt, iránta és nemzetem iránt. Erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy honfitársaimmal együtt ott legyek Jasna Gora-i Miasszonyunk lábainál... Azt is gondolom, hogy ennek megfelelő feltételeit meg kell teremteni és számítok rá Lengyelország jó hírneve nevében és egy ezeréves nemzet iránti tisztelet nevében.

  Drága testvéreim és nővéreim... érezzük úgy, mintha lélekben jelen lennénk Jasna Gorában és éljük át a szent hely misztériumát, a szinte megszólaló képmás és anyaság teljességét, mely nemzetünk védelmére adatott. Mert az anyaság mindig az életért van, és az élet védel­mében.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézushoz Márián keresztül

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02

  Ad Iesum per Mariam.

  Amikor Erzsébet üdvözölte Máriát, egyáltalán nem választotta külön az anyát és a Fiút. Inkább bensősége­sen együtt említi őket, hiszen hozzátette: „és áldott a te méhednek gyümölcse." Tehát nekünk is az Úr Jézushoz kell fordulnunk az eleven hit készségével, a forró sze­retet erejével. A kifejezés tartalmát, ,Ad Iesum per Ma­riam" - „Jézushoz Márián keresztül" -— számunkra is valóságként kell felmutatni, hiszen ez tény...

  Elmélkedjünk: mi is a jelentése Mária jelenlétének abban a házban Júdea hegyei között? Vajon csak ked­vességtől és jószándékú aggodalomtól vezérelve volt ott rokona iránt, aki „fiút fogant idős korában"? Csupán egyszerű emberi segítségnyújtásról volt szó? Nem. Ez sokkal jelentősebb és szellemileg gyümölcsözőbb jelen­lét volt, mert Mária unokanővérének elhozta a kegye­lem, öröm és világosság felbecsülhetetlen ajándékait, az eljövendő Előhírnököt is köszöntve azzal, hogy any­jának ajándékokat vitt. Abban a pillanatban, amikor Mária üdvözletét meghallotta, az idős asszony nemcsak azt érezte, hogy a gyermek megmozdul méhében, de a Szentlélek is eltöltötte és az üdvözletre adott válaszá­ban érezte, mennyire megerősödött és fellelkesült. S még ez sem volt minden: az őt átjáró Lélek megvilágo­sodásában mindenekelőtt megszerezte azt a magasren­dű képességet, hogy az Úr anyját éppen ifjú unokatest­vérében meglássa.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent József, a munkás

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Az Egyház názáreti Józsefet úgy tiszteli, mint mun­kást, mint mesterembert, hivatása szerint mint ácsot.

  Ő volt az egyesegyedüli dolgozó ember mindazok közül, akik valaha éltek a földön, akinek munkapadja mellett Jézus Krisztus, az Isten és az Emberfia minden nap dolgozott.

  Maga József tanította meg Őt szakmájára, maga mel­lé vette, megmutatta neki, hogyan lehet legyőzni az anyag ellenállását, hogyan lehet a formátlan anyagból emberi mesterséggel hasznos tárgyakat alkotni. Ó volt az, a názáreti József, aki örökre összekapcsolta Isten Fiát az emberi munkával.

  Neki köszönhetjük, hogy maga Krisztus is a munka világához tartozik és Ő tesz tanúságot a munka legna­gyobb méltóságáról Isten színe előtt...

  A Teremtő által az emberre bízott világ feladatként mindig és mindenütt a földön és minden társadalomban és nemzetnél „a munka világa".

  „A munka világa" ugyanakkor az „emberi világot" is jelenti. Az Egyháznak... ez a küldetése e világon, amiért „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta ér­te" (Jn. 3:16). Ez történt, ez ment végbe több, mint har­minc esztendőn keresztül József názáreti házában.

  Bárcsak annak a szerény názáreti műhelynek a derű­je... uralkodhatnék a ti munkahelyeteken is, hiszen a nyugodt derű teszi az emberi munkát a gyarapodás és teremtés tényezőjévé egy gyümölcsöző mesterség di­menziójában...

  Az Úr... mindig veletek van a munkapad mellett, hogy átadja Evangéliumának, kegyelmének és szere­tetének teljes teremtő erejét.

  Soha ne feledjétek Őt!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent V. Piusz

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30

  V. Piusz Antonio Ghislieriként született, és 1566-tól 1572-ig ült Szent Péter trónján. Leginkább a „rózsafü­zér pápájaként" ismerik, mivel példájával és tanításával nagyban hozzájárult ennek az imádságformának az el­terjedéséhez, mely oly kedves a keresztény emberek szívének...

  Szeretteim, a legigazabb és legőszintébb kívánság, melyet nektek felajánlhatok, csupán ennyi: „Váljatok szentekké, legyetek szentek hamarosan", és megismét­lem Szent Pálnak a tesszalonikiakhoz intézett szavait: „A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tö­kéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelkete­ket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig" (1 Tesz. 5:23).

  Örvendezzünk, hogy saját korunkban élhetünk, és bátran kötelezzük el magunkat a terv mellett, melyet a Gondviselés titokzatosan végrehajt...

  XXIII. János azt mondotta, hogy „Szent V. Piusz ki­magasló személyisége olyan nagy megpróbáltatásokkal kapcsolódik össze, melyeket az Egyháznak a mienkénél sokkal nehezebb időkben kellett elviselnie."

  Szent Piusz azt is tanítja nekünk, hogy nehézségeink óráiban vissza kell térnünk a Legszentebb Szűz Máriá­hoz, mert Ő a mi mennyei anyánk, ő legyőzött minden tévedést és minden eretnekséget. Imádkozzunk hozzá mindig, imádkozzunk a szent rózsafűzérrel különösen, hogy egyetlen és legmagasztosabb célunk mindig a lel­kek megmentése legyen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaSziénai Szent Katalin, egyháztanító

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29

  Ma mindenekelőtt azért tekintünk Szent Katalinra, hogy megcsodáljuk benne azt, ami azonnal feltűnt azoknak, akik közelébe jutottak: különlegesen gazdag emberségét. Ez semmiképpen nem homályosította el, inkább növelte és tökéletesítette a kegyelem. Mintegy ez tette őt annak az igazságszerető, egészséges keresz­tény „humanizmusnak" az élő példaképévé, melynek alaptörvényét Szent Katalin dominikánus rendtársa és tanítója, Aquinói Szent Tamás fogalmazta meg. Aforiz­mája jólismert: „A kegyelem nem nyomja el, hanem feltételezi és tökéletesíti a természetet." A teljes dimen­ziójú ember olyasvalaki, aki Krisztus kegyelme szerint cselekszik...

  Tehát a mi szentünknek női természete volt, bőséggel rendelkezett képzelőerővel, intuícióval, érzékenységgel, akaraterővel és a cselekvés igényével, könnyen szót tu­dott érteni az emberekkel és szívesen vállalta a szolgá­latot. Inkább átszellemült, nem pedig elszegényedett Krisztus világosságában, aki jegyeséül hívta, hogy misztikus módon azonosuljon vele a „belső tudás" mélységeiben, hogy hozzá hasonlóan elkötelezze magát a jótékonyság, a társadalmi, sőt politikai cselekvés mel­lett, nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények, tudó­sok és tudatlanok között. E csaknem írástudatlan leány képes lett arra, hogy meghallgassák, olvassák, vélemé­nyét figyelembe vegyék városok és birodalmak uralko­dói, fejedelmek és az Egyház főpapjai, szerzetesek és teológusok, akik közül sokan tanítójukként és anyjuk­ként tisztelték őt.

  Csodálatos nő volt. A XIV. század második felében megmutatta, mire képes egy emberi lény.

  Ismétlem - egy nő, alacsony sorú kelmefestő lánya, megmutatta, hogyan tud figyelni az egyetlen Pásztor és Tanító hangjára, s lelki táplálékot szerezni az Isteni Je­gyes asztalánál, akinek „bölcs szűzként" nagylelkűen egész életét szentelte.

  A kegyelem mesterműve volt, mely megújította és felemelte az emberi lényt a szentség tökélyére, mely egyúttal az emberség alapvető értékeinek teljes meg­valósulása is... Bárcsak a mai emberek is, különösen a keresztények újból felfedezhetnék azokat a csodákat, melyeket a „cella magányában" lehet csak megismerni és élvezni, valójában Krisztus szívében! Akkor az em­ber ismét rátalálna önmagára, s méltóságának okaira, minden értékének alapjára, örök hivatásának magasla­tára!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA föltámadás a valódi humanizmus felé mutat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28

  Miért beszélt Krisztus a bűnök bocsánatáról rögtön azután, hogy kiejtette a szavakat: „Vegyétek a Szentlel­ket"? Azt mondta: „Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben ma­rad" (Jn. 20:23). A bűnbocsánat feltételezi a bűntudatot és a bűnök megvallását. Mindkettőt jellemzi az erőfe­szítés, hogy igazságban és szeretetben éljünk. Az „igazság és szeretet hatalmának" tevékenységét jelenti, mely létrehozza az új embert és átalakítja a világot.

  Az ellentét az igazság meghamisításában és a szere­tet színlelésében rejlik. Ez az ellentmondás eltörli a de­markációs vonalat jó és rossz között, s humanizmusnak nevezi azt, ami valójában „bűn". Sajnos, túl könnyű lenne példákat hozni ezzel kapcsolatban. A terroriz­must jogosan ítélik ma el, mint az alapvető emberi jo­gok elleni támadást és e jogok megsértését. Az embe­rek megölését úgy ítélik el, mint ami világosan ellenté­tes magával az „haladás bizonyítékának" tekintik, az emancipáció, sőt az emberi méltóság védelmének!

  Ne csapjuk be önmagunkat! Valamennyiünknek fel kell figyelnünk, le kell lepleznünk és le is kell győz­nünk az ehhez hasonló ellentmondásokat. Ne feledjé­tek, hogy csak „az igazság tesz szabaddá benneteket" (Jn. 8:32). Csak az igazságnak van ereje ahhoz, hogy átalakítsa a világot a hiteles fejlődés és a valódi „hu­manizmus" irányában. És ne nevezzük az igazság, lel­kiismeret és méltóság követeléseit tisztán „politikai" döntéstől függő kérdéseknek. Ezek ugyanis magasabb-rendű igények, melyeket az ember nem utasíthat el.

  Barátaim! Krisztus ma is asztalunk mellé telepedik, s nektek is azt mondja: Vegyétek a Szentlelket! Mit je­lent ez? Egyrészt azt, hogy válsághelyzetben élünk. Másrészt azt, hogy Krisztus bízik bennetek.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."