38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szeretetláng Lelki Napló

  Szeretetláng Lelki Napló
  Naponta frissül

  A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődést, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak. A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk. A „Szeretetláng Lelki Napló” Kindelmann Károlyné szül. Szántó Erzsébet 1913–1985 (Erzsébet aszszony) 1961-1983-ig kapott magánkinyilatkoztatásait tartalmazza. Az alábbiakban e Napló teljes, kritikai kiadását közöljük.

  A füzetekben foglalt üzenetekre való hivatkozás módjaként az ún. „forrás hivatkozást” választottuk oly módon, hogy közöljük az eredeti kötet számát római számmal írva, illetve az oldalszámot arab számmal jelezve, amely oldalon a szövegrész az eredetiben szerepelt, például az első füzet 63. oldalára való utalás: (I/63.).

  Erzsébet asszony a Lelki Naplóját kézzel (kék töltőtollal és piros rostirónnal) írta le. Egyes fontos közléseket kifejezetten pirossal kellett beírnia, másokat alá kellett húznia, erre vonatkozóan kifejezett utasításokat kapott magánkinyilatkoztatásaiban.

  Jelen kritikai kiadásunknál az eredeti szövegben található aláhúzásokat dőlt betűvel szedtük, a piros színnel írt részeket pedig vastagon szedve érzékeltettük. Nyilvánvaló, hogy a leírtakat Erzsébet asszony utólag átolvasta és igyekezett nyelvtanilag korrigálni, így például a hibásan kis kezdőbetűvel írt szavakat a kézírásos szövegben jól látható módon nagy kezdőbetűre javította. Sőt maga is utal rá, hogy a szöveget átolvasta és javította, miként a III. füzet végén megjegyzi: „Hűségesen, pontosan írtam a közléseket. A javításokat magam eszközöltem.”

  A Naplóban találhatunk a szövegbe szúrt, vagy a lap szélére írt megjegyzéseket is, mint például: „Fontos!” (II/33.). Ezek nagy része Erzsébet asszony saját kezű bejegyzése, aki a naplóírás közben néha utólag megjegyzéseket fűzött egyes szakaszokhoz. Ezeket a bejegyzéseket, ha érdemleges információkat hordoznak, például: „Ez fontos!” (I/115.), akkor dőlt betűvel, jobbra zárva, még mondat közben is meghagytuk.

   

  A Naplóban tapasztalható nyelvezetbeli nehézségek Erzsébet asszony alacsony iskolai végzettségéből fakadtak, mely akadályozta őt abban, hogy írásbeli stílusa gördülékeny és nyelvileg korrekt legyen.

  A füzetek írásában esetenként visszamenőlegességet tételezhetünk fel. Erzsébet asszony hozzáállása a kapott üzenetekkel kapcsolatosan az volt, hogy adott esetben egy-egy tanítás még folytatódhat, nemegyszer éppen az Úrtól kapott a szöveg későbbi folytatására ígéretet. A kihagyások és a dátum-eltolódások jelentős részben ezzel magyarázhatók. Mivel azonban sok bejegyzésnél csak hónapot, napot jelölt, feltételezhető, hogy olykor maga is „eltévedt” az évszámokat illetően. Példa erre, hogy míg az eredeti szövegben a II/16. oldalon tévesen „1963. október 15.”dátumozású bejegyzés szerepel, a II/17. oldalon viszont újra visszatér az 1962-es dátumhoz („1962. október 19.”). Kritikai kiadásunkban az ilyen nyilvánvaló elírásokat korrigáltuk, azonban az utólag bejegyzett (és nem csupán elírt dátumozású) üzeneteket, melyek nem illeszkednek bele a többi üzenet kronológiai sorrendjébe, nem helyeztük át az időrendnek megfelelően, mert mindenben a szöveg eredeti struktúráját kívántuk követni.

  Erzsébet asszony az üzeneteket tartalom szerint is csoportosította, így előfordulhat, hogy nem tévedés miatt kerültek olyan üzenetek is egymás mellé, melyeknek az időrendi sorrend miatt nem kellett volna egymás mellé kerülniük. Ugyanakkor az is kitűnik a Naplóból, hogy a dátum nem feltétlenül azt a napot jelöli, amelyen az üzenetet kapta, hanem azt is jelölheti, amikor azt a látnok leírta, vagy azt

  a Napló szövegébe illesztette.

  Redakciónk során az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

  A /…/ zárójel az eredeti szövegben lévő zárójelet jelöli

  A (…) zárójel a 2003-ban és 2009-ben készült nyelvhelyességi

  korrekció során beillesztett szövegértést segítő kiegészítő szövegelemeket jelzi, általában néhány szót, mely nem változtatja meg a tartalmat, csak segíti a gördülékeny fogalmazást. Például: „Látod, ezért is le kell mondanod (magadról) egészen.” (I/103.)

  A […] zárójel a „Dr. Kovács Zoltán, A »SZERETETLÁNG LELKI NAPLÓ« TEOLÓGIAI VIZSGÁLATA, Budapest, 2009.” dokumentum által javasolt szövegkihagyásokat jelöli, illetve azokat a szövegkihagyásokat, melyeket maga Erzsébet asszony kért a Lelki Naplóba írt utasítással (például: „Kifelé nem kell erről beszélni” II/39.).

  A (–) jelzés a Napló dátumozásában található hiányosságokat jelöli, ahol az eredeti szöveg nem tartalmaz egy adott bejegyzésre vonatkozólag hónap vagy nap megjelölést. Például: 1962. május (–), vagy: 1963 (–).

  A Naplóban szereplő neveket a diszkréció okán rövidítésekkel helyettesítettük.

  A szöveget néhol lábjegyzetekkel láttuk el. A beillesztett jegyzetek mindegyike tőlünk származik, nem része a Naplónak, ezért a (Szerk.) megjegyzéssel láttuk el őket. Ezek egy része teológiai magyarázatokat, pontosításokat tartalmaz, illetve utalásokat a dr. Kovács Zoltán mariológus által írt teológiai értékelésre, ahol az adott kérdés helyes teológiai megvilágításba kerül. A lábjegyzetek másik része technikai jellegű utalásokat tartalmaz a szövegre vonatkozóan.

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 9.II/13

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Ma, amikor az édes Üdvözítőnél voltam, Ő átárasztotta rám Szívének örömét: „De jó, hogy jöttél! Úgy vártalak! Mondtam már máskor is, merülj el Bennem, mint vízcsepp a borban! Én vagyok a bor, te a víz. Ha Velem így egyesülsz, te szinte megsemmisülsz, csak Én uralkodom benned.Az Én Testem és Vérem erőt, életet ad nektek. Mily boldogságom lesz, ha éltető erőmet mind többen igénybe veszitek! Gyűjts Velem!” Én szomorúan panaszkodtam az Úr Jézusnak, hogy a gonosz már megint kikezdi családunk békéjét. „Adj békét nekünk!” És kértem az Ő bőséges kegyelmét, hogy gyermekeim is mindig a kegyelem állapotában legyenek. Ő kedves, vigasztaló hangját engedte hallanom: „Amelyik gyermeked halálát az égből fogod szemlélni, annak ágya mellett ott leszel. A te olajcsepped az ő üres mécsesükbe hull, és a Szent Szűz Szeretetlángjától kigyullad. Ez a nagy kegyelmi kiáradás megmenti lelküket a kárhozattól. Ők akkor érezni fogják a te simogató, anyai kezedet, és te érezni fogod, hogy a sok szenvedés, melyet az ő megbántásaik miatt elszenvedtél, mily nagy értékkel bír. Ott ők is látni fogják, hogy te mennyi áldozatot hoztál értük, és érezni fogják a te segítő kezedet haláluk kínos pillanatában. Látni fogják a te érdemszerző életedet, melyet most, itt a földön nem sokba vesznek.” Egy másik alkalommal kegyetlenül kísértett a sátán. Alig tudtam gondolataimat Isten mellett tartani. Állandóan zavarta lelki tisztánlátásomat. Így okoskodott: „Ne erőlködj már annyit, úgysem érsz el semmi célt! Láthatod, nincs pártfogód. Csak önfejűségednek köszönheted értelmetlen erőlködésedet.” Én a szörnyű zaklatások közben a Szentlelket kértem: „Értelem Lelke, Erősség Lelke, Bölcsesség Lelke, szállj le rám, végy birtokodba!” A gonosz ordított lelkem mélyén: „Nincs semmi, csak a te szabad akaratod, és abban van az erősség,a bölcsesség,az értelem. Miért nem élsz emberséges jogaiddal? Nem vagy te rossz, csak rettentően önfejű, és ezért kötöd magad esztelen elhatározásodhoz. Légy erős, és akarj megszabadulni ettől a fárasztó hiúságtól! Lásd be, úgysem éred el célod, csak szégyenbe fullad szüntelenül! Ha értelmes lénynek éreznéd magad, már rég felhagytál volna vele. A sok kudarc után térj észre! Élj csendes, nyugalmas életet! Mit sanyargatod magad? Úgysincs jutalom erre. Keress inkább nyugalmat küszködő lelkednek!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 5. – első péntekII/12

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  „Leánykám! Szívem örömmel vár ma minden lelket. Különös kegyelmeimet árasztom reátok, csak éljetek az alkalommal, mely által oly nagy gazdagságot osztok ki számotokra. Kislányom, légy te Anyaszentegyházam ablaka, melyet az Én isteni kegyelmeim tisztán ragyogóvá és fényessé tesznek. Hogy ez így legyen, azért neked állandóan munkálkodnod kell, hogy az isteni Nap mindig beragyoghasson rajta, különösen azokra, akik Anyaszentegyházamban a te lelkedhez közel vannak. A te ablakod fényessége az Én ragyogásom által adja tovább a fényt. Érezzék azt közeledben, hogy az Isten napja ragyog rájuk rajtad keresztül. Ez is az Én megváltó munkám hatását fokozza a lelkekben.” Ezeket a szentáldozás után mondta. Még ugyanakkor, a szentáldozás után a Szűzanya is szeretetteljes, anyai jósággal kezdett beszélni hozzám: „Kislányom, magamhoz forrasztalak. Szívem Szeretetlángja, melyet rád bíztam, legelőször reád veti kegyelmeim bőséges sugarát, és ez az égben is folytatódni fog. Olajcseppjeidet, melyeket oly sok szorgalommal gyűjtögetsz, megáldom anyai kezemmel, és ha megérkezel, anyai szeretettel várlak. Ó, kármelita kislányom! A szenvedések által kisajtolt olajcseppjeid a földön maradt, üres, pislogó mécsesekbe fognak visszahullani, és az én Szeretetlángomtól meg fognak gyulladni. Neked tehát mellettem lesz a helyed, hogy így együtt mentsük a lelkeket a világ végezetéig.”

  1962. október 6.
  A szentáldozásnál újra lelkiatyám hiánya nehezedett a lelkemre. Az Úr Jézus szeretettel szólt hozzám: „Légy türelmes, és legyen világos előtted szenvedésed értéke. Megmondom, miért tartom távol tőled lelki vezetődet. Ajánld fel ezt a szenvedést is arra a célra, hogy sok és igazi lelki vezető legyen. Neked is tapasztalni engedem, hogy milyen fájó érzés ez sokaknak. Kérj sok kegyelmet, hogy sok és szent életű gyóntató legyen! De sok lélek kerülne közelembe ezáltal, ha a lelki vezetők több megértéssel és türelmes áldozatvállalással vezetnék a lelkeket! Ez is missziós munkád legyen. Hozz érte te is sok áldozatot. A mi kezünk együtt gyűjtsön!” /És hangja kedvesen kérő volt./

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/11

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  Kis napraforgóm! Sok-sok panaszomat, tudom, meghallgatod. Szíved melegénél Én is felmelegszem. Olyan egyedül vagyok! Maradj sokáig Nálam, dobbanjon szívünk együtt! Legyen ez a fenséges érzés jutalmad hűségedért. Bensőnk együtt érezzen! Mily boldogság ez Nekem! Merülj el Bennem, kegyelmeim tengerében! Megadom a kegyelmet, hisz te kérted, hogy engedjelek elmerülni. Kis kármelita leányom, csak kérj! Én boldogan ontom kincseimet, melyet beválthatsz majd halálod óráján. Amennyi volt a szenvedésed, annyi lesz a jutalmad, úgy gondolod? Dehogyis! Azt földi szóval nem lehet kifejezni, amit számotokra tartogatok. Várom a pillanatot, hogy megérkezz. Én bőséges ajándékkal várlak. Szívem megdobban jöttödre. És a sok szenvedő lélek, akiket kisegítettél áldozataid által, ők is örömtől repesve fognak üdvözölni. Mint jó barátaid várják a veled való találkozást. Éld bele magad ebbe a határtalan örömbe, és ne legyen számodra semmi sem fárasztó, amit az Én megváltó munkámért tenned kell. A szemünk egymásba nézzen! Vértől könnyes szemeimben meglátod Szívem sóvárgását a lelkek után. Gyűjts Velem, leánykám! Én oltottam szívedbe a vágyat a lelkek után. És még állandóan fokozom is, csak ragadj meg minden lehetőséget te is!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/10

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Másnap reggel a templomban panaszkodni kezdett: „Légy oly szíves, hallgass meg. Szívem fájdalma oly nagy a sok Nekem szentelt lélek miatt! Pedig hogy járok utánuk, léptennyomon követem őket kegyelmeimmel! Ők mégsem vesznek észre, és meg sem kérdezik, hová megyek. Látom őket, amint unottan, fásult tétlenséggel csak a maguk kényelmét keresve és Engem mellőzve élnek. Bele-belekapaszkodnak minden olyan lehetőségbe, mely mellett gyáván meghúzódhatnak, és önmagukat áltatva úgy járnak, mintha nem is az Én munkásaim volnának. Ó, ti szerencsétlenek! Hogy fogtok számot adni elfecsérelt időtökről? Ne erőszakoljátok ki szentséges kezeim átokra emelését! Én magam vagyok a szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat, az üdvösség, az örök élet. És ez nem kell nektek? Keresztre feszített, vértől ázott Szent Testem hiába emelkedik a magasba? Ti vakok és szívtelenek, nem látjátok, hogy mit tettem értetek? Nem indul meg szívetek? Nem akartok Velem járni,Velem gyűjteni? Szívetek nem dobban Velem? Bensőtök nem érez Velem? Hiába nyitottam meg Szívemet? A kegyelmek bőségét otthagyjátok? Nem kellenek érzéseim, melyek csak értetek és veletek éreznek? Ez sem kell? Szívem dobbanását, mely szelíd és jóságos, nem akarjátok hallani? Azt akarjátok, hogy majd dörgő hangon kiáltson felétek: Mit álltok itt tétlenül? Ne finnyáskodjatok, ne válogassatok! Ahová állítottalak, ott álljátok meg helyeteket szilárdan, önfeláldozóan! Én mindent kitaláltam, hogy értetek szenvedhessek, és ti, kényelmesek, semmi készséget sem mutattok, csak mentegetőzés az egész életetek.Vegyétek már fel azt a keresztet, melyet Én is magamhoz öleltem, és feszítsétek fel már magatokat, miként Én, mert nem lesz örök életetek!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/9

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Egy alkalommal szentséges litánián voltam. Az Úr Jézus meglepett szavaival: „Ma nagyon szétszórt vagy, alig fordítottad Felém lelkedet. Miért mellőzöl, mikor Én úgy lesem szavaidat és lelked minden rezdülését?” „Bocsáss meg, imádott Jézusom.” És míg így, bűnbánó lélekkel elmerültem Benne, elkezdődött a litánia. Amint felnéztem a szentségtartóra, melyben Ő hófehéren pihent, mélységes hódolattal pillantottam fel Rá. Ebben a pillanatban a szentségtartó megmozdult és kissé felém fordult. Szívembe határtalan szeretete ömlött át. Én lehunyt szemmel, mélységes alázattal, nyomorúságom tudatában felajánlottam magam és átadtam minden gyarlóságomat, mert mást nem tudtam nyújtani Neki. Ő megindultan így szólt hozzám: „Látod, az isteni Nap feléd fordult, mert te nem fordultál Feléje, elszórtad szavaidat haszontalanságra. Ezért most Én feléd fordulva behozom a lemaradást, melyet te elmulasztottál. Most csak tereld gondolataidat Felém! Gyűjtsünk együtt! Minden csepp olajra szükség van. Olajos magvaid csak az isteni Nap sugarában tudnak megérni és bő termést hozni. Szolgálj Nekem jobban! Ne feledd el, hajszál sem férhet közénk! Tudod, sok a tennivaló és kevés a munkás. Maradj meg állandóan megváltó munkámban minden erőddel. Azért, mert későn álltál munkába, jutalmad nem lesz kevesebb, mint a korán jövőké. De természetesen megkívánom szorgalmadat és hűségedet, mely sírig tartó legyen! Mert csak így tudsz majd fentről te is segíteni. A mi kezünk ott is együtt gyűjt.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/8

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  Ebéd után az ebédlő csendjében maradtam, gondolataimban tépelődtem. Az Úr Jézus meglepett jóságos, vigasztaló és erősítő szavaival: „Legyen fényesség lelkedben! Légy alázatos, és fogadd el teljes elméddel az Én akaratom teljesítését.Tudd meg, ha Én valamit szólok, és ez ellenkezést vált ki lelkedből, arról már megismerheted, hogy ez az Én akaratom!” Az Úr Jézus már két napja arról beszél, hogy a Szent Szűz Szeretetlángjának elindulását újra meg kell kísérelnem, mégpedig ott, ahol már egyszer elutasítást kaptam. Szívem ezekre a szavakra megremegett. Minden porcikámba mint éles fájdalom, úgy hatolt bele az elmúlt sikertelenség és a merev elutasítás, a velem történt megaláztatás. És közben ismét arra gondoltam, vajon ez az Úr Jézus hangja-e lelkemben? Ahogy így vonakodtam, Ő ismét szavait hallatta lelkem mélyén: „Meg kell aláznod magad, bárhogy és bármilyen formában történjék is.” 1962. október 4. Ezen a napon ismét a Szent Szűz szólt: „Emlékezz, azt mondtam, el kell indulni Betlehem sötét, sáros, lármás, fárasztó útján szállást keresni Szeretetlángomnak. Kármelita kislányom, velem jössz és Szent Józseffel. Szívem Szeretetlángja szállást keres. Vedd az én anyai Szívem egész aggodalmát és a szeretetet, mellyel én is megalázva, a sötét bizonytalanságban Szent Józseffel szállást kerestem. Most neked is ezen az úton kell elindulnod, csendben, zokszó és panasz nélkül, megalázottan, félreértetten, kimerülten. Tudom, nehéz ez, de veled van Megváltód! Nekem is ez adott erőt. Szent József kísér, csak kérd Őt! Ő jóságos, csak kérd hathatós pártfogását!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 1.II/7

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  Ma az Úr Jézus így szólt ismét: „Ugye, szenvedsz? Csak szenvedj Értem! Ez az Én ajándékom, ilyet csak Tőlem kaphatsz. Tiszta szeretetből viseld Értem, akár lelki, akár testi szenvedés az. Tudod, mit mondtam: fel kell érnünk a Kálváriára. De a mi lábunk együtt járjon! És ha úgy érzed,hogy egyedül vagy,ezt csak azért teszem,hogy érdemeid legyenek,melyeket a te hibáidért és a Nekem szentelt lelkekért ajánlj fel. Ne légy türelmetlen lelki vezetőd miatt. Most Én irányítalak.Te csak figyelj Rám. Ha a kételyek sötétségében tartalak, Én akkor is veled vagyok. Ne felejtsd el, amikor a hajón aludtam, a tanítványokat is megfeddtem kishitűségükért. Csak egy szavamba kerül,s csöndesség és fényesség lesz lelkedben, melyet esetenként más által is küldök számodra. Akitől jön, fogadd el, ha még oly gyarló is az,aki által szólok hozzád. Mondom újra:teszem ezt azért, hogy alázatosságod növekedjen benned. Ne aggódj lelkiatyád miatt, csak bízz és remélj Bennem, hagyatkozz Rám! Ez a legfontosabb. Kis napraforgóm, csak fordulj Felém! Én, az isteni Nap érlellek téged a szenvedések és fájdalmak által. Ne riadj meg a szenvedéstől, mely gyakran átvonul lelkeden. Azért teszem ezt, hogy hozzászoktassalak, mert ezek által a szenvedések által együtt járunk és együtt gyűjtünk. Ne idegenkedj!”

  1962. október 2.
  „Kis kármelitám! Az állandó hűség, melyet Irántam és megváltó munkám iránt tanúsítasz állandó áldozataiddal, a vértanúság útjára léptetett. Ne félj! A mi lábunk együtt jár, és bárhogy fáj is, csak menjünk együtt. Ó, leánykám, azért árasztom rád a kegyelmek bőségét, mert Szívem túlárad a szeretettől, valósággal pazarolok. Minden erőfeszítésedet ezerszeres kegyelemmel halmozom el. Bárcsak sok ilyen lélek szeretne Engem! Mily örömöm lenne, ha sok ilyen léleknek oszthatnám kegyelmeim bőségét!” „Imádott Jézusom, fogadd el egyetlen fohászom, melyet szívem teljes vágyával küldök Hozzád: Szeretlek nagyon, nagyon!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 18.II/5

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  „Leányom, ugye, sok a szenvedés, melyet a közeli napokban reád küldtem? Arra kérlek, ne sokalld meg ezeket a nagy fájdalmakat.Viseld el ne csak a magad,hanem az egész ország családjaiért.Tudod, a sátán feldühödött erővel dúlja fel a családokat. Szenvedjünk együtt! Én veled egyesülve szenvedek, te pedig Velem! Nagyon szeretlek, nem hagylak szenvedés nélkül! Ölelj te is magadhoz! Csak Engem szeress! Szolgálj hűséggel, és ne csodálkozz azon, hogy az Én szeretetemet mindig a szenvedésekben juttatom érvényre. Leánykám, Szívem túláradó szeretete az, mely által a szenvedésekre méltatlak. Csak így menthetsz meg sok lelket! Te családanya vagy, és sokféle módját ismered a családok szétszórtságának. Erre a célra vesd be magad a szenvedések kohójába. Ó, a családok szétszórtsága de sok bűnt halmoz fel Ellenem! Engesztelj és szenvedj értük! Ne mulaszd el a legkisebb alkalmat sem. A mi elménk gondolata egy legyen. Lásd tisztán szenvedéseid értékét. Gondold el, mily kevés az, aki Velem gyűjt.Tudod miért? Mert nincsenek szenvedést vállaló,áldozatos lelkek,főleg olyanok,akik kitartóak.E nélkül pedig nem tudják magukat érdemessé tenni kegyelmeim szüntelen kiáradására.” Míg Ő így beszélgetett, éppen elővettem szerény ebédemet. Csütörtökön és pénteken az Úr kérésére kenyéren és vízen böjtölök, és felajánlom a tizenkét papi személyért és az Úr engesztelésére. És az Úr Jézus lélekben mellém ült, és tovább kezdett beszélgetni hozzám: „Ó, de nagyon jólesik ez Nekem! Úgyis olyan ritkán van részem ilyen bensőséges lakomában. Kevés az áldozatos lélek, aki hűséggel szem előtt tartja óhajtásaimat.” És közben, míg kenyerünket falatoztuk, eltöltötte lelkemet az Ő bensőséges együttérzésével, és lelkembe lehelte kegyelemmel teljes szavait: „A mi bensőnk együtt érezzen, mert akkor kezünk is együtt gyűjt.” És még így tovább eszegettük kenyerünket egymás gondolataiban elmerülve, Ő így szólt: „Mit nem adnék meg neked? Kérj csak,kérj! Szerény ebédedet busásan pótolom kegyelmeimmel.Szívem szeretetének átáramlását azoknak nyújtom, akik meglátják segélykérő kezeimet.” /Így áradozott felém./ „Most megtöltöm szívedet Istenségem fenséges érzetével, csak gyűjtsünk minél többet!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet II/3

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29

  „Leányom, én most nagyon megáldalak téged.” És miközben felemelte áldó kezét, én hirtelen térdre ereszkedtem, és mielőtt eltette volna kezét, én egy hirtelen mozdulattal, nagy tisztelettel ajkamhoz érintettem, talán utoljára. Arra gondoltam, ha meg is gyógyul, nem biztos, hogy én még látom őt. Ebben a pillanatban a nővér az ágyhoz lépett: „Tessék befejezni a látogatást.” Kiindultam az utcára. Utamat az Örökimádás templom felé vettem. Lelkemre nagy sötétség telepedett. Az alatt az idő alatt, míg az Úr házába értem, a sátán arcomba vágta ismét gyalázkodó szavait, kajánul kárörvendett. Én leborultam az Oltáriszentség előtt: „Imádott Jézusom, én most panaszkodni jöttem Hozzád. Te mindent tudsz, de én mégis elmondom Neked. Tudod, mit mondott az atya? Ha a Szent Szûz vele közölte volna óhaját, az más, de így nem tehet semmit. Imádott Jézusom, ugye, mindig könyörgök Hozzátok, én ilyen nyomorult vagyok, és mégis rám bíztátok ezt a világraszóló nagy ügyet? Ó, én tehetetlen, gyámoltalan, szívesen átadnám egy erre méltó, tiszta léleknek! Uram, én nem vagyok erre méltó.” Így rimánkodtam az Úr Jézusnak, s közben a sátán minden erejével hatalmába akarta keríteni lelkemet. Én megkíséreltem, hogy minden erőmmel távol tartsam magamtól, de ami most történt, arra nem voltam elkészülve. M. atya szent életû, mégsem áll szóba velem. Az ördög látva ezt, sátáni erejével le akart téríteni az értelem útjáról: „Na végre, csakhogy győztem! Ugye, megmondtam, hogy rajtad kívül senki ilyen ostoba nem lesz, hogy elfogadja embertelen, istentelen gondolataid továbbadását?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet II/2

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28

  Ő csak a dolgok említése után ismert rám. Megemlítettem neki a Szent Szűz Szeretetlángját, melyről ő már előzőleg tudott több mindent, és kértem, ha lehetne, olvassa el. „Én, leányom, még a breviáriumot sem tudom elvégezni, és a hozzám küldött leveleket sem tudom elolvasni.” Néhány pillanatnyi csend után félig nyitott szemeivel, ahogy rám nézett, Isten kegyelméből megéreztem, hogy az ő szemének ragyogása a fényt már nem e világból veszi. Nincs annak már a fizikai léthez semmi köze, csak Isten szemlélete érződik ki belőle. Ő halk hangon megszólalt: „Leányom, én áldozat vagyok, átadtam magam teljesen az Úr Jézusnak és a Szűzanyának. Nincs már akaratom, csináljanak velem azt, ami nekik jólesik.” Én erre megmondtam neki, amit a Szűzanya nekem még akkor mondott, mikor az orvosok róla már lemondtak. A Szűzanya szavait idézem: „Leánykám, meg fog gyógyulni nemsokára, de nem sokáig.” Én nyugodt voltam, mert teljesen bíztam a Szűzanya szavaiban. A mellém rendelt nővér többször hallott hírt róla, hogy milyen rosszul van. Én megmondtam neki, amit a Szent Szűz mondott. Megkérdeztem M. atyát, mit tegyek a Szent Szűz Szeretetlángjával? „Én, leányom, nem tehetek semmit. Ha a Szűzanya rám bízta volna, az más, de így nem tehetek semmit.” Csak legyek bizalommal, a Szűzanya mindent elintéz. Ő az ő részéről megtesz mindent, imádkozik és szenvedéseit is fölajánlja. /Az atya szavait pontosan úgy írtam le, ahogy ő mondta./ Én roskadozni kezdtem a sok lelki szenvedéstől, mely már hónapok óta emészti lelkemet. Így szóltam az atyához: „Én is élő halottként viselem a sok szenvedést.” E pillanatban nyílt az ajtó, jött a nővér. Az atya is engedelmességet gyakorolt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."