38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi e-vangelium evangelium365

  Napi e-vangelium evangelium365
  Naponta frissül

  Az www.evangelium365.hu az az evangéliumi rész olvasható, amely a katolikus egyház liturgikus rendje szerint a szentmiséken aznap elhangzik, valamint a hozzá kapcsolódó elmélkedés, illetve magyarázat, továbbá egy napi ima. 

  @vangelium365, Horváth István Sándor

  Evangélium, elmélkedés imádságvasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Evangélium

  Jn 15,9-17

  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!

  Elmélkedés

  Növekedni a szeretetben
  A mai vasárnap evangéliuma az isteni szeretet titkába enged bepillantást. Jézus azzal a szeretettel fordul felénk, amellyel őt szereti a mennyei Atya. Két dolgot kér: egyrészt viszonozzuk szeretetét, azaz szeressük Istent, másrészt emberi kapcsolatainkban ennek a szeretetnek a megélésére, továbbsugárzására törekedjünk. Mi lehetne nagyobb Krisztus szereteténél, aki az életét áldozta fel értünk? Az ő szereteténél nagyobbat nem kaphatunk egyetlen embertől sem, ezért semmit sem helyezhetünk elébe. Nem szerethetünk senki mást jobban, mint aki bennünket a legjobban szeret! Mert válaszolhatunk-e másként Krisztus önfeláldozó és mértéket nem ismerő szeretetére, mint azzal, hogy ő az első az életünkben és őt szeretjük a legjobban? Hiába is keresnénk, nem találunk olyan személyt, aki Jézusnál jobban szeret bennünket!
  Sokak számára furcsának tűnik, hogy Jézus parancsba adja a szeretet gyakorlását, amely parancs egyaránt szól egykori tanítványainak és nekünk is, az ő követőinek. De hogyan lehet megparancsolni bárkinek is azt, hogy szeresse a másik embert? Hogyan kell ezt értenünk? Fontos, hogy ebben az esetben nem egy kívülről jövő, tőlünk, emberi létünktől és személyiségünktől idegen parancsról van szó, hanem jóval többről, egy szívünkbe írt törvényről, parancsról, mert Isten, aki maga a szeretet, a saját hasonlatosságára teremtette meg az embert, s ezért a szeretet törvénye és képessége mindannyiunkban benne él. Aki már legalább egyszer megtapasztalta életében Isten szeretetét, az belső ösztönzést, belülről, a szíve, lelke mélyéről fakadó késztetést érzett arra, hogy a szeretetet tovább kell adnia. Mintha a lelkünk mélyéről parancsolná valami nekünk, hogy osszuk meg a szeretetet, adjuk tovább Isten szeretetét.
  Az igazi szeretet soha nem merül ki szavakban, hanem konkrét tettekben nyilvánul meg. Ez vonatkozik az Atya szeretetére az emberiség iránt, Krisztus szeretetére irántunk, és ennek kell vonatkoznia a mi szeretetünkre is mind Isten, mind embertársaink felé. Lássuk be: napjainkban nem elég az, hogy elutasítjuk a bosszúállást, a gyűlöletet és az erőszakot, hanem tanúságot kell tennünk Isten jelenlétéről, a szeretet jelenlétéről a világban. A keresztény ember elmondhatja, hogy hitt Isten szeretetének. Megérezte és megtapasztalta Isten szeretetét. És megkísérli minden nap viszonozni ezt a szeretetet azzal, hogy továbbadja, amikor minden emberben Krisztust szereti.
  Ugyanakkor a szeretet mindig titok marad számunkra, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. Azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely megérteti a másik emberrel, hogy szeretjük őt, mert ez a tett az önzetlen szeretetünknek a jele.
  Isten szeretetének megtapasztalása örömöt ébreszt a szívünkben. Jézus arról beszél a mai evangéliumban, hogy az ő öröme teljessé válik mindazokban, akik az ő szeretetében élnek. Az öröm abból fakad, hogy érzem: Isten szeret engem, találkozni akar velem. Szintén örömöt érezhetek akkor, ha megtapasztalom, hogy a szeretet célba ér, megérinti a másik ember szívét. A találkozás nem csak érzelmet, a szeretet érzését ébreszti bennem, hanem megmozgatja értelmemet és akaratomat is. Értelmemmel ugyanis belátom, hogy az engem szerető Isten jót akar nekem, sőt a legfőbb jót, az üdvösséget, az örökké tartó együttlétet ővele. Akaratom pedig elfogadja ezt az isteni akaratot. Az érzelmi meghajlás, az értelmi párbeszéd és akaratom meghajlása által növekszem a szeretetben, Isten szeretetében.
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! Te megígérted, hogy eljuthatunk az örök életre, ha parancsaid szerint élünk, és ehhez az ígérethez, mint szereteted jeléhez, hűséges maradsz. Egykor ezt mondtad tanítványaidnak és valamennyi követődnek: „Barátaimnak mondalak benneteket.” Barátsággal fordultál még a bűnösökhöz is. Te minket is barátságra hívsz. Barátként gondoltál ránk, amikor életedet adtad értünk. Te mindig barátként tekintesz ránk. Szükségünk is van barátságodra, szeretetedre. Barátságod segítsen minket abban, hogy emberi kapcsolatainkban is sikerüljön megvalósítanunk az igaz barátságot! Urunk köszönjük barátságodat és szeretetedet!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210509.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságszombat

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Evangélium

  Jn 15,18-21

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”

  Elmélkedés

  Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus arra is igyekezett felkészíteni apostolait, hogy nem fognak mindenkitől szeretetet kapni. Ez a figyelmeztetése azonban nem csak nekik, hanem azoknak is szól, akik a későbbi időkben követésére vállalkoznak. Krisztus tanítványainak minden korban fel kell arra készülniük, hogy életvitelük nem mindenben felel meg a társadalmi elvárásoknak és szokásoknak. Egy olyan világban, amelyben az egyének vagy csoportok önző érdekei határozzák meg az emberi kapcsolatokat és tevékenységeket, a keresztényeknek arra kell törekedniük, hogy a keresztre feszített Megváltó szeretetét sugározzák mindenki felé. A keresztényeknek életükkel, szolgálatukkal kell bizonyítani azt, hogy az önzés és az anyagi javak halmozása nem visz sehová, hanem áldozatok árán lehet csak építeni, fejleszteni egy közösséget, egy társadalmat. Mindez természetesen nem csak a krisztusi értékrend felvállalását és határozott képviseletét jelenti, hanem küzdelmet is azokkal, akik nem a szeretet törvényét tartják életük legfőbb mozgatórugójának.
  Krisztus arra hív minket, keresztényeket, hogy őt képviseljük a világban, s ehhez a tanúságtételhez meg is adja számunkra a szükséges lelki erőt. Az ellenségeskedést tehát viseljük türelemmel, bízva abban, hogy a szeretet képes minden rosszat legyőzni.
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk! Te türelmesen és alázatosan viselted az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait is. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád! Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210508.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádság

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  Evangélium

  Jn 15,12-17

  Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”

  Elmélkedés

  Jézus szeretet-parancsa túlmutat az ószövetségi törvényen. Az ószövetség idején az alapelv a következő volt: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Lev 19,18). Jézus új parancsa így hangzik: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!”
  Jézusnak nincs titka sem tanítványai, sem a későbbi időkben őt követők előtt. Mindent elmondott, mindent kinyilatkoztatott nekünk, amit az Atya rábízott. Tulajdonképpen ez minden közösség eszménye: senkinek nincs titkolni valója a másik előtt, senki nem kutakodik olyan dolgok iránt, amelyek nem rá tartoznak, mindenki megbízik a közösség többi tagjában. Ha a krisztusi közösségben a bizalom légköre uralkodik, akkor nem félünk megosztani egymással életünk tapasztalatait és támogatni tudjuk a másikat élete egy nehéz időszakában. A teljes bizalom légkörében senkinek nem kell letagadnia, elrejtenie gyengeségeit, hiszen tudja, hogy a közösség tagjai nem fogják lenézni emiatt, hanem segítségére lesznek hibái kijavításában. Az egyházi közösség bizalomteljes légkörében nincs helye sem az irigykedésnek, sem a versengésnek, hanem mindenki arra fog törekedni, hogy lelkileg gazdagítsa a másikat. Kétségtelen, hogy a mi Urunk szeretetét nem tudjuk felülmúlni, de érdemes komolyan vennünk szavait, kérését, parancsát. Törekedjünk a tökéletes szeretetre!
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus, te a Szentlélek által minden korban kiárasztod szeretetedet az emberekre. Taníts engem a szeretet gyakorlására. Soha nem felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a szeretetben. Atyád és az emberek iránti szeretetből áldoztad fel magadat, megmutatván számunkra, hogy a szeretet nem szavakat kíván, hanem odaadást és hűséget. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni, ahogyan te szeretsz engem! Küldd el a Szentlelket, hogy megtanítson az önzetlen és önfeláldozó szeretetre! Segíts minket, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210507.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádság

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Evangélium

  Jn 15,9-11

  Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.”

  Elmélkedés

  Az Egyház tagjai Krisztushoz kapcsolódnak, belőle táplálkoznak, általa élnek. Ezt a kapcsolatot szemléltette a tegnapi evangéliumban a szőlőtő és a szőlővesszők példázata, és ennek a kapcsolatnak a lényegét világítja meg Jézus a mai evangélium szerint.
  A mi Urunk azt kéri tőlünk, hogy maradjunk meg az ő szeretetében, mint a tökéletes öröm forrásában. Jézus mindig az Atya szeretetében marad, engedelmeskedve neki, azaz teljesítve mindazt, amit az Atya kíván tőle. Mi akkor élünk Jézus szeretetében, ha az ő parancsai szerint élünk. Jézusnak az Atyához való kapcsolatát a szeretet határozza meg, és ebbe a szeretetközösségbe hív meg minket Isten.
  Ha meghozzuk a döntést, hogy Jézussal akarunk élni és megtesszük felé az első lépéseket, akkor ő a segítségünkre siet. Kezdetben nem várja tőlünk, hogy azonnal bőséges termést hozzunk, hanem megelégszik azzal a kevéssel, amit a magunk emberi erejéből tudunk neki adni. De szüntelenül vigyáznunk kell arra, hogy hozzá kapcsolódjunk és belőle merítsünk erőt, nehogy elszáradjunk vagy terméketlenné váljunk. Ha látja bennünk az életképességet, a lelki erősség csíráját, akkor ő már tudja, hogyan kell alakítania életünket, hogy bő termést hozzunk. Célunk az, hogy megmaradjunk a Krisztussal való élő és éltető egységben, s a jócselekedetek gyümölcsét teremjük.
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Életem Ura, Jézus Krisztus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül induljak és kövesselek téged! Tudom, hogy mennyire nehéz lesz az út számomra, de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az élet felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi. Nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te légy vezetőm az örök élet felé! Te légy társam az Atyához vezető úton! Te légy erősítőm, ha fáradok! Te légy bátorítóm, ha csüggedek! Te légy örömöm, amikor megérkezem! Segíts, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210506.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságszerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Evangélium

  Jn 15,1-8

  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

  Elmélkedés

  A szőlőtőről és a szőlővesszőkről mondott jézusi példabeszéd megértéséhez nem szükségesek komoly biológiai ismeretek, elegendő ennyit tudnunk, hogy a szőlővesszők a szőlőtőről fakadnak, nőnek, és ha egy vesszőt levágnak a tőről, az nem fog tovább élni, nem képes gyümölcsöt érlelni.
  Az ószövetségben a szőlőskert Isten népét jelképezi (vö. Iz 5,1-2). Az emberek olyanok, mint egy szőlő, a választott nép pedig mint egy nagy szőlőskert, amelyet Isten nagy gondossággal ültetett Palesztina dombjain (vö. Zsolt 80,9-12). De a szőlőskert fejlődése nem úgy történt, miként azt Isten elvárta és elgondolta. Nem termett ízletes gyümölcsöt, hanem csak savanyú szőlőt és ehetetlen vadszőlőt, azaz a választott nép nem engedelmeskedett, nem teljesítette Isten parancsait. Ezért Isten úgy határozott, hogy új szőlőskertet telepít, új szőlőt ültet. Az új szőlőtő pedig Jézus Krisztus, az Isten Fia. Hozzá, az új szőlőtőhöz kapcsolódik vesszőként az újszövetség népe, a krisztusi közösség, az Egyház tagjai. Hozzá kapcsolódunk, belőle élünk, általa tudjuk a szeretet gyümölcseit teremni.
  A hasonlat szerint Isten a szőlőműves, aki időnként elvégzi a metszést, azaz eltávolít rólam minden feleslegeset és mindazt, aminek nem kell növekednie. Istennek ez a tevékenysége az én lelki fejlődésemet szolgálja.
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus, te úgy szerettél bennünket, hogy egykor életedet adtad értünk, s úgy szeretsz minket, hogy most is nekünk adod magad. A veled való élet biztosítja számunkra azt a szabadságot, amely megteremti a szeretet légkörét, hogy szabadon szerethessük Istent és embertársainkat. Te szabadon, kényszer és félelem nélkül adtad oda életedet, hogy megismerhessük a te végtelen, határtalan szeretetedet. Taníts minket arra, hogy szabadon és nagylelkűen ajánljuk fel életünket Isten és az emberek szolgálatára! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210505.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságkedd

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  Evangélium

  Jn 14,27-31a

  Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”

  Elmélkedés

  Szent János evangélista hosszan, részletesen leírja Jézusnak az utolsó vacsorán mondott tanítását, ami az ő búcsúbeszéde. Ezt a beszédet olvassuk részleteiben a következő napokon. A mai szövegünkben a békesség az alaptéma: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek” – mondja Jézus. A későbbiekben a béke, mint ajándék többször is megjelenik, a feltámadt Jézus köszönti így tanítványait: „Békesség nektek!” (vö. Jn 20,19, Jn 20,21, Jn 20,26).
  Jézus egyértelműen megkülönbözteti az általa adott és az Atyától származó békességet attól a békétől, amit a világ nyújt. Történelmi ismereteinkből tudjuk, hogy a Római Birodalomban erőszakkal, katonai erővel igyekeztek fenntartani a békét, a lázadó mozgalmakat a lehető leggyorsabban letörték. A katonai fellépés és megtorlás sokszor túlzó volt, hogy elvegyék a kedvet a további lázadásoktól. Jézus nem ilyen nyugalmat és nem ilyen békét ad az embereknek és a nemzeteknek. Az ő békéje nem a hatalomgyakorlók által az elnyomottakra kényszerített nyugalom. Az ő békéjének alapja az emberek közti egyenlőség és az igazságosság. A krisztusi béke az öröm forrása.
  Milyen légkör uralkodik a környezetemben? Hogyan járulhatok hozzá a béke építéséhez a családomban, a munkahelyemen és az egyházi közösségemben?
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad egykor: „Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!” Taníts minket arra, hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya is irgalmas hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának hirdetőivé, hogy minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas Isten szeretetét! Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy fölismerjük bűneinket, s azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte bűnbánatot és tiszta szívet!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210504.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádsághétfő

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  Evangélium

  Jn 14,6-14

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

  Elmélkedés

  A múlt pénteki evangéliumban olvastuk azt a részletet, amelyben Tamás apostol ezt kérdezi: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” (Jn 14,5). Erre válaszolja Jézus a következőt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam”, miként a mai részlet kezdődik. Mivel erről a kijelentésről már röviden elmélkedtünk, ezért most – Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepének evangéliuma kapcsán – inkább Fülöp apostol kérdését és az arra adott választ vegyük szemügyre.
  Fülöp ezt kéri Mesterétől: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Nem csak az ő vágya fogalmazódik meg ebben a kérésben, hanem sok-sok ember vágya. Jézus sokat beszélt apostolainak és tanítványainak az Atyáról, ezért nem csoda, ha látni szeretnék az Atyát. Mi is olvassuk nap mint nap az Úr tanítását, ezért bennünk is felébred a vágy, hogy lássuk az Atyát.
  Jézus pedig egészen egyszerű választ ad: aki őt látja, az az Atyát is látja. Ez a felelet nem csak Fülöpnek szól, hanem nekünk is. Sosem gondolhatjuk, hogy Isten elérhetetlenül távol van tőlünk. Nem gondolhatjuk azt, hogy emberként nem ismerhetjük meg a végtelen Istent. Mert Isten egészen közel jön hozzánk Jézus személyében, azaz emberré válásával, és ő az, aki kinyilatkoztatja magát nekünk az ő Fiában, Jézusban.
  Jézus válasza továbbá nem csak a benne hívőknek, hanem az Istent keresőknek is szól.
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! Elvinni a szeretetet, a te szeretetedet az emberekhez, ez az apostoli lelkületet őrző Egyház feladata minden korban és napjainkban is. Add, hogy közösségben, valódi szeretetközösségben legyünk veled és egymással. Így válhatunk a szeretet tanúivá, a közösség szolgálóivá. A testvéri szeretet tesz bennünket valódi közösséggé, a szeretet Egyházává, amely ily módon jel lehet a világban élők felé, akik talán még személyesen nem ismerik, de szívük mélyén vágyakoznak az isteni szeretetre. Az irántad való szeretet adjon nekünk bátorságot és erőt az evangélium hirdetésére!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210503.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságvasárnap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02

  Evangélium

  Jn 15,1-8

  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

  Elmélkedés

  Élő szőlővessző
  A mai vasárnap azt a példabeszédet olvassuk az evangéliumban, amelyben Jézus önmagát szőlőtőhöz, az Atyát a szőlőskert gazdájához, tanítványait és minket pedig szőlővesszőkhöz hasonlítja. Ezt mondja: „Én vagyok a szőlőtő és Atyám a szőlőműves” (Jn 15,9), majd a következőkkel folytatja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők” (Jn 15,5).
  A Szentírás többször beszél az ószövetségi népről, mint az Úr szőlőjéről, nem hallgatva arról sem, hogy a szőlő sokszor terméketlen maradt, azaz a nép hűtlenné vált. A prófétákat, akiket a szőlő gazdája, Isten küld a néphez, a gonosz munkások megölik, mert azt gondolják, hogy övék lehet a szőlő. Azzal a reményteli gondolattal is találkozunk, hogy Isten új szőlőt fog ültetni, amely majd idejében megtermi gyümölcsét, új szövetséget köt az emberekkel. Ez akkor teljesedik be, amikor az Atya a Fiút elküldi a világba, aki az igazi szőlőtő, s aki életének feláldozásával termi meg a szeretet gyümölcsét. Jézus Krisztus áldozatával a szőlő termése, a bor az Eucharisztiában az ő vérévé válva örökre megpecsételi ezt az új szövetséget. A hívő ember részéről a szentáldozás, Krisztus testének és vérének vétele jelenti azt a bensőséges és élő kapcsolatot Isten és az ember között, amelyre a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszéd utal.
  Jézus felszólítást intéz hozzánk, hogy maradjunk őbenne, kapcsolódjunk hozzá, ragaszkodjunk hozzá, miként a szőlővesszők kapcsolódnak a szőlőtőhöz. Ez a hosszú távú kapcsolat és ragaszkodás talán egyeseknek furcsának tűnik, hiszen világukban a mobilitás, a mozgékonyság előtérbe került. Nem jelent már gondot, hogy a fiatalok lakóhelyüktől távoli városokba járnak tanulni, és ha a családfenntartó más városban kap munkát, akkor az egész család vele költözik. Ismerek olyan családokat, akiknél ez néhány évente előfordul, és megszokták már a rendszeres költözködést. Az állandóan változó, felgyorsuló világban nem mindenki tartja fontosnak, hogy legyenek gyökerei, tartozzon valakihez vagy valamilyen közösséghez. De egy idő után ők is megérzik mindennek a hiányát, megérzik, hogy érdemes valahová, valakihez tartozni. A keresztény ember számára az emberi kapcsolatok mellett az is fontos, hogy lelki kapcsolatban legyen Istennel.
  A keresztény művészetekben nagyon szépen jelenítik meg a Jézusról, mint szőlőtőről szóló evangéliumi példázatot. Az ábrázolásokon középen van Krisztus, az igazi szőlőtő, akiből leágazik tizenkét szőlővessző, amelyek az apostolokat jelentik. Az apostolok szőlővesszőjéből nőnek ki a többi tanítvány szőlővesszői, amelyek termést hoznak. Magunkat is könnyen elhelyezhetjük az ilyenfajta képeken, amelyek a Krisztushoz való tartozáson túl arra is rávilágítanak, hogy mindannyian az Egyház nagy közösségéhez tartozunk és egymással is élő kapcsolatban vagyunk. Nem csupán Krisztussal köt bennünket össze a szeretet, mint a kapcsolat biztos alapja, hanem egymással való kapcsolatunknak is ez a szeretet az éltető eleme.
  Az kapcsolódik élő szőlővesszőként Jézushoz, aki azonosulva az Egyház célkitűzésével aktívan részt vesz annak apostoli munkájában. Az egyszerű világi hívőt is mindenkor át kell hatnia annak a missziós lelkesedésnek, amely az evangélium hirdetésének szolgálatába állítja őt.
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! A hozzád fűződő engedelmes, fiúi kapcsolat és az Egyház többi tagjával való testvéri szeretettől vezérelt közösség ápolása egyaránt fontos számunkra. Az igazi bölcsesség megmutatja számunkra az utat az Atyához és az örök életre, s ez az út annak felismerésével kezdődik, hogy egyszerű, szegény emberek vagyunk. Egyszerű emberek, akik Isten nélkül semmit sem érünk. Szentlelked indítson minket arra, hogy az életszentségre törekedjünk, bátran megvalljuk hitünket, közösségben éljünk egymással és hirdessük az evangéliumot! Legyünk élő szőlővesszők! Legyünk az Egyház élő tagjai! Segíts minket, hogy megmaradjunk a te szeretetedben, és Isten megdicsőítése által bőséges termést hozzunk!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210502.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságszombat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Evangélium

  Mt 13,54-58

  Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

  Elmélkedés

  Egyházunk a mai napon Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét, Jézus nevelőapját, a Szent család őrzőjét, a munkások védőszentjét ünnepli. Szent József ünnepének evangéliuma Jézus Názáretben tett látogatásáról számol be, amely részben József is említésre kerül. A názáretiek azt gondolják, hogy Jézus Józsefnek, az „ácsnak fia.”
  A názáreti látogatás, az őt gyerekkora óta ismerőkkel való találkozás meglehetősen fájdalmas volt Jézus számára. Az ember jó érzéssel tér vissza hazájába, szülőföldjére, lakóhelyére, családja, ismerősei körébe. A távollét idején érzett honvágy után megkönnyebbülést jelent az otthonhoz való közeledés, a helybeliekkel való újbóli találkozás. Mosolyogva köszöntik egymást azok, akik egy ideje nem látták egymást és barátságosan beszélgetnek egymással. Jézus is ilyesmire számíthatott, amikor a szombati istentisztelet alkalmával tanítani kezdett a zsinagógában. Kezdetben elismerik bölcsességét és csodatevő erejét, de aztán hamar ellenségessé válik a hangulat. Ahol hiányzik a nyitottság, ott az emberi kapcsolatok megváltoznak. Ahol hiányzik a hit, ott az Istennel való kapcsolat meggyengül, akár meg is szűnik egy időre.
  Keserűen hangzik Jézus szava: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Ha nincs elfogadás, ha nincs hit, akkor csak az előítéletek uralkodnak. Az Úr ott tesz csodát, ahol hittel elfogadják őt.
  (c) Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is. Egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk.

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210501.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságpéntek

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30

  Evangélium

  Jn 14,1-6

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: „Elmegyek, és helyet készítek nektek?” Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

  Elmélkedés

  Szent János evangéliumának több részlete is szép példája annak, hogy az I. század vége felé, amikor az evangélista megírta könyvét, hogyan is történhetett az igehirdetés, a hit továbbadása a keresztény közösségben. A 14. fejezetben három apostol kérdése és az azokra adott válasz hangzik el, de ezek olyan kérdések, amelyek nem csak az apostolokat, hanem valamivel később a korai Egyház tagjait is talán a leginkább foglalkoztathatták. Az első kérdést Tamás apostol teszi fel: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat” (Jn 14,5)? Aztán pedig Fülöp apostol kéri: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk” (Jn 14,8)! Harmadikként pedig Júdás Tádé apostol, tehát nem az áruló, kérdezi: „Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak” (Jn 14,22)? Jézus válaszaiban a korabeli keresztények választ találtak kétségeikre és nehézségeikre.
  Mai elmélkedésünkben csak a Tamásnak adott feleletre térjünk ki egészen röviden: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” – mondja Jézus. Három fontos szó. Út nélkül nem tudnánk menni, haladni, előre jutni. Igazság nélkül nem lehet jó és helyes döntést hozni. Élet nélkül, az örök élet nélkül a halálba, a teljes megsemmisülésbe zuhannánk. Jézus mutatja meg számunkra és tulajdonképpen ő maga az Atyához vezető út. Ő tanítja nekünk az üdvösségre vezető igazságot és általa jutunk el az örök életre.
  © Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a Jó Pásztor, aki összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat. Te fáradhatatlanul indulsz az elveszett bárányok után és visszavezeted őket a közösségbe. Te ismered és nevükön szólítod mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. A kereszten életedet adtad a juhokért, minden emberért, értünk. Hívj napjainkban is fiatalokat szolgálatodra, akik téged követve egész életükkel a te szeretetedet közvetítik az embereknek, és a te tanításodat hirdetik. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210430.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságHúsvét 4. hét csütörtök

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29

  Evangélium

  Jn 13,16-20

  Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam. De be kell teljesednie az írásnak: „Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem.” Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.”

  Elmélkedés

  A mai evangéliumi jelenet az utolsó vacsora termébe vezet minket. Ez ugyan egy kis időbeli ugrás az elmúlt napokon olvasott részekhez képest, de ennek a részletnek az alapgondolata megegyezik az elmúlt napok témájával, illetve tovább viszi azt. Jézus ugyanis ezt mondja: „Aki engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.” E szavak jelentése a következő: Aki Jézust befogadja az életébe, az magát Istent fogadja el élete Urának. Aki Jézusban hisz, az hisz az Atyában is, aki Jézust a világba küldte. Továbbá ezt mondja Jézus: „Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be.” Ez pedig azt jelenti, hogy Jézus küldötteinek elfogadása az Úr elfogadását jelenti, a küldöttek elutasítása pedig az Úr elutasítását.
  Szándékosan cseréltem fel a sorrendet Jézus kijelentésében, hogy világossá váljon az időrendi sorrend. Először az Atya a küldő és Jézus a küldött, majd pedig Jézus a küldő és az apostolok, valamint az ő utódaik a küldöttek. Mindaz tehát, amit Jézus az Atya küldötteként tesz, nem ér véget az ő e világból való távozásával, azaz mennybemenetelével, hanem ezt követően is folytatódik. Az Egyház küldetést kapott Krisztustól, amelyet minden korban teljesíteni kell: hirdetnie kell az örömhírt és meg kell mutatni az embereknek az üdvösség útját.
  Van-e bátorságom és erőm, hogy az Úr küldötteként az örömhírt hirdessem?
  © Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus! Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a tanúságtétel, a szeretetgyakorlás és a misszió minden formája a te nevedben történik. A te nevedben hirdetjük az evangéliumot és gyakoroljuk az irgalmas szeretet cselekedeteit. Te megfelelő segítséget adsz nekünk küldetésünk teljesítéséhez azáltal, hogy elküldöd számunkra a Szentlelket. A Lélek indít minket az igehirdetésre és a tanúságtételre, ő irányítja és vezeti az Egyházat a misszióban és a Szentlélek gondoskodik a missziós szolgálat eredményességéről. Adj jóindulatot mindazok szívébe, akikhez te küldesz minket!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210429.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Evangélium, elmélkedés imádságHúsvét 4. hét szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28

  Evangélium

  Jn 12,44-50

  Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.

  Elmélkedés

  A mai evangéliumi részben Jézus továbbra is az Atyával való kapcsolatáról beszél, de most már mintha nem is az őt hitetlenül kérdezőknek válaszolna, hanem a benne hívők számára fogalmaz meg egy buzdítást, aminek a lényege, hogy higgyenek benne.
  Jézus ezt mondja: „Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem”, és itt egyértelműen a mennyei Atyáról van szó. Szent János evangéliumának egyik kulcsmondata ez, amely feltárja a Jézusban való hit lényegét. Jézus egységben van az Atyával, tehát nem a saját nevében tanít, hanem az Atya szól általa az emberekhez, és nem a saját nevében cselekszik, hanem általa az Atya mutatja meg jóságát, szeretetét és irgalmát az embereknek. Aki Jézust látja, az a mennyei Atyát látja. Aki Jézust hallgatja, az az Atyát hallgatja. Aki tehát meg akarja ismerni Istent, annak Jézust kell megismernie, mert ő valóságos Isten és egységben van az Atyával.
  Jézus nem mutat bizonyítékokat a benne nem hívőknek és nem sorol érveket azoknak, akik származásának igazolását követelik tőle. Nem egy újabb jel vagy kijelentés igazolja ugyanis azt, hogy ő valóban Isten Fia, hanem maga az Atya. Jézus mindent az Atya akaratából tesz, s itt ne csak az ő látványos csodáira gondoljunk, hanem minden egyes cselekedetére, akár a legkisebbre is. Jézus nem tesz semmit az Atya tudta nélkül, ezért ő az Atya leghűségesebb képmása számunkra.
  © Horváth István Sándor

  Imádság

  Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

   

   

  https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210428.mp3

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."